Suomessa on monia ammatteja ja palveluja, jotka ovat luvanvaraisia tai niistä pitää tehdä ilmoitus viranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Tuotteiden valmistajia ja maahantuojia koskee tuottajavastuu eli velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä.

Elinkeinojen luvanvaraisuutta on kolmenlaista:

 • toiminnan käynnistämiseen toimitiloissa tai työntekemispaikalla voidaan tarvitaan esim. terveystarkastajan hyväksyntä tai ympäristölupa
 • lupa saatetaan tarvita varsinaisen elinkeinon harjoittamiseen
 • ammattitaitovaatimukseen liittyvä lupa

Luvanvaraiset elinkeinot

1. Korjaamot ja maalaamot Viranomainen
Ajo- ja digipiirturikorjaamot sekä taksamittarikorjaamot Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Raskaan kaluston jarrukorjaamot Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Automaalaamot Pelastusviranomainen ja ELY-keskus (ympäristölupa)
Nestekaasulaitteiden asennus ja korjaus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
2. Liikenne, posti ja tele Viranomainen
Ajoneuvojen katsastustoiminta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Ammattimainen henkilö- ja tavaraliikenne Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Ansiolentotoiminta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Autokoulu Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Jätteenkeräys ja kuljetus ELY-keskus
Postitoiminta kirjelähetyksille. Lupaa ei tarvita kuriiritoimintaan tai vähäiseen kirjelähetysten jakelutoimintaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Teletoiminta Liikenne- ja viestintäministeriö
3. Rahoitus ja vakuutus Viranomainen
Arvopaperipörssit, arvopaperikeskus yms. Valtiovarainministeriö
Luotto- ja panttilainauslaitokset, sijoituspalvelu -yritykset, rahastoyhtiöt ja säilytysyhteisöt Finanssivalvonta
Vakuutuksenvälitystoiminta Finanssivalvonta
4. Hoiva-ala, laboratoriot Viranomainen
Lääkäripalvelut Paikallinen aluehallintovirasto
Hammaslääkäripalvelut ja hammashuollon palvelut Paikallinen aluehallintovirasto
Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut Paikallinen aluehallintovirasto
Kuvantamistutkimukset Paikallinen aluehallintovirasto
Fysioterapeuttinen ja koulutetun hierojan toiminta (jos harjoitetaan yhtiömuodossa) Paikallinen aluehallintovirasto
Muu terveydenhuollon toiminta (mm.psykologi, jalkaterapia, optikko jne.) Paikallinen aluehallintovirasto
Sosiaaliset yritykset, jotka käyttävät vajaakuntoista työvoimaa Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Laboratoriot Paikallinen aluehallintovirasto/Valvira
5. Vähittäiskauppa ja maahantuonti Viranomainen
Alkoholijuomien anniskelu ja myynti Paikallinen aluehallintovirasto
Alkoholivalmisteiden valmistus, maahantuonti, tukkumyynti sekä käyttölupaan perustava käyttö Valvira
Lääkevalmisteiden, eläinlääkevalmisteiden ja rohdosvalmisteiden myynti, maahantuonti ja valmistus Fimea
Jalometallituotteiden valmistus ja maahantuonti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Lannoitteiden ja valmistettujen rehujen valmistus sekä siementavaran kauppa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Valmismatkaliikkeet Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynti Terveystarkastaja
Elintarvikkeiden valmistaminen Terveystarkastaja
Teurastamot Ruokavirasto
Myyntitoiminta maantien varrella ELY-keskus
6. Muut Viranomainen
Sähköurakointi (vastuuhenkilöllä oltava riittävä pätevyys) Pätevyystodistus (Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy). Toimintailmoitus ennen aloittamista: TUKES
Kaivostoiminta, kullanhuuhdonta ja malminetsintä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Vaarallisten aineiden käsittely ja varastointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), ELY-keskus
Vartioimisliike, järjestyksenvalvoja Poliisihallitus
Turvasuojaustoiminta; korjaus,- asennus- tai muutostyö lukitus-, kulunvalvonta-, ja hälytysjärjestelmiin. Poliisihallitus
Hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kotieläinpiha, sirkus, kiertävä eläinnäyttely Paikallinen aluehallintovirasto

Ilmoituksenvaraiset elinkeinot (ilmoituksen vastaanottaja)

Tee kirjallinen ilmoitus tai hakemus valvovalle viranomaiselle ennen sellaisen toiminnan aloittamista, josta voi aiheutua haittaa alueen asukkaille, asiakkaille ja elinympäristölle. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeytyksestä ja yrittäjän vaihtumisesta.

