Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palvelujen kulutukseen. Arvonlisävero on välillinen vero, jonka kuluttajat maksavat. Arvonlisäverolliset yritykset ja elinkeinonharjoittajat saavat vähentää arvonlisäveron tekemistään ostoista.

Veronkantajina toimivat verovelvolliset yritykset, jotka sisällyttävät veron määrän myyntihintoihinsa ja tilittävät veron valtiolle. Tavaroiden ja palvelujen myynti on yleensä arvonlisäverollista. Verotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja, mm. kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti, terveyden-, ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan verotuksen ulkopuolisia tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Jos yrityksen liikevaihto (veroton myynti) tilikaudessa jää alle 10 000 €, sen ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos 10 000 € raja kuitenkin ylittyy, yrittäjä joutuu maksamaan arvonlisäveron takautuvasti tilikauden alusta viivästysseuraamuksineen. Jos liikevaihto jää alle 30 000 €, on mahdollisuus hakea huojennusta. Arvonlisäverovelvolliseksi voi hakeutua vaikka liikevaihto on alle 10 000 € tilikaudessa.

Arvonlisävero 24 %

 • Yleinen arvonlisäverokanta

Arvonlisävero 14 %

 • Elintarvikkeet ja rehut
 • Ravintola- ja ateriapalvelut

Arvonlisävero 10 %

 • Henkilökuljetus
 • Majoituspalvelut
 • Liikuntapalvelut ja kuntosalit yms. (Huom! Personal Trainer 24%)
 • Pääsymaksut; teatteri, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, museoiden ja muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin
 • Lääkkeet
 • Kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet ja sähköiset julkaisut
 • Esiintyvät taiteilijat, julkiset esiintyjät, urheilijat ja ohjelmatoimistot voivat hakeutua arvonlisäverolliseksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjille luovutettavaksi tarkoitettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta

Arvonlisäverotonta

 • Arpajaiset ja rahapelit
 • Esiintymispalkkioiden laskutus esim. joulupukki, juontaja, malli, muusikko, näyttelijä, tanssija yms.
 • Julkiset hautauspalvelut
 • Koulu- ja yliopisto-opetus, ammattikoulutus
 • Kiinteistöjen sekä rakennusmaan myynti
 • Rahoitus- ja vakuutuspalvelut (ei kuitenkaan tallelokeroiden vuokraus ja neuvontapalvelut)
 • Terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa Esim. laillistettu ammattihenkilö hieroja, jalkahoitaja, fysioterapeutti, sairaanhoitaja, lääkäri, suuhygienisti (Valviran rekisterissä) . Veroa ei myöskään suoriteta, kun hoitotoimen harjoittaja luovuttaa hoidon yhteydessä hoitoon tavanomaisesti liittyviä palveluja ja tavaroita.
 • Toimittajan työ seuraavilta osin: juttu (teokseksi luokiteltava), grafiikka ja kuvitus
 • Sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut
 • Rakennusalan käännetty arvonlisävero
 • Metalliromun myynnin käännetty arvonlisävero
 • Vienti
 • Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien myynti
 • Kansainvälisessä liikenteessä käytettävien vesialusten ja kansainvälistä liikennettä harjoittavan yhtiön ilma-alusten myynti

Esimerkkejä arvonlisäveron laskemisesta

Teatterilippu maksaa 10 €. Paljonko on arvonlisäveron osuus hinnasta, kun verokanta on 10 %?
Lipun hinta on 10 €, jolloin veroton hinta on 10 €/1,10 = 9,09 €. Veroa lippuun sisältyy 10 € - 9,09 € = 0,90 €.

Yritys haluaa kokoustarjoilun hintaan verottomana 30 €/osallistuja. Mikä on laskutushinta?
Tuotteen veroton hinta 30 € x 1,14 (alv. 14 %) = 34,20 € sisältäen arvonlisäveron 14 %.

Paljonko on ravintolaruuan veroton hinta, kun lounasannos maksaa 7,50 € ja arvonlisäverokanta 14 % ?
Arvonlisäveroton hinta saadaan jakamalla myyntihinta luvulla 1,14 (14 %) eli 7,50 €/1,14 = 6,57 €.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Rakennusalalla ja metalliromun myynnissä käytössä olevat pitkät alihankintaketjut ovat mahdollistaneet vilpillisen menettelyn arvonlisäveron tilittämisessä, josta on aiheutunut merkittävät veromenetykset Valtiolle. Tämän estämiseksi otettiin käyttöön käännetty arvonlisäverovelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että verovelvollinen myynnistä on ostaja. Myyjän on siten tiedettävä, milloin laskuttaa pääsäännöstä poiketen ilman arvonlisäveroa. Myyjän tuleekin riittävää huolellisuutta noudattaen selvittää ostajan status ja tarvittaessa pyytää ostajalta selvitystä, jotta hän voi toimia oikein.

Rakennusalalla käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten
 • Ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai
 • vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten.

