Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suuntaa rahoitusta erityisesti kasvukykyisten ja -haluisten aloittavien sekä toimivien yritysten kehittämishankkeisiin, kun yritys kehittää merkittävästi tuotantoaan, kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluita kasvaville markkinoille. Valmistavia yrityksiä tuetaan Kuljetustuella.

Yritystukia voidaan myöntää:

 • Hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen
 • Innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen
 • Kasvuun tai kansainvälistymiseen
 • Tuottavuuteen tai energia- ja materiaalitehokkuuteen

Investointituki

Investoinnilla tarkoitetaan aineellista ja aineetonta investointia. Aineellisia investointeja ovat rakennus-, kone- ja laiteinvestoinnit. Aineettomalla investoinnilla tarkoitetaan teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon, ohjelmistojen ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa. Hankkeen kokonaiskustannukset tulee olla yli 10 000 €. Hankkeen kustannuksiksi voidaan hyväksyä kohtuulliset ja hankkeen kannalta keskeiset kustannukset.

Pohjois-Pohjanmaan maksimitukiprosentit investointeihin:

 • Pienet yritykset 35 %
 • Keskisuuret yritykset 25 %
 • Suuryritykset (rajoitettu) 15 %

Myönnettäessä tukea investointeihin, tukiprosenttiin voi vaikuttaa alentavasti investoinnin tavanomaisuus, yrityksen aiemmin saamat julkiset tuet tai alueella sijaitsevat vastaavat palvelut tai tuotantolaitokset sekä käytettävissä olevan määrärahan niukkuus.

Kehittämisavustus

Kehittämistoimenpiteisiin tukea enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Kehittämistoimenpiteellä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotanto-menetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Ra-hoitusta voidaan myöntää ulkopuolisiin asiantuntijakustannuksiin, kehittämistyöstä aiheutuviin palkkakustannuksiin, kansainvälisiin matkakustannuksiin ja kehittämistyöhön olennaisesti liittyviin raaka-ainemenoihin. Kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen täh-täävissä hankkeissa rahoitusta voidaan lisäksi myöntää kansainvälisille messuille osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Lue lisää ELY-keskuksen rahoituslinjauksista: www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset...

Tukien myöntämisen yleisiä ehtoja

Yritystoiminnan tukien lähtökohdat ovat:

 • Avustuskohteella täytyy olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan, harrastusmuotoista toimintaa ei tueta
 • Avustusten saaminen tarkoittaa sitoutumista yritystoiminnan jatkamiseen 3 vuoden ajaksi pk-yrityksissä ja 5 vuoden ajaksi maaseutuyrityksissä viimeisestä tuen maksusta, muuten tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin
 • Avustuksella hankittua omaisuutta ei saa myydä tai luovuttaa ennen em. määräaikaa, poikkeuksena tarkoituksenmukaisuusnäkökulma tai työkyvyn menetys
 • Avustuksen saajan tulee rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta

Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti voida myöntää:

 • Vähittäis- ja tukkukaupoille tai Internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • Ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • Yksityishenkilöille kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille
 • Maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

Investointitukea ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Liikenteen toimialan investointeihin
 • Sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • Korvausinvestoinneiksi katsottaviin hankintoihin
 • Rakennetun kiinteistön tai maa-alueiden ostoon
 • Tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, ohjelmistopäivitykset)
 • Asiantuntijapalveluyrityksiin (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi)

Hakeminen

Rahoituksen hakemiseksi on tehtävä kehittämishankesuunnitelma, jossa kuvataan hanke yksityiskohtaisesti. Huolellisesti tehty sähköinen hakemus toimii hankesuunnitelmana ja nopeuttaa käsittelyä oleellisesti. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista.
Lisäksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja selvitys miten hanke rahoitetaan esim. lainatarjoukset/-päätokset. Laina-tarjouksia varten on hyvä tehdä Yritystulkin YT6 Aloittavan yrityksen tulossuunnnitelma.


Seuraavalla lomakkeella voit suunnitella hakemusta, hakemus jätetään sähköisesti:

Kuljetustuki

Kuljetustuen tavoitteena on tasoittaa kaukana markkinoista toimivan yrityksen kuljetuskustannuksia suhteessa markkinoiden lähellä toimivaan yritykseen. Tuen saamisen ehtona, on että tuote on valmistettu tukialueella ja kuljetus lähtee ammattiliikenteenharjoittajan kyydissä valmistuspaikkakunnalta eli ei yrityksen omalla kuljetuskalustolla suoritetuista kuljetuksista.

Tuen saantiehdot ovat pääpiirteittäin seuraavat:

 • Kuljetettavan tuotteen tulee olla valmistettu kuljetustukeen oikeuttavalla alueella.
 • Kuljetusmatkan pituuden tulee olla vähintään 266 km. Jos kuljetukseen liittyy edellä mainittuja satamatoimintoja, joista maksetaan satamatoimintojen tukea, matkan vähimmäispituus on tällöin 101 km.
 • Kuljetusmatka yli 101 km, jos toimitus Merikarvian pohjoispuolelle tai Saimaan satamiin silloin, kun mukana satamatoimintoja.
 • Tuki riippuu kuljetuksen pituudesta: 266 - 400 km tuki 9%, 401 - 600 km tuki 13%, 601-800 km tuki 17% ja yli 801 km tuki 20%

Hakeminen
Kuljetustukea haetaan ELY-keskuksesta kalenterivuosittain jälkikäteen kolmen kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

Kuljetustukea ei myönnetä seuraavien tuotteiden kuljetuksesta:

 • Jalostamattomat tuotteet, aineet ja ainekset
 • Raaka-aineet
 • Käytetyt tavarat
 • Maa- ja kiviainekset, malmit ja rikasteet, tuhka, turve, kuona, kalkki ja vastaavat ainekset
 • Jätteet, romut ja niihin rinnastettava aines
 • Kierrätettävät tavarat ja ainekset
 • Jalostamaton puutavara, raakapuu, puunkorjuun sivutuotteet
 • Hake, pelletit, briketit, puru, lastut, klapit ja muu polttopuu
 • Teollisten tuotantoprosessien vähäarvoiset sivutuotteet
 • Muut vastaavat jalostamattomat tai vain vähän jalostetut tavarat taikka ainekset

Kuljetustukea ei myöskään voida myöntää seuraaville toimialoille:

 • Terästeollisuus, hiiliala sekä kaivostoiminta ja louhinta
 • Laivanrakennusala
 • Synteettikuituteollisuus
 • Energian tuotannon, jakelun ja energiainfrastruktuurin ala
 • Maa- ja metsätalous
 • Kalatalouden ja kalanjalostuksen ala

Lisätietoa Kuljetustuesta: www.ely-keskus.fi/kuljetustuki...

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1, 90130 Oulu
Valtakatu 4, 84100 Ylivieska
Puhelinvaihde 0295 038 000
www.ely-keskus.fi/ely-pohjois-pohjanmaa