Elintarvikevalvonta

 • Päivittäistavarakauppa, ammattimainen elintarvikkeiden kuljetus, elintarvikevarasto, kahvila, kioski, leipomo, myymälä, elintarvikkeiden nettikauppa, ravintola, suurtalous ja säännöllinen ulkomyynti (terveysvalvontaviranomainen)
 • Ravintolat, kahvilat, biljardisalit (sijaintipaikan poliisi ja terveystarkastaja)
 • Hotellit, hostellit, matkustajakodit, retkeilymajat, täysihoitolat ja lomakeskukset ja vastaavat (sijaintipaikan poliisi ja terveystarkastaja)
 • Lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit
 • Aamiaismajoitus sekä majoitus maatilamatkailun yhteydessä
 • Muu loma-asuntojen ammattimainen tarjoaminen

Sosiaalihuolto ja koulutus

 • Lasten päivähoito, päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito, leikkitoiminta (kunnan tai kaupungin päivähoidosta vastaava ja terveystarkastaja)
 • Koulu ja oppilaitos, opetuksen järjestäminen sekä kerho, nuorisotilat, sisäleikkipuistot, leirikeskukset (kunnan tai kaupungin päivähoidosta vastaava ja terveystarkastaja)
 • Sosiaalialan palvelut (kunnan tai kaupungin sosiaalitoimisto ja terveystarkastaja). Lisätietoja Valvira.
  • avomuotoinen päihdekuntoutus
  • ensi-ja turvakodit, perhekuntoutusyksikö
  • kotipalvelu
  • päivätoiminta; aikuisten päivähoito, päiväkeskus/palvelukeskus, työ- ja toimintakeskus
  • perhetyö
  • selviämisasemat
  • muut sosiaalialan avopalvelu

Hoiva-ala

 • Fysioterapeuttinen ja koulutetun hierojan toiminta, jos harjoitetaan ammatinharjoittajana tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana (paikallinen aluehallintovirasto ja terveystarkastaja)
 • Jalka- ja kauneushoitolat, tatuointiliikkeet, ihon käsittely ja hoito, ripsi- ja kynsistudiot (terveystarkastaja)
 • Yleisölle avoin kuntosali tai muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta
 • Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjämäärä ja toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Tekniset alat ja vaaralliset aineet

 • Autokorjaamoala (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja terveystarkastaja)
  • alkolukkokorjaamot
  • pakokaasujen mittaus
  • nopeudenrajoittimen asetusnopeuden tarkastajat
  • vetolaitetarkastajat
 • Kylmälaite- ja sammutuslaitteistoliikkeet (TUKES)
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset (Tietosuojavaltuutetun toimisto)
 • Verkkopalvelinvuokraustoimintaa harjoittavat yritykset (Tietosuojavaltuutetun toimisto)
 • Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi (pelastusviranomainen)

Perintä, välitys ja vuokraus

 • Perintätoiminta (Etelä-Suomen aluehallintovirasto)
 • Kiinteistön- ja vuokrahuoneistonvälittäjät (paikallinen aluehallintovirasto)
 • Työnvälitys ja työvoiman vuokraus (työsuojeluhallinto)

ilppa-logo. -Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

Ilpassa voit ilmoittaa elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan

 • aloittamisesta
 • olennaisesta muuttamisesta
 • lopettamisesta

Ilmoituksia voivat tehdä esimerkiksi ravintolat, ruokakaupat, leipomot, torimyyjät, majoitusyritykset, päiväkodit ja uimahallit.

Palveluun: https://ilppa.fi/ilmoitus-aloitus

Ympäristölupa

Ympäristö­luvan vaati­vaa toimintaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka voivat pilata maaperää, vesistöjä tai ilmaa. Niitä ei saa harjoittaa ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman eli vali­tusaika on päätty­nyt. Luvan käsittelyyn kannattaa varata riittä­västi aikaa ja hyvät sel­vitykset lupaha­kemuk­sen yhteydessä helpotta­vat luvan käsittelyä.

Näitä toimintoja ovat esimerkiksi:

 • metsäteollisuus
 • metalliteollisuus
 • kemianteollisuus
 • energiantuotanto
 • kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely
 • malmien ja mineraalien kaivaminen ja mineraalituotteiden valmistus sekä turvetuotanto
 • elintarvikkeiden ja rehujen valmistus
 • jätevesien käsittely
 • jätteen käsittely ja hyötykäyttö
 • eläinsuojat ja turkistarhat
 • kalankasvatus
 • satamat ja lentoasemat.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristöluvassa käsitellään

 • sijoituspaikka
 • jäteasiat
 • ilmansuojeluasiat
 • naapu­ruussuhdelain mukainen sijoi­tusrat­kaisuongelmajät­teiden käsitte­lylupa

Maa-aineslain mukainen ilmoitus velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Myös kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Lupa- ja valvontaviranomainen toimittaa ottotiedot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Maa-ainesluvassa käsitellään

