Hyvälle liikeidealle löytyy aina rahoitus. Tarkasti mietitty totuudenmukainen liiketoimintasuunnitelma ja huolellisesti tehty kannattavuuslaskelma ovat välttämättömät rahoituksen saamisessa.

Aloittavan yrityksen rahoitus useimmissa tapauksissa:

  • Yrittäjän oma rahoitus noin 20 %
  • Lainarahoitus haetaan pankista, jolle pankki hakee takauksen Finnveralta
  • Koneita ja laitteita hankitaan osamaksulla ja/tai leasingillä
  • Ostettaviin isompiin investointeihin haetaan tukea Leaderin tai ELY-keskuksen kautta
  • Haetaan Starttirahaa tai perustamistukea (Leader)

Useimmiten rahoituksen saamiseksi joudutaan yritystoimintaan sijoittamaan säästöt, kiinnittämään omaisuutta ja vieläpä ottamaan henkilökohtaista lainaa, joka sijoitetaan yrityksen alkupääomaksi. Rahoitusyhtiöiden tarjoamia osamaksu- ja leasing-rahoitusmahdollisuuksia kannattaa hyödyntää etenkin yritystoiminnan alkuvaiheessa koneita ja laitteita hankittaessa, jolloin vakuuksia säästyy myöhempiin tarpeisiin. Ilman suurta omaa varallisuutta on rahoitus kuitenkin mahdollista saada, jos liikeidea on hyvä. Suomesta löytyy monipuolista julkista rahoitusta, joita täydentävät monet yksityiset pääomasijoittajat. Siitä on osoituksena monet perustetut korkean teknologian yritykset, joissa pääoman tarve on saattanut olla jopa kymmeniä miljoonia euroja. Myöskään yritystä laajennettaessa rahoitus ei muodostu ongelmaksi, jos liiketoiminta on kunnossa ja omaa rahoitusta löytyy vähintään 20 % investoinnin arvosta. Yritystulkin taloussuunnitelmilla voit laatia luotettavat laskelmat kaikkille rahoittajille.

Yrityksen rahoitus järjestyy yleensä kolmesta lähteestä eli yrittäjän omasta rahoituksesta, lainoista sekä mahdollisista avustuksista. Neljäs rahoituksen muoto eli tulorahoitus ei ole aloittavalle yritykselle merkittävä, mutta merkitys investointien rahoituksessa kasvaa yrityksen vanhetessa. Yksi kannattavan yrityksen tunnusmerkki on korvausinvestointien tekeminen tulorahoituksella. Valtion vastuulla toimiva Finnvera Oyj on ainut rahalaitos, jolla on oikeus riskirahoitukseen. Lainaa ei voi saada seuraaville toimialoille: maatilatalous, metsätalous ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi. Voit myös hakea lainan kokonaan pankista ja hakea Finnveran osittaista takausta lainalle.

Yrittäjän oma rahoitus

Yrittäjän omalla sijoituksella on suuri merkitys koko rahoituksen järjestymiselle. Merkittävä oma rahallinen sijoitus antaa hankkeelle uskottavuutta ja helpottaa siten ulkopuolisen rahoittajan mukaantuloa. Yrittäjän/yrittäjien oman sijoituksen määrän tulisi olla ainakin 20 % pääoman tarpeesta. Rahapanoksen lisäksi osakeyhtiöön voidaan sijoittaa käyttöomaisuutta ns. apporttina eli käyvästä arvosta esim. kone tai laite. Koneen tai laitteen arvosta ja soveltuvuudesta yritykselle pitää hankkia tilintarkastajan lausunto. Asuntoja, maa-alueita, arvopapereita yms. sijoitettaessa joudutaan maksamaan varainsiirtoveroa.

Muita oman rahoituksen muotoja osakeyhtiölle

Lisärahoituksen vaihtoehtoina ovat pääomalaina ja sijoitus sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP-rahasto). Näillä sijoitusvaihtoehdoilla on muutamia keskeisiä eroja, jotka on hyvä huomioida ennen sijoituksen tekemistä.

Pääomalaina

Pääomalainasta tehdään aina kirjallinen velkakirja lainan antajan ja lainan saajan (=osakeyhtiö) kesken. Se on yhtiön kirjanpidossa korvamerkittyä rahaa, joka palautetaan yhtiön oman pääoman eli kertyneiden voittovarojen niin salliessa lainaehtojen mukaan antajalleen.

