Leader-rahoitusta voi hakea maaseudulla toimiva yritys investointihankkeeseen, uuden liiketoiminnan perustamiseen, yrityshankkeeseen sekä yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen.

Leader rahoitusta voi saada seuraavanlainen yritys:

 • Yritys sijaitsee maaseudulla, jota on Suomesta 95 %.
 • Tukea voi hakea toiminimi, osakeyhtiö, avoin ja kommandiittiyhtiö, maatila ja osuuskunta.
 • Annettava toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä).
 • Pääsääntöisesti alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille eikä liikevaihto tai taseen loppusumma saa ylittää 2 miljoonaa euroa.
 • Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon.

Toimintaryhmä on yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen kehittäjätaho, joka tuo esiin ruohonjuuritasontarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi. Toimintaryhmien päätehtävänä on aktivoida ja kannustaa oman alueensa ihmisiä ja yrityksiä mukaan laaja-alaiseen kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön. Toimintaryhmät käynnistävät alueillaan laatimansa ohjelman mukaisia hankkeita ja muuta toimintaa yhteistyössä teemaohjelmien, muiden kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa. Toimintaryhmillä on itsenäinen päätösvalta. Niiden tekemää ohjelmaa toteutetaan yksittäisten kehittämishankkeiden kautta. Toimintaryhmä käsittelee tehdyt hanke-esitykset ja antaa niistä lausunnon ELY-keskukselle. ELY-keskus tekee hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset ja voi myöntää avustuksen vain sellaiselle hankkeelle, jota paikallinen toimintaryhmä on puoltanut.

Investointituki

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tukitasot 20 - 40 %, jotka vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan. Investoinnin minimituki 2 000 €.

Investointitukea myönnetään:

 • Tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • Uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • Aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilta www.ruokavirasto.fi

Yritystuki on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus. Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

Seuraavia investointeja ei voida rahoittaa:

 • Liikennealan investoinnit
 • Puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
 • Traktorin hankinta
 • Korvausinvestoinnit
 • Energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 • Omistajavaihdokset (myös yrityskaupat)
 • Lähipiirihankinnat

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Aineellisia investointeja suunnittelevat voivat hakea tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tuella voidaan hankkia yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta ja neuvoja, joilla voidaan ensin selvittää kannattaako investointiin ylipäätään ryhtyä. Tämän jälkeen voidaan suunnitella, miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa. Toteutettavuustutkimuksen tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen investointisuunnitelma. Tuki toteutettavuustutkimukseen ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista. Selvityksen tulos voi siten yhtä hyvin olla, että investointiin ei ole järkevää ryhtyä.

Tuen määrä

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 40 - 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Tuki myönnetään muille kuin maataloustuotteiden ensiasteen jalostusyrityksille de minimis -tukena.

Perustamistuki uuteen liiketoimintaan

Toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Tukea voi saada mm.:

 • Liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • Tuotekehityshankkeisiin
 • Tuotannon pilotointiin
 • Markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • Koemarkkinointiin
 • Kansainvälistysmisselvitykseen

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. Voit saada perustamistukea 5 000 – 35 000 € ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000 – 10 000 €.

Yritysryhmähanke 3 - 10 yritystä

Yhteistyöhankkeessa 3-10 yrityksen ryhmä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yritysryhmähanke on yhdistelmä hanketukea ja yritystukea. Tuen hakijaksi eli hankkeen hallinnoijaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Hankkeella voidaan esimerkiksi

 • Kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä.
 • Kehittää elintarvikkeiden lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita.
 • Kehittää hajautettua energiantuotantoa, resurssitehokkuutta sekä uusia menetelmiä ja teknologioita ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.
 • Kehittää elintarvikkeissa, energiantuotannossa ja teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tarjontaa, toimitusketjuja ja logistiikkaa.
 • Edistää maatiloilla tuotettavien, hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalvelujen kehittämistä, tuotteistamista ja markkinointia.
 • Rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä.
 • Matkailua harjoittavien mikroyritysten matkailupalveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä.

Tukitasot

 • Koordinointi- ja aktivointihankkeet, tuki 100 %
 • Tiedonhankintahanke, tuki 80 % (teollinen tutkimus)
 • Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke, tuki 60 % (kokeellinen kehittäminen)
 • Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %
 • Koulutushanke yritysryhmälle, tuki 75 %

Kustannukset
Yritys maksaa 25 % kokonaiskustannuksista yksityisenä rahoitusosuutena hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen hallinnoija sopii jokaisen yrityksen kanssa miten yksittäistä yritystä hankkeessa kehitetään, josta laaditaan yrityskohtainen suunnitelma ja kustannusarvio. Yhden yrityksen osuus kustannuksista muodostuu yhteisen osion yritykselle jyvitetystä osuudesta ja yrityskohtaisten kehittämispalveluiden kustannuksista.

Yhteystiedot

Oulun Seudun Leader
Vihikari 10 (2. krs), 90440 Kempele
toimisto@oulunseudunleader.fi
www.oulunseudunleader.fi

Toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto
- yritys-ja hanketuet
p. 040 739 3925
etunimi.sukunimi@oulunseudunleader.fi

Leader-neuvoja Piia Karttunen
- yritys-ja hanketuet
p. 040 140 8220
etunimi.sukunimi@oulunseudunleader.fi