Palkka muodostuu peruspalkasta, peruspalkasta riippuvista palkanlisistä ja luontoiseduista. Palkanlisät ovat joko lakisääteisiä tai työehtosopimuksista riippuvia. Kaikki maksetut palkat ja etuudet - myös yrittäjän itselleen maksamat - ilmoitetaan tulorekisteriin.

Tavanomaisia palkanlisiä ovat

 • Vuorotyölisät, ylityölisät, vaarallisen työn lisät jne.
 • Lomapalkka, joka vastaa loma-aikojen (vuosiloma ja talviloma) palkkaa eli yleensä 5 viikkoa vuodessa.
 • Lomakorvaus, joka on puolet lomapalkasta.
 • Työntekijöille, joiden työaika on vähintään 40 tuntia/viikko, kuuluu työajan lyhennysvapaa eli pekkasvapaa, joka mahdollistaa työntekijän palkalliset lisävapaapäivät omien asioiden hoitamiseen.
 • Arkipyhäkorvaukset, kun työntekijä menettää työpäivän arkipyhän (esim. helatorstai) johdosta ja ne muutetaan palkallisiksi vapaapäiviksi.
 • Sairausajan palkka, kun työntekijälle maksetaan palkkaa sairauspoissaolon aikana (lisäksi työnantajan kustannettava mahdollisen sijaisen palkka sivukuluineen).
 • Koulutusajan palkka, kun työntekijä on poissa varsinaisesta työstään työnantajan järjestämän koulutuksen ajan.

Millainen yritys voi maksaa palkkaa?

Toiminimimuotoinen yritys ei voi maksaa rahapalkkaa tai antaa luontoisetuja yrittäjälle itselle, puolisolle tai alle 14 -vuotiaalle lapselle. Rahapalkan sijaan toiminimiyrittäjä nostaa yrityksen tililtä rahaa, jotka merkitään kirjanpidossa yksityistilille. Nostoista ei makseta veroa, vaan tuloveron maksetaan ennakkoverona kuukausittain arvioidun yrittäjätulon eli yrityksen voiton perustella progressiivisen veroasteikon mukaan. Veroilmoituksen jättämisen jälkeen verotus vahvistetaan, jonka perusteella maksetaan lisäveroja tai saadaan palautusta.

Avoimissa ja kommandiittiyhtiöissä yrittäjälle voidaan maksaa palkkaa ja antaa luontoisetuja. Palkan lisäksi voidaan nostaa yksityisottoja tai tehdä pelkkiä yksityisottoja. Jos palkkaa ei makseta, ei voida käyttää luontoisetujakaan.

Osakeyhtiössä ja osuuskunnassa kaikille yrityksen palveluksessa oleville henkilöille voidaan maksaa palkkaa ja antaa luontoisetuja. Osakeyhtiössä osakkaat voivat saada osinkoja ja osuuskunnassa jäsenet osuusmaksun palautusta.

Ennakonpidätyksen alainen palkkatulo

Ennakonpidätys lasketaan työntekijän verokortin pidätysprosentin mukaisesti ja tilitetään edelleen verottajalle kuukausittain tai palkanmaksua seuraavan kuukauden 12 päivään mennessä. Ennakkopidätyksen alaista palkkaa ovat

 • rahapalkka, sairausajan palkka, lomapalkka ja lomaraha
 • luontoisedut verotusarvon mukaan (puhelimen käyttöetu, autoetu, lounasetu, asuntoetu)
 • rahana saatu merkkipäivä tms. lahja
 • tavanomaista kalliimpi merkkipäivälahja (yli ½ kuukauden bruttopalkka)
 • yrittäjän yksityiskäyttöön ostamat tavarat, jotka yritys on maksanut (ei toiminimiyrittäjä)

Luontoisedut palkanmaksun lisänä

YEL- yrittäjälle luontoisetujen maksaminen on edullista, koska niistä maksetaan sivukuluja vain n. 3 %. Työntekijän luontoisedusta maksetaan myös TyEL – maksu. Tyypillisiä luontoisetuja ovat puhelinetu, lounasetu, asuntoetu ja autoetu. Lounasetuna verotetaan 75 % lounaan hinnasta, mutta muiden luontoisetujen arvon Verottaja määrittelee vuosittain.

