Tuloverotus yrittäjän kannalta osakeyhtiössä eli tarkastellaan osakeyhtiön omistajayrittäjän ja hänen perheensä verotusta. Osakeyhtiöistä tarkastellaan ns. perinteistä osakeyhtiötä, jonka osakkeita ei ole listattu esim. pörssiin tai vastaavaan, vaan osakkeet omistavat joukko yrittäjähenkilöitä (myös muita yhteisöjä).

Yrityksen verotus

Yhtiö on itsenäinen verovelvollinen, joka maksaa 20 prosentin tuloveron. Koska yhtiön ja sen osakkaiden verotus ovat erillisiä, voidaan valita ajankohta, jolloin yhtiön voitosta jaettu osinko verotetaan osakkailta.

Yhtiön varojen nostotavat

Osakas voi nostaa varoja palkkana, lainana, korkona, vuokratulona ja osinkona. Osakkaille voidaan maksaa palkkaa työntekijän tapaan ja perheenjäsenet rinnastetaan työntekijään.

Osakaslaina

Osakaslaina on saajalleen pääomatuloa siltä osin, kun se on vielä yhtiön tilinpäätöshetkellä maksamatta. Osakas on henkilö, joka hallitsee yli 10 % päätösvaltaa yhtiössä. Osakas voi lainata yhtiölle rahaa ja saada siitä käyvän korkotulon (pääomatuloa) edellytyksellä, että yhtiö tarvitsee rahaa. Kun osakas vuokraa yhtiölle käyttöomaisuutta, syntyy pääomaverotettavaa vuokratuloa.

Osakkeiden myyminen yritykselle

Yhtiö voi lunastaa omia osakkeitaan voitonjakokelpoisilla varoillaan ostamalla niitä osakkaalta esim. silloin, kun osakas on luopumassa, eikä muilla osakkailla ole varaa ostaa niitä.

Osinko

Yhtiön osakkaille voidaan maksaa osinkoa, ja sen suuruudesta päättää yhtiökokous. Määrä ei voi ylittää tilinpäätöksessä näkyvää voitonjakokelpoisten varojen määrää, joka voi olla kertynyt useana vuotena. Osingon verotus seuraavassa. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous voi maksaa ns. lisäosinkoa kesken tilikauden.

Osinkotulojen verotus jakaantuu kahteen osaan:

  1. Yhtiöstä jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa, jos osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta (=elinkeinotulolähteeseen kuuluvien varojen ja velkojen erotus) 150 000 € saakka. Kun 150 000 € raja ylittyy, on osingosta 85 % veronalaista pääomatuloa.
  2. Kun 8 % raja ylittyy, lasketaan osingon määrästä 75 % veronalaiseksi ansiotuloksi.
  3. Pääomatulojen yhteissummaan 30 000 € saakka veroprosentti on 30 %, jonka jälkeen 34 %.
  4. Osakkaan kaikki ansiotulot lasketaan yhteen ja verotetaan progressiivisen asteikon mukaan.
  5. Yrityksen nettovarallisuuteen lasketaan mukaan kaikki rahan arvoinen eli myös pankkitilirahat ja saatavat. Kuitenkin osakkaan käytössä oleva työsuhdeasunto vähennetään varoista.
  6. Osakeyhtiössä kannattaa nostaa osinkoa aina 8 %:n matalasti verotettu osuus. Osingosta pidätetään ennakkoveroa 7,5 % aina 150 000 € saakka, jonka jälkeen ennakkovero on 28 %. Osingosta perittävää ennakkoveroa voidaan tilittää enemmänkin, jos tiedetään 7,5 % tai 28 % olevan liian pieni ja halutaan välttyä jälkiverojen maksulta.
  7. Vuodesta 2020 alkaen kaikki yhtiön tulot (esim. asunnon vuokra) lasketaan liikevaihtoon ja niitä verotetaan 20 % mukaan.
Matalasti verotettu 8 % osinko kannattaa nostaa aina

Yrityksellä palkkavelkaa yrittäjälle

Mahdollinen, mutta maksettava seuraavalla tilikaudella.

Ruokakulut matkalla

Yritys voi maksaa yhden ruokailun yhtä kokopäivärahaa (matkan kesto yli 10 tuntia) kohden, eikä se vähennä päivärahan määrää. Jos ruokailuja on kaksi, päivärahaa maksetaan 50 %. Puolipäivärahan (yli 6 tuntia) puolittaa jo yksikin ruokailu. Edellytyksenä palkan maksu yrittäjälle.

