Yrityksen kannattavuutta ja toimitusvarmuutta voidaan parantaa panostamalla työskentelyolosuhteisiin, työtyytyväisyyteen sekä viihtyvyyteen. Vähentyneillä sairauspoissaoloilla sekä parantuneella tehokkuudella saadaan pienille investoinneille hyvä tuotto.

Työntekijän sairausloman kustannukset

Työntekijän sairastuessa työnantaja maksaa samansuuruista palkkaa kymmeneltä ensimmäiseltä sairauspäivältä, jonka jälkeen palkan maksaa KELA. Työehtosopimuksissa on kuitenkin voitu sopia pidemmästä sairausajan palkanmaksuajasta, jolloin työnantajan on maksettava palkkaa sairastuneelle työntekijälle jopa kolme kuukautta. Työntekijä saa täyttä sairausajan palkkaa, jos hän työkyvyttömyyden alkaessa on ollut samassa työpaikassa vähintään kuukauden. Tätä lyhyemmissä työsuhteissa työntekijä saa sairausaikana vain 50 % tavallisesta palkastaan.

Työntekijä on sairauslomalla keskimäärin 5 - 7 päivää vuodessa. Toimiala vaikuttaa suuresti sairauspoissaolojen määrään, esim. teollisuudessa normaalista yli 10 päivää vuodessa. Sairauspäivän hinta yritykselle on noin 350 €, joka muodostuu sijaisjärjestelyistä, ylityöistä ja työn hidastumisesta. Summa on huomattavasti suurempi, mikäli työntekijä käyttää konetta tai laitetta, jolle ei saada sijaista.

Työntekijä sairastaa vuodessa keskimäärin 5 - 7 päivää

Työntekijän sairaustuessa lomalla

Mikäli työntekijä sairastuu vuosiloman aikana, voi lomaa siirtää sairausloman verran. Työntekijällä on kuitenkin omavastuupäivät, jos lomaa on yli 24 päivää. Esim. jos lomaa on 25 päivää, on omavastuupäiviä yksi, jos lomaa 26 päivää, on omavastuupäiviä kaksi jne. Maksimi 6 päivän omavastuu tulee, jos vuosilomaa on täydet 30 päivää eli 5 viikkoa lomaa. Sairauspäivät voidaan laskea yhteen, mikäli työntekijä on sairastanut esim. talvilomalla sekä kesälomalla. Työnantaja kuitenkin päättää milloin siirretyt päivät voidaan pitää. Yleisesti sairauspäivistä on oltava lääkärintodistus.

Äitiysvapaan kustannukset työnantajalle

Yrittäjälle äitiysvapaan kustannuksia aiheuttavat uuden henkilön rekyrytointi, äitiysvapaasta kertynyt loma, raskauden aiheuttamien poissaolojen kulut, äitiys- ja vanhempainvapaasta koituvat palkka- ja lomapalkkakulut ja sairaan alle 10-vuotiaan lapsen hoitokulut.

Todelliset kustannukset työnantajalle Suomen Yrittäjänaisten laskelmien mukaan ovat esim.:

  • Työntekijän palkka 3000 €/kk on kustannus yrittäjälle noin 9200 €.
  • Työntekijän palkka 2000 €/kk on kustannus yrittäjälle noin 5300 €.
  • Laskelmista on vähennetty perhevapaakorvaus.

Mikäli huomiodaan vain äitiys- ja vanhempainvapaasta koituvat palkka- ja lomapalkkakulut, maksettavaa yrittäjälle tulee 4700 € (palkka 3300 €/kk). Työnantajan kannattaa hakea perhevapaakorvausta 2500 €/työntekijä KELAlta.

Muista hakea työnantajalle kuuluva 2500 € perhevapaakorvaus

Isyys- ja vanhempainvapaan kustannukset työnantajalle

Isyys- ja vanhempainvapaa on yleensä työntekijälle palkatonta vapaata ja KELA maksaa isyysrahaa työntekijälle. Työehtosopimuksessa voi kuitenkin olla sovittu täyden palkan maksamisesta esim. ensimmäiseltä 6 päivältä. Muita kustannuksia työnantajalle syntyy mahdollisista sijaisista tai ylitöistä.

Sairastuneen lapsen hoitaminen

Työehtosopimuksesta riippuen saa työntekijä hoitaa sairasta lasta kotona 3 - 4 päivää ja työnantaja maksaa täyden palkan yleensä 3 päivältä.