Pääomalainan ominaisuuksia
Kuka voi antaa lainaa? Osakkaat ja muut tahot
Mihin tarkoitukseen käytetään? 1) Saneerauskeinona selvitystilan estämiseksi. 2) Yhtiön vakavaraisuuden parantamiseksi esim. tilanteessa, jossa rahoittajat vaativat oman pääoman korottamista uuden lainan myöntämisen ehtona.
Koronmaksu lainalle Voidaan maksaa vapaan oman pääoman eli kertyneiden voittovarojen puitteissa. Voidaan siirtää myöhemmin maksettavaksi. Viivästyskorko mahdollinen.
Lainan takaisinmaksu Mahdollista vapaan oman pääoman puitteissa eli kertyneillä voittovaroilla yhdessä tai useammassa erässä lainaehtojen mukaan.
Lainan vakuus Yhtiö tai sen tytäryhtiö ei saa antaa vakuutta. Muut tahot voivat antaa vakuuden.
Asema yhtiön purkautuessa tai konkurssissa Muita velkoja huonompi etuoikeus palautukseen mutta parempi kuin osakepääomalla ja SVOP -sijoituksella.
Vaikutus kevyesti verotetun osingon maksuun Koska laina, niin vähentää nettovarallisuutta ja heikentää osingonmaksumahdollisuutta.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön on ilmoitettava toimintakertomuksessaan pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko. Määräys koskee myös pieniä kirjanpitovelvollisia, joka esittää pääomalainan ehdot liitetietoina ja kuluksi kirjaamattoman koron vastuuna.

SVOP -sijoitus

Sijoitus SVOP-rahastoon on sijoitus eikä laina, joka kasvattaa yhtiön nettovarallisuutta ja parantaa taloudellisia tunnuslukuja. SVOP -sijoituksen takaisinsaaminen on helpompaa kuin osakepääoman korottamisessa. Sijoituksen palauttaminen onnistuu vain jos yrityksellä on taseessa voitonjakokelpoisia varoja. Palautusta voidaan maksaa myös lainaa ottamalla.

SVOP-sijoituksen ominaisuuksia
Kuka voi tehdä sijoituksen? Osakkaat ja muut tahot. Sijoitus nostaa yrityksen nettovarallisuutta ja siten kaikki osakkaat hyötyvät sijoituksesta osinkoa maksettaessa.
Mihin tarkoitukseen SVOP-sijoitusvarat käytetään? 1) Yritystä perustettaessa osakepääomasijoituksen lisänä tai pelkästään SVOP-sijoituksena. 2) Saneerauskeinona korottamaan oman pääoman määrää selvitystilan estämiseksi. 3) Yhtiön vakavaraisuuden parantamiseksi esim. tilanteessa, jossa rahoittajat vaativat oman pääoman korottamista uuden lainan myöntämisen ehtona.
Koronmaksu sijoitukselle Ei mahdollinen
SVOP-sijoituksen takaisinmaksu SVOP-sijoitus voidaan palauttaa antajalleen ilman veroseuraamusta saman suuruisena enintään 10 vuoden aikana yhdessä tai useammassa erässä kaikille sijoittajille samassa suhteessa. Varojen palautuksesta päätetään yhtiökokouksessa hallituksen esityksen pohjalta yhtiön voitonjakokelpoisten varojen puitteissa. Palautusta varten yhtiö voi ottaa lainaa samoin kuin osingonkin maksuun. 10 vuoden jälkeen palautus on veronalaista pääomatuloa.
Sijoituksen vakuus Koska kysymyksessä on riskisijoitus, vakuutta ei anneta.
Asema yhtiön purkautuessa tai konkurssissa On samassa asemassa kuin osakepääomasijoitus eli palautetaan viimeisenä.
Vaikutus kevyesti verotetun osingon maksuun SVOP-rahasto lasketaan mukaan yhtiön nettovarallisuuteen ja kasvattaa kevennetyn osingon määrää.

SVOP-sjoitus vai pääomalaina?

Osakkaalla on usein vaihtoehtoina pääomalaina tai sijoitus SVOP-rahastoon kun hän rahoittaa yhtiötä. Kumpi olisi edullisempi? Molempia voidaan maksaa takaisin samoin periaattein eli voitonjakokelpoisten varojen puitteissa. SVOP-sijoituksen palauttaminen edellyttää yhtiökokouksen päätöstä, mutta pääomalainaa voidaan palauttaa joustavasti esim. hallituksen päätöksellä.
Pääomalaina on useimmiten korollinen, joten sen tuotto-odotus voi olla parempi, samoin laina on aina korvamerkittyä ja siten takaisinmaksettavissa. Laina palautetaan lainana, joskin se on vieraan pääoman ehtoisiin lainoihin verrattuna aina viimesijainen. Kun yhtiötä uhkaa oman pääoman menetys, saadaan pääomalaina lukea tuollaisessa askelmassa omaksi pääomaksi.
SVOP-rahastosijoitus on koroton ja se on mahdollista palauttaa vain jos sidotulle omalle pääomalle jää täysi kate. Koska SVOP-sijoitus lisää omaa pääomaa, parantaa se osingonmaksupohjaa, mitä pääomalaina ei tee.

Yhtiön kannalta rahastosijoitus saattaa olla edullisempi, mutta osakkaan kannalta pääomalainan takaisinsaanti on varmempaa ja helpompaa.