Auto

Auto kuuluu elinkeinotoimen varallisuuteen, kun auto on yhtiön nimissä. Osakas voi käyttää autoa yksityisajoihin, kun hänellä on autoetu, joka lisätään palkkaan. Autoetumuotoja ovat vapaa autoetu (yritys maksaa auton kulut) ja käyttöetu (edunsaaja maksaa polttoainekulut). Autoedun arvo lasketaan auton käyttöönottovuoden uushankintahinnasta ja auton ikä sekä varusteet vaikuttavat autoedun arvoon. Mikäli yksityisajot ylittävät 18 000 kilometriä, voi verottaja korottaa autoedun arvoa. Huom! Matkat kotoa työpaikalle ja takaisin ovat verotuksessa yksityisajoa.

Kilometrikorvaukset ja päiväraha

Oman auton käytöstä tehdään matkalasku yritykselle, jossa laskutetaan samalla myös mahdolliset päivärahat ja ateriakorvaukset. Yritys maksaa laskun tilillesi. Kilometrikorvaukset ja päivärahat ovat verotonta tuloa.

Osingon maksaminen

Osinko on sen vuoden tuloa, jolloin se on nostettavissa. Jos yhtiön nettovarallisuus on kasvussa, kannattaa yhtiökokouksen osinkopäätöksessä siirtää nostoajankohta seuraavalle kalenterivuodelle, jos yhtiön tilikausi päättyy ennen 31.12.

Luontoisedut

Voidaan maksaa, jos yrittäjä nostaa palkkaa. YEL- yrittäjälle luontoisetujen maksaminen on edullista, koska niistä maksetaan vain n. 3 % sosiaaliturvamaksuja. Työntekijän luontoisedusta maksetaan myös TyEL – maksu. Luontoisetu on yrityksen maksama ja omistava tavara tai palvelu, jonka käytöstä yrittäjän pitää maksaa verottajalle. Yleisimpiä luontoisetuja ovat mm. puhelinetu, lounasetu, autoetu, asuntoetu, joiden verotusarvot verottaja vuosittain määrittelee.

Esim. Lounasetu: YEL-yrittäjä tilaa itselleen lounassetelit arvoltaan 10 €/kpl. Niitä voidaan ottaa yksi työpäivää kohden myös lomapäiviltä.

Yrittäjälle aiheutuvat kulut
Lounasedun arvosta 75 % on verotettavaa tuloa eli 7,50 €, verotettavasta tulosta yrittäjä maksaa henkilökohtaisen veroprosentin mukaan esim. 30 % eli yrittäjä maksaa 10 € lounasedusta 2,25 € eli vain verot.

Yritykselle aiheutuvat kulut

  • Lounassetelit 10 € + toimituskulut n. 0,2 € = 10,20 €
  • Yrittäjän palkasta maksetaan sosiaaliturvamaksuja n. 0,30 €
  • Kustannus yritykselle n. 10,50 €

Työhuonekulut

Jos yrittäjä työskentelee kotona myös asumiseen käytettävissä tiloissa tai käyttää tiloja esim. varastona, on paras vaihtoehto kotityöhuoneen tai -työtilan vuokraaminen käypään hintaan yritykselle. Vuokranantajana voi olla yrittäjä itse tai toinen vuokrattavaa tilaa hallitseva henkilö tai yhteisö. Tilasta tehdään kirjallinen vuokrasopimus (katso Yritystulkin lomakkeet). Vuokranantaja maksaa nettovuokrasta pääomaveroa 30 % (34 % yli 30 000 € pääomatuloista), jolloin vuokran määrästä vähennetään kulut, kuten lämmitys, vakuutus, osuus kiinteistöverosta yms. Verottajan myöntämää kaavamaista työhuonevähennystä ei kannata käyttää, sillä siitä saatava verohyöty on yleensä alle 100 euroa.

Vähäinen oma käyttö

Kaikesta omasta käytöstä maksetaan vähintään hankintahinta ja arvo lisätään yrittäjän palkkaan.

Yhtiön omistama asunto osakkaan/yhtiömiehen käytössä

Yrittäjä ottaa itselleen asuntoedun. Asunnon arvo vähennetään varallisuudesta pääomatulo-osuutta laskettaessa.

Yrittäjäosakkaan omien lasten työllistäminen

14 - 16-vuotiaat lapset saavat ansaita verottomasti 3630 € (2021), jolloin omat lapset kannattaa työllistää omassa yrityksessä, ellei muuta työtä löydy. Meno on yritykselle vähennyskelpoinen ja sivukulut ovat pienet. Työnantajan maksamat sivukulut ovat keskimäärin vain n. 2,1 %. Alle 16-vuotiaan palkasta ei tarvitse maksaa työeläkevakuutusta, työttömyysvakuutusmaksua eikä sairausvakuutusmaksua.