Yksinkertaistettuna käytäntö tarkoittaa, että aiemmin rakennusalalle vain tavaraa ja materiaaleja toimittaneet yritykset toimivat kuten aiemmin, mutta jos myyntiin sisältyy asennustyötä, palvelua tms., on toiminta käännetyn arvonlisäverokäytännön mukaista. Jatkossa on syytä olla yhteydessä ostajaan ennen laskun lähettämistä. Lisätietoa.

Metalliromualalla käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan esimerkiksi:
Romukauppaa päätoimialanaan harjoittavien toimijoiden lisäksi käännetty verovelvollisuus soveltuu esimerkiksi silloin, kun muuta kuin varsinaista romukauppaa harjoittava elinkeinonharjoittaja myy tuotantonsa tai muun toimintansa sivutuotteena syntynyttä metalliromua tai -jätettä toiselle arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidylle elinkeinonharjoittajalle vastiketta vastaan. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi konepajat ja rakennusyritykset, joilla syntyy romua varsinaisen toiminnan yhteydessä.

Arvonlisäveron vähentäminen

Jos olet arvonlisäverovelvollinen yrittäjä, voit vähentää valtiolle tilitettävästä verosta toiselta verovelvolliselta ostamasi tavaran tai palvelun hintaan sisältyvän arvonlisäveron, jos olet hankkinut tavaran tai palvelun vaihto- tai käyttöomaisuudeksi tai muuten verollisessa liiketoiminnassa käytettäväksi. Vähennysoikeus edellyttää, että ostosta on olemassa lasku, josta käy selville siihen sisältynyt vero. Veroa ei voi vähentää tavaroista ja palveluista, jotka on ostettu yrityksen omistajien tai henkilökunnan yksityiskäyttöön tai jotka kuuluvat vähennysoikeuden rajoitusten piiriin. Erikseen on rajoitettu esimerkiksi edustusmenojen ja eräiden ajoneuvojen vähennysoikeutta.

Isoimpiiin ostoihin sisältyy vähennettävää arvonlisäveroa usein enemmän kuin on arvonlisäverollista myyntiä. Silloin saadaan arvonlisäverosta palautusta, mutta palautus saadaan vasta 2 kk päästä. Esim. tammikuun investoinin arvonlisävero palautetaan takaisin maaliskuussa.

Arvonlisäveron maksaminen

Arvonlisäveron yleinen eräpäivä on kuukauden 12. päivä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi. Poikkeus ovat vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset, jotka ilmoittavat ja maksavat arvonlisäveron helmikuun viimeisenä päivänä. Pienet yritykset voivat ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain ja työnantajasuoritukset neljännesvuosittain. Tämä edellyttää, että yritys on saanut Verohallinnolta ilmoituksen pidemmästä maksujaksosta. Oman ilmoitusjakson voi tarkistaa OmaVero -palvelusta tai soittamalla verottajan palvelunumeroon. Jos tilitoimisto hoitaa kirjanpitoa kuukausittain, saadaan arvonlisäverotieto ja tilitys tilitoimistosta. Valtakirjalla voit teettää ilmoituksen tilitoimistolla.
Yritykset joiden liikevaihto on alle 500 000 € voivat maksaa arvonlisäveron vasta saatuaan rahat asiakkailta.

Huojennus arvonlisäveron määrästä

 • Huojennukseen oikeuttava liikevaihdon yläraja on 30 000 € tilikaudessa.
 • Huojennus koskee kaikkia yritysmuotoja muttei kuntia eikä ulkomaalaisia verovelvollisilla, joilla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa.
 • Huojennus määräytyy tilikauden liikevaihdon perusteella.
 • Niiden verovelvollisten, jotka eivät ole kirjanpitovelvollisia tai joiden verokausi on kalenterivuosi, tilikautena arvonlisäverotuksessa pidetään kalenterivuotta. Liikevaihto lasketaan vastaamaan 12 kuukautta, jos yrityksen tilikausi tai tilikauden osa, jota huojennus koskee, on pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Muuntaminen tapahtuu kertomalla liikevaihto luvulla 12 ja jakamalla se tilikauden tai tilikauden osan kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täydet kalenterikuukaudet.
 • Jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 €, saavat verovelvolliset huojennuksena kokotilikaudelta tai sen osalta tilitettävän veron.
 • Jos tilikauden liikevaihto ilman veron osuutta on yli 10 000 €, huojennuksen suuruus määräytyy seuraavasti:
#

ESIMERKKI 1
Tilikauden kalenterivuosi on 12 kk ja liikevaihto on 18 000 €, josta arvonlisäveron määrä on 18 000 x 24 %= 4320 €. Ostojen arvonlisävero on 500 €.
Huojennuksen määrä lasketaan seuraavasti:
Huojennus = (4320 - 500)- (18000 – 10000) x (4320 - 500)/20000 = 2 292 €.
Arvonlisäveroa maksetaan 4320 € - 2292 € = 2020 €.

ESIMERKKI 2
Valtatien levähdyspaikalla oleva kioski on avoinna 1.6 – 15.8 välisen ajan.
Tuona aikana kioski myy 7 200 € arvosta tuotteita.
Vuosiliikevaihdoksi tulee 7 200/2,5 x 12 = 34 350 €.
Yritys on arvonlisäverovelvollinen, koska vuosiliikevaihto 30 000 € ylittyy.