Leader-rahoitusta voi hakea maaseudulla aloittava yritys perustamiseen ja investointihankkeeseen. Suomesta 95% määritellään maaseuduksi eli vain isoimpien kaupunkien ydinkeskustat jäävät tukialueen ulkopuolelle.

Yritys voi olla aloittava tai toimiva maaseudulla oleva yritys. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmistä.

Toimintaryhmä on yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen kehittäjätaho, joka tuo esiin ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi. Toimintaryhmien päätehtävänä on aktivoida ja kannustaa oman alueensa ihmisiä ja yrityksiä mukaan laaja-alaiseen kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön. Toimintaryhmät käynnistävät alueillaan laatimansa ohjelman mukaisia hankkeita ja muuta toimintaa yhteistyössä teemaohjelmien, muiden kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa. Toimintaryhmillä on itsenäinen päätösvalta. Niiden tekemää ohjelmaa toteutetaan yksittäisten kehittämishankkeiden kautta. Toimintaryhmä käsittelee tehdyt hanke-esitykset ja antaa niistä lausunnon ELY-keskukselle. ELY-keskus tekee hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset ja voi myöntää avustuksen vain sellaiselle hankkeelle, jota paikallinen toimintaryhmä on puoltanut.

Perustamistuki

Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Jos saat Starttirahaa et voi saada perustamistukea. Voit saada tukea perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin, esimerkiksi:

 • Liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • Tuotekehityshankkeisiin
 • Tuotannon pilotointiin
 • Markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • Koemarkkinointiin
 • Kansainvälistysmisselvitykseen

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. Voit saada perustamistukea 5 000 – 35 000 € ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000 – 10 000 €.

Investointituki

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tukitasot 20 - 40 %, jotka vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan. Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea muun muassa

 • Tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • Koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • Aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan

Lisätietoa www.ruokavirasto.fi

Toteutettavuustutkimukset

Aineellisia investointeja suunnittelevat voivat hakea tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tuella voidaan hankkia yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta ja neuvoja, joilla voidaan ensin selvittää kannattaako investointiin ylipäätään ryhtyä. Tämän jälkeen voidaan suunnitella, miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa. Toteutettavuustutkimuksen tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen investointisuunnitelma. Tuki toteutettavuustutkimukseen ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista. Selvityksen tulos voi siten yhtä hyvin olla, että investointiin ei ole järkevää ryhtyä.

Tuen määrä

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Tuki myönnetään muille kuin maataloustuotteiden ensiasteen jalostusyrityksille de minimis -tukena.

Yritysryhmähanke 3 - 10 yritystä

Yhteistyöhankkeessa 3-10 yrityksen ryhmä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yritysryhmähanke on yhdistelmä hanketukea ja yritystukea. Tuen hakijaksi eli hankkeen hallinnoijaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Hankkeella voidaan esimerkiksi

 • Kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä.
 • Kehittää elintarvikkeiden lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita.
 • Kehittää hajautettua energiantuotantoa, resurssitehokkuutta sekä uusia menetelmiä ja teknologioita ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.
 • Kehittää elintarvikkeissa, energiantuotannossa ja teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tarjontaa, toimitusketjuja ja logistiikkaa.
 • Edistää maatiloilla tuotettavien, hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalvelujen kehittämistä, tuotteistamista ja markkinointia.
 • Rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä.
 • Matkailua harjoittavien mikroyritysten matkailupalveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä.

Tukitasot

 • Koordinointi- ja aktivointihankkeet, tuki 100 %
 • Tiedonhankintahanke, tuki 80 % (teollinen tutkimus)
 • Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke, tuki 60 % (kokeellinen kehittäminen)
 • Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %
 • Koulutushanke yritysryhmälle, tuki 75 %

Kustannukset

Yritys maksaa 25 % kokonaiskustannuksista yksityisenä rahoitusosuutena hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen hallinnoija sopii jokaisen yrityksen kanssa miten yksittäistä yritystä hankkeessa kehitetään, josta laaditaan yrityskohtainen suunnitelma ja kustannusarvio. Yhden yrityksen osuus kustannuksista muodostuu yhteisen osion yritykselle jyvitetystä osuudesta ja yrityskohtaisten kehittämispalveluiden kustannuksista.

Yhteystiedot

Pirkan Helmi ry
Sääksmäentie 772, 37700 SÄÄKSMÄKI
Voipaalan taidekeskus, Pakari-rakennus
toimisto@pirkanhelmi.fi
p. 040 750 2242
www.pirkanhelmi.fi

Toiminnanjohtaja Eliisa Vesisenaho
- yritystukien hakuneuvonta
p. 040 750 2242
eliisa.vesisenaho@pirkanhelmi.fi

Hankeneuvoja Anna Kulmakorpi
- yrityshankkeiden maksatusneuvonta
- yleishyödyllisten hankkeiden neuvonta
p. 0400 226 676
anna.kulmakorpi@pirkanhelmi.fi