Esimerkki.
YEL-yrittäjä eli YEL-eläkettä maksava yrittäjä ottaa itselleen lounasedun hankkimalla lounassetelit arvoltaan 10 €. Niitä yrittäjä voi nostaa yhden työpäivää kohden myös lomapäiviltä.

Yrittäjälle aiheutuvat kulut

 • Lounasedun arvosta 75 % on verotettavaa tuloa eli 10 € = 7,50 €, josta yrittäjä maksaa henkilökohtaisen tuloveroprosentin mukaan esim. 30 % jolloin yrittäjä maksaa lounasedusta 2,25 €.

Yritykselle aiheutuvat kulut

 • Lounasseteli 10 € + toimituskulut n. 0,2 € + yrittäjän palkasta maksetaan sivukuluja n. 0,30 € = kustannus yritykselle n. 10,50 €/lounasseteli

Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot kaikista ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Tulorekisteristä tiedon saavat 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK. Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat muun muassa TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen. Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Yrittäjät
Jos yrityksesi on osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ja maksat itsellesi yrityksestäsi palkkaa, sinun on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin.
Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja eli sinulla on toiminimi, et voi nostaa palkkaa yrityksestäsi. Voit tehdä yrityksestäsi yksityisnostoja, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Työnantajat
Työnantajien on ilmoitettava tulorekisteriin maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava jokaisen palkanmaksun jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa palkanmaksusta. Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikensuuruiset palkat, alarajaa ei ole. Voit valtuuttaa esim. tilitoimistosi tekemään ilmoitukset puolestasi.

Lisätietoa: www.vero.fi/tulorekisteri

Sivutoimisen yrittäjän palkan ja eläkevakuutuksen maksaminen

Sivutoimiyrittäjän palkanmaksu ja eläkemaksu riippuvat yhtiömuodosta ja yrityksestä saatavasta tulosta.

Toiminimimuotoinen yritys ei voi maksaa rahapalkkaa tai antaa luontoisetuja sivutoimiselle yrittäjälle eli itselle, puolisolle tai alle 14 -vuotiaalle lapselle. Rahapalkan sijaan toiminimiyrittäjä nostaa yrityksen tililtä rahaa, joka merkitään kirjanpidossa yksityistilille. Nostoista ei makseta tuloveroa, vaan maksetaan ennakkoveroa kuukausittain arvioidun yrittäjätulon eli yrityksen voiton perustella. Lopullisessa verotuksessa sivutoimisen yrittäjän muualta kuin omasta yrityksestä saamiin palkkatuloihin lisätään yritystulo.

Avoimessa ja kommandiittiyhtiössä sivutoimiyrittäjälle voidaan maksaa palkkaa ja antaa luontoisetuja. Palkan lisäksi voidaan nostaa yksityisottoja tai tehdä pelkkiä yksityisottoja. Jos palkkaa ei makseta, ei voida käyttää luontoisetujakaan. Yksityistoista ei makseta veroa, vaan tuloveron maksetaan ennakkoverona kuukausittain arvioidun yrittäjätulon eli yrityksen voiton perustella. Lopullisessa verotuksessa sivutoimisen yrittäjän muualta kuin omasta yrityksestä saamiin palkkatuloihin lisätään yritystulo.

Osakeyhtiössä ja osuuskunnassa kaikille yrityksen palveluksessa oleville henkilöille voidaan maksaa palkkaa ja antaa luontoisetuja. Osakeyhtiössä osakkaat voivat saada osinkoja ja osuuskunnassa jäsenet osuusmaksun palautusta. Lopullisessa verotuksessa kaikki tulot lasketaan yhteen.

