Työaikalaki koskee lähes kaikkea työtä, jota tehdään työ- tai virkasuhteen perusteella. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia erilaisista työajan joustoista työaikalain ja työehtosopimuksen puitteissa. Uusi työaikalaki toi työaikapankin kaikkien yritysten käyttöön.

Työaikalaki edellyttää, että työnantaja etukäteen suunnittelee työntekijöiden työajan ja laatii sitä varten työtuntijärjestelmän. Noudatettaessa keskimääräistä työaikaa, pitää etukäteen laatia työajan tasoittumisjärjestelmä. Alle 18-vuotiaita nuoria koskee lisäksi laki nuorista työntekijöistä.

Säännöllinen työaika

Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Poikkeuksena jaksotyö tai työsopimukseen perustuva työaika sekä paikallinen sopimus. Työaika voidaan järjestää myös keskimääräiseksi. Tätä työaikajärjestelyä käytettäessä viikoittainen työaika voidaan järjestää niin, että se tasoittuu 40 viikkotyötuntiin enintään 52 viikon tasoittumisjakson aikana.

Osa-aikatyö

Osa-aikatyössä työaika on säännöllistä työaikaa lyhyempi. Työntekijä tekee joko alle 8- tai alle 7,5-tuntista työpäivää viitenä päivänä viikossa, alle viisipäiväistä työviikkoa tai näiden yhdistelmää. Osa-aikatyöstä voidaan joko sopia työsopimuksella tai työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Myös työntekijä voi pyytää osa-aikaistamistaan.

Lyhennetty työaika

Työntekijä voi pyytää lyhennettyä työaikaa terveydellisistä tai sosiaalisista syistä. Työnantajan on pyrittävä järjestämään osa-aikaisuus mahdollisuuksien mukaan ja kieltäytymiselle on annettava perustelut. Lyhennetystä työajasta on aina tehtävä määräaikainen sopimus.

Liukuva työaika

Liukuva työaika hyödyttää molempia osapuolia ja näin saadaan joustoa työn tekemiseen. Liukuvasta työajasta sovitaan työsopimuksessa, jolloin työntekijä päättää työn alkamis- ja päättymisajan ennalta sovittujen rajojen puitteissa. Liukuvalla työajalla työntekijä voi ylittää tai alittaa sovitun säännöllisen työajan työn määrän vaihteluiden mukaan. Työntekijän on seurattava kertyviä tunteja ja huolehdittava, etteivät ne ylitä sovittuja rajoja. Kertymä saa olla enintään plus tai miinus 40 tuntia. Liukuvan työajan kertymää voidaan lyhentää esimerkiksi ylimääräisinä vapaina.

Joustotyöaika

Joustotyöajan käyttö sovitaan työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Käytöstä voidaan sopia tehtävissä, joissa vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Joustotyöajasta voidaan sopia vain tietynluonteisissa tehtävissä esim. tehtävät, jotka eivät pääasiassa ole sidottuja tiettyyn vuorokauden aikaan, viikonpäivään tai työntekopaikkaan. Pääasiallisena soveltamisalana on tietotyö, asiantuntijatyö, myyntityö. Lisäksi pitää olla kyse tehtävästä, jossa vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Työehtosopimuksissa on voitu sopia joustotyöaikaa vastaavasta työajasta, työaikalaissa tarkoitetusta joustotyöajasta voidaan kuitenkin sopia työehtosopimuksen estämättä.

Ylityöt

Työaika saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Siihen lasketaan kaikki tehdyt työtunnit eli säännöllinen työaika, lisätyö, ylityö, hätätyö tai aloittamis- tai lopettamistyö. Työntekijällä saa siis olla yksittäisiä viikkoja, joissa viikkotyöaika ylittyy reilustikin, mutta samalla hänellä tulisi olla lyhyempiä viikkotyötunteja tasaamassa rasitusta. Rajoitus koskee kaikkia työajan järjestämistapoja, kuten joustotyöaikaa tai liukuvaa työaikaa. Kun otetaan huomioon vuosilomalaki, voi työntekijän kokonaistyöaika olla enimmillään noin 2 300 tuntia vuositasolla (48 työtuntia x työviikkojen lukumäärä).

Työaikapankki

Työaikapankki on järjestelmä jossa työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Työnantaja ja henkilöstö voivat sopia työaikapankin käyttöönotosta työpaikalla tai työaikapankki voi olla määriteltynä työehtosopimuksessa. Työaikapankin työaikakertymä ei saa ylittää työntekijän 6kk työaikaa eikä 180 tuntia.

Työaikapankin käyttöönotosta on sovittava kirjallisella sopimuksella ainakin seuraavat asiat:

 • Mitä eriä työaikapankkiin voidaan siirtää
 • Säästämisrajoista
 • Työaikapankin lakkaamisesta ja lakkaamishetkellä työaikapankissa olevien erien korvaamisesta
 • Vapaan käyttämisen periaatteista ja menettelytavoista, joilla työaikapankkiin säästettyä aikaa pidetään vapaana.

Työaikapankkiin voidaan siirtää:

 • Lisä- ja ylityötunnit
 • Liukuvaan työaikajärjestelmään kertyneitä tunteja enintään 60 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana
 • Lakiin tai sopimukseen perustuvia rahamääräisiä etuuksia sen jälkeen, kun ne on ensin muutettu aikamääräisiksi

Työaikapankkiin ei voida siirtää:

 • Säännölliseltä työajalta maksettavaa palkkaa
 • Kulukorvauksia tai korvausluonteisia etuja
 • Maksettavaksi erääntynyttä rahamääräistä etuutta

Työaikalain perusteet nuorille työntekijöille alle 18 vuotta

Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Lisäksi saadaan 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana sanotun iän täyttävä henkilö ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen:

 • Enintään puoleksi hänelle kulloinkin koulusta annettavasta loma-ajasta; sekä
 • Koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kulloinkin kestoltaan lyhytaikaiseen työsuoritukseen.
 • Alle 14 -vuotias voi erityistapauksissa työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa

Työntekijä 14-vuotias/saman kalenterivuoden aikana täyttävä:

 • Loma-aikana 7 h/vrk, 35 h/viikko
 • Kouluaikana: koulupäivinä 2 h/vrk ja vapaapäivinä 7 h/vrk
 • 13 - 15 vuotiaiden koulupäivän ja työajan pituus yhteensä enintään 8 h/vrk (poikkeuslupa mahdollinen ammattillisen kehityksen takia)
 • Ylityöt kielletty
 • Työajansijoittelu: klo 8 - 20, kotitaloustyö klo 23 saakka
 • Ruokatunti 0,5 h, jos työaika yli 4,5 h/vrk
 • Viikkolepo nuorelle työntekijälle vähintään 38 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-aika keskeytymättömänä

Työntekijä 15 - 17-vuotias:

 • Loma-aikana 8 h/vrk, 40 h/viikko
 • 13 - 15-vuotiaiden koulupäivän ja työajan pituus yhteensä enintään 8 h/vrk (poikkeuslupa mahdollinen ammattillisen kehityksen takia), 15 – 17-vuotiaiden työaika enintään 9 h/vrk
 • Ylityöt enintään 80 h/vuodessa, (poikkeusluvalla lisäksi 40 h/v) max. 48 h/vko
 • Työajansijoittelu: Klo 6 – 22, kotitaloustyössä klo 23 saakka
 • Ruokatunti 0,5 h, jos työaika yli 4,5 h/vrk
 • Viikkolepo nuorelle työntekijälle vähintään 38 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-aika keskeytymättömänä

Työaikalaki kokonaisuudessaan osoitteessa www.finlex.fi