 • määrä
 • laatu
 • sijainti

Lisätietoa ympäristöasioista Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta www.ely-keskus.fi/ymparisto

Lupien hakeminen Luvat ja valvonta -palvelussa

Luvat ja valvonta -palvelussa voit hakea lupia yhdestä paikasta samalla kertaa. Luvat ja valvonta -palvelu helpottaa yrityksesi toimintaan liittyvien lupien, ilmoitusten ja valvonnan hakemisessa. Palvelussa on yhteensovitettu eri viranomaisten tarjoamia asiointipalveluja helposti hahmotettaviksi palvelukokonaisuuksiksi yhden luukun periaatteella. Palveluun lisätään uusia lupia ja ilmoituksia jatkuvasti. Palveluun: https://lv.ahtp.fi/fi/

Tuottajavastuu

Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuun hoitaminen on jätelain mukainen velvollisuus, jonka hoitamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu.

Tuottajavastuu koskee seuraavia yrityksiä (tuottajia):

 • sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ja maahantuojat sekä myyjät, jotka myyvät laitteita omalla tuotemerkillä
 • akkujen ja paristojen valmistajat ja maahantuojat
 • henkilöautojen, pakettiautojen tai muiden niihin rinnastettavien ajoneuvojen valmistajat ja maahantuojat sekä toimijat, jotka toimittavat maahan ajoneuvoja kotimaisen käyttäjän nimissä
 • renkaiden maahantuojat, valmistajat ja pinnoittajat sekä renkailla varustettujen ajoneuvojen ja laitteiden maahantuojat
 • paperituotteen maahantuojat sekä paperituotteen valmistukseen käytettävän paperin valmistajat ja maahantuojat
 • pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa

Tuottajavastuun voit järjestää seuraavin tavoin

 • liity tuottajayhteisön jäseneksi, jolloin tuottajavastuu siirtyy tuottajayhteisölle, joka hoitaa tuottajan puolesta laissa säädetyt tuottajavastuuvelvollisuudet
 • tee Pirkanmaan ELY-keskukselle tuottajarekisterihakemus ja järjestä omalla kustannuksellasi tuottajavastuunalaisten tuotteiden keräys, kierrätys ja muu jätehuolto
 • perusta tuottajayhteisö yhdessä muiden alan tuottajien kanssa

Lisätietoa tuottajavastuun järjestämisestä.

Laiminlyönnin rangaistus

Mikäli tuottaja ei hoida tuottajavastuutaan, ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun. Maksun suuruus on yksi prosentti edellisen vuoden liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 500 € ja enintään 500 000 €. Ennen maksun määräämistä tuottajalle lähetetään kirjallinen kehotus hoitaa tuottajavastuunsa.

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Palveluntarjoaja vastaa palvelun turvallisuudesta ja varmistaa, ettei palvelu aiheuta vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Palveluntarjoaja ei voi vapautua huolellisuusvelvollisuudestaan käyttämällä sopimuksissa vastuuvapautuslausekkeita tai ilmoittamalla, että asiakas osallistuu palveluun omalla vastuulla. Suunnitelmassa on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus. Jos samaa palvelua varten on muun lain nojalla laadittava pelastus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, ei turvallisuusasiakirjaa tarvitse laatia, vaan turvallisuusasiakirjassa selvitettäviä tietoja vastaavat tiedot voidaan koota muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan. Palvelun tarjoaja, joka tarjoaa monenlaisia palveluja taikka samaa palvelua useassa paikassa, voi laatia palveluille yhteisen turvallisuusasiakirjan, jossa tarpeen mukaan esitetään palvelun turvallisuusasioihin liittyvät erityispiirteet. Turvallisuusasiakirja on pidettävä ajan tasalla. Palvelun tarjoajan on varmistauduttava siitä, että palvelun tarjoamisessa mukana olevat tuntevat turvallisuusasiakirjan sisällön. Tarvittaessa palvelun tarjoajan on järjestettävä palvelun tarjoamisessa mukana oleville koulutusta. Turvallisuusasiakirja on näytettävä ja toimitettava valvontaviranomaiselle tämän sitä pyytäessä. Kuluttajaturvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Palvelut, joissa tarvitaan turvallisuusasiakirja:

 • tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin tai vaaraa
 • huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli, sirkus
 • kuntosali
 • kiipelykeskus
 • kartingrata
 • laskettelukeskus ja rinnekeskus
 • leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka
 • rullalautailu- ja/tai pyöräilypaikka
 • uimahalli, uimaranta, maauimala, kylpylä, talviuintipaikka
 • ratsastustalli ja muu ratsastuspalvelu
 • seikkailu, elämys ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, jollei siihen sisältyvää riskiä arvioida vähäiseksi
 • tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokkauspalvelu
 • turvapuhelinpalvelu ja muu vastaava palvelu