Pitkäaikaiset lainat

Pitkäaikaisten lainojen myöntäjiä ovat pankit, Finnvera Oyj ja eläkevakuutusyhtiöt. Yleisestä korkotasosta riippuen rahoituslähteiden suosio vaihtelee; matalan koron aikana suosiossa ovat pankit ja Finnvera, korkean koron aikana eläkevakuutusyhtiöt lisäävät suosiotaan. Oleellisin ero rahoittajien välillä on vakuusvaatimus, sillä ainoastaan valtion vastuulla toimiva Finnvera Oyj:llä on oikeus riskirahoitukseen. Siksi sen antama rahoitus on tärkeä erityisesti yrityksen alkuvaiheessa.

Seuraavassa tarkastellaan pankkien ja eläkevakuutuyhtiöiden lainarahoituksen ehtoja

PANKKI TyEL-TAKAISINLAINAUS VAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUSLAINA
Laina-aika ja maksutapa Yleensä enintään 5 vuotta, maksutapa sovitaan. 1 – 10 vuotta, maksutapa puolivuosittain, tasalyhennys 1 – 10 vuotta, maksutapa yleensä puolivuosittain, tasalyhennys
Lyhennysvapaita vuosia 1-2 vuotta Ei tavanomainen Ei tavanomainen
Käytetty vakuus Yrityksen ja/tai yrittäjän omaisuus ja usein yrittäjän rajoitettu henkilötakaus sekä Finnveran ja Garantian takaukset. Vakuudeksi hyväksytään pankin, Finnveran, Garantian tai kunnan takaus tai vakuutusyhtiön takausvakuutus. Kaikki vakuusmuodot sekä pankin, kunnan, Finnveran ja Garantian antamat takaukset.
Lainan pääoma Ei rajoituksia TyEL-lainan suuruus riippuu maksettujen TyEL-maksujen määrästä. Mitä enemmän yritys on maksanut TyEL-maksuja, sitä suuremman määrän se voi hakea TyEL-lainaa eläkevakuutusyhtiöltä, kuitenkin vähintään 10 000 €. Ei rajoituksia
Korko Euribor + asiakaskohtainen marginaali Sidotaan TyEL-lainakorkoihin (kiinteä/muuttuva), jotka Vakuutusosakeyhtiö Garantia noteeraa päivittäin. Mikäli vakuutena on kunnan tai Finnveran takaus, ei lisätä korkomarginaalia. Muiden takausten osalta korkoon lisätään takaajakohtainen marginaali. Sijoituslainan korkona käytetään pääsääntöisesti TyEL-viitekorkoa ja siihen lisättävää korkomarginaalia. Marginaali määräytyy asiakasyrityksen luottokelpoisuuden ja saatavilla olevan lainavakuuden mukaan.
Yritystutkimus Tapauskohtainen Yritystutkimus tehdään aina, jos Garantia ja Finnvera takaajina. Tehdään aina

Aloittavan yrityksen vakuus- ja lainajärjestelyt

  1. Finnvera Oyj:n rahoituksen tai Finnvera-takauksen vakuutena käytetään henkilötakausta ja yrityskiinnityksiä mahdollisimman pitkälle.
  2. Pankkirahoitusta käytetään käyttöpääoman rahoittamiseen pitkäaikaisella lainalla tai luotollisella tilillä, jonka vakuudeksi tulevat yrittäjän henkilökohtaiset vakuudet ja/tai Finnveran alkutakaus.
  3. Osa kalustohankinnoista rahoitetaan osamaksulla tai leasingillä, jolloin kaikkia vakuuksia ei sidota yrityksen alkuvaiheessa. Vakuuksia säästetään tulevia tarpeita varten.
  4. Aseta lainan lyhennyserä suuruus vastaamaan rahoituskohteen poistoa. Esim. jos 100 000 euron investointi poistetaan 5 vuodessa (20 000 euroa/vuosi), tulee lainan takaisinmaksu olla 5 vuotta. Jos laina-aika on alle 5 vuotta, joutuu yritys maksamaan "ylimääräisistä" lainanlyhennyksistä veroa.

Vakuudettomat yrityslainat

Vakuudettomia lainojen tarjoajia on useita ja lainan hinta on korkea. Korko voi olla jopa kymmeniä prosentteja, kun pienimmillään pankin lainan korko on noin 3 % alle miljoonan euron lainoissa. Lisäksi vaaditaan useimmiten yksi tai kaksi henkilötakaajaa. Halvimmat tarjoat alalla ovat yrityksiä, jotka välittävät yksityisten sijoittajien varoja vakuudettomiin yrityslainoihin. Näissä korko määräytyy tapauskohtaisesti alkaen 6 %:sta. Lainapäätös ja rahat saadaan nopeimillaan pankkipäivässä.