Ammattiliiton jäsenmaksuja ei yleensä kannata maksaa, sillä työttömyystilanteessa yrityksen osaomistaja usein katsotaan yrittäjäksi ja yrittäjän perheenjäsenen ainakin oletetaan työllistyvän perheen yrityksessä. Siksi ammattiliittojen työttömyyskassat ainakin alussa kieltäytyvät ansiosidonnaisen päivärahan maksamisesta. Osaomistaja ja perheenjäsen voi liittyä yksityiseen työttömyyskassaan ja saada maksamansa summan mukaista päivärahaa.

Sivutoimisen yrittäjän eläkemaksut 2020

 • Toiminimiyrittäjän on otettava Yrittäjäeläke, jos hänen YEL-työtuloksi eli työpanokseksi voidaan arvioida vähintään 7 958,99 € vuodessa. Säännöllinen kausiluontoinen työ yleensä rinnastetaan kokoaikaiseen sivutoimiyrittämiseen. Työttömyysturvan minimi työtulo vähintään 13 076 €.
 • Avoimessa ja kommandiittiyhtiössä sivutoimiyrittäjälle eli vastuulliselle yhtiömiehelle on otettava YEL-eläke samoin perustein kuin toiminimiyrityksessäkin.
 • Osakeyhtiössä yli 30 % omistavalle johtavassa asemassa olevalle osakkaalla on otettava YEL-eläke samoin perustein kuin edellä. Jos osakas omistaa yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa yli 50 % äänivallasta ja on johtavassa asemassa, on YEL otettava.
 • Osuuskunnassa kaikki yrityksessä työskentelevät jäsenet kuuluvat TyEL:n piiriin.

Työntekijän eläkemaksun maksaminen 2020

TyEL-vakuutusmaksu (työeläkevakuutus) jakautuu työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantaja perii työntekijän osuuden eläkemaksusta työntekijältä palkanmaksun yhteydessä ja suorittaa koko työeläkemaksun eläkevakuutusyhtiöön. Yrityksellä on kahdenlaisia työntekijöitä, jonka perusteella työeläkemaksu eli TyEL-maksu määräytyy. Työnantaja maksaa työeläkemaksua 16,95 % palkoista ja työntekijän palkasta perittävä osuus:

 • 17 - 52 -vuotiaalta 7,15 % palkkasummasta
 • 53 - 62 -vuotiaalta 8,65 % palkkasummasta
 • 63 - 67 vuotiaalta 7,15 % palkkasummasta

Työnantaja on sopimustyönantaja, jos yrityksellä on sopimus eläkevakuutusyhtiön kanssa. Eläkevakuutusmaksut laskutetaan ennakkomaksuina ilmoitettujen palkkatulojen mukaan. Suosittelemme maksamaan eläkevakuutusmaksut kerran kuukaudessa, sillä harvemmat maksuvälit voivat tuoda maksuvaikeuksia summien noustessa suuremmiksi. Maksu täsmäytetään kalenterivuosittain.

Työnantaja on tilapäinen työnantaja, jos palkkaa työsuhteiselle työntekijälle kertaluonteisesti tai satunnaisesti. Tällöin palkat ovat puolen vuoden ajalta alle 8 676 € tai sinulla tai yritykselläsi ei ole voimassa olevaa TyEL-vakuutusta. Eläkemaksu maksetaan omatoimisesti vakuutusyhtiön tilille. Maksuohjeet ja ilmoitustiedot löytyvät vakuutusyhtiön nettisivuilta.

Palkanmaksu 14 - 16-vuotiaalle lapselle

Lapset saavat ansaita tuloverotta 3540 € (2020), jolloin omat lapset kannattaa työllistää omassa yrityksessä, ellei muuta työtä löydy. Meno on yritykselle vähennyskelpoinen ja sivukulut ovat pienet. Palkansaaja hakee itselleen verokortin ennakonpidätystä varten. Työnantajan maksamat sivukulut ovat keskimäärin vain n. 2,1 %. Alle 16 -vuotiaan palkasta ei tarvitse maksaa työeläkevakuutusta, työttömyysvakuutusmaksua eikä sairausvakuutusmaksua.