Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera tarjoaa lainoja, takauksia ja vientitakuita.

Finnveralle alle kolme vuotta toiminut on aloittava yritys

Finnvera -Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina, jolla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) -rahastoon. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa.

Toimialat
Yrittäjälainan kohdeyritys voi toimia muilla toimialoilla mutta ei varsinaisessa maatilataloudessa, metsätaloudessa eikä rakennusliiketoiminnan perustajaurakoinnissa. Kohdeyrityksen on täytettävä EU:n pk-yritystä koskevat kriteerit, ja sillä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Kenelle
Yrittäjälainaa voidaan myöntää osakeyhtiön osakkaalle, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta on yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen vähintään 20 %. Yrittäjälainaa voidaan myöntää usealle saman yrityksen perustajalle tai osakkaalle.

Lainaehdot

  • Lainamäärä: 10 000 - 100 000 €. Lainaa myönnettäessä edellytetään vähintään 20 %:n omarahoitusosuutta.
  • Korko: kuuden kuukauden euriborkorko ja marginaali 3,25 %.
  • Laina-aika: enintään 10 vuotta, lyhennysvapaita vuosia 1 - 2.
  • Vakuus: luotonsaaja vastaa lainasta henkilökohtaisesti.
  • Toimitusmaksu: lainasta peritään toimitusmaksu.

Finnveran siltarahoitus - käyttöpääomalaina

Siltarahoituksella tarkoitetaan Finnveran käyttöpääomalainaa, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta ELY-keskuksen tai Tekesin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana. ELY-keskusten avustuksenhakijoista siltarahoitusta voivat hakea vain yritykset, jotka ovat hakemassa yrityksen kehittämisavustusta.

Siltarahoituksen maksamisen edellytyksenä on Tekesin tai ELY-keskuksen myönteinen avustuspäätös. Tämän vuoksi siltarahoitusta koskeva päätös tehdään aina vasta, kun avustuspäätös on tehty. Lainan määrä voi olla enintään 70 % avustuksen määrästä, Tekesin myöntämissä avustuksissa kuitenkin enintään 500 000 €. Siltarahoitukselle ei ole omaa hakemuslomaketta, vaan sitä haetaan Finnveran sähköisessä asiointipalvelussa.

Finnveran kasvu ja kilpailukyky -laina

Finnvera-laina on tarkoitettu sekä uusille että jo toimiville pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen.

Toimialat
Finnvera-lainalla voidaan rahoittaa kaikkia toimialoja lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.

Laina-alle 50 000 €
Finnvera voi toimia yrityksen ainoana rahoittajana, kun Finnveran rahoitus yritykselle on korkeintaan 50 000 €. Sitä suurempiin rahoitustarpeisiin tarvitaan lisäksi muita rahoittajia sekä riittävä omarahoitusosuus. Finnveran rahoituksen vähimmäismäärä on 30 000 €. Pienten lainojen takaisinmaksuaika on yleensä 1 + 4 vuotta eli ensimmäisenä vuonna ei makseta lyhennystä. Lainan korko on sidottu Euribor-korkoon ja on suuruudeltaan pankkilainaa korkempi.

Laina yli 50 000 €
Finnveran lisäksi tarvitaan hankkeeseen mukaan myös muita rahoittajia, yleensä pankki, sekä riittävä omarahoitusosuus. Yrityskaupoissa myös myyjäosapuoli voi toimia kaupan osittaisena rahoittajana. Ulkopuolisen rahoituksen osuus voi jakaantua Finnveran ja pankin välillä seuraavasti:

  • Finnvera ja pankki myöntävät kumpikin oman erillisen lainan.
  • Pankki myöntää koko rahoitustarpeen kattavan lainan, jolle haetaan Finnveran osittainen takaus.

Lainan korko perustuu tarjottuun vakuuteen ja yrityksen kannattavuuteen ollen kuitenkin yleensä pankkilainaa korkeampi. Takaisinmaksuaika on 3 - 12 vuotta tapauksesta riippuen.

Finnveran osuus rahoituksesta
Finnveran lainan tai takauksen osuus kokonaisrahoituksesta vaihtelee tapauskohtaisesti. Tyypillisesti rahoitusosuus on 50 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Voimakkaasti kasvavien, kansainvälistyvien ja innovatiivisten yritysten hankkeissa Finnveralla on erityinen mahdollisuus toimia tilapäisenä päärahoittajana yli 50 %:n rahoitusosuudella. Kaupan tai toimituksen edellyttämässä valmistusaikaisessa rahoituksessa Finnveran rahoitusosuus voi tapauskohtaisesti olla jopa 80 %.

Vaadittava omarahoitusosuus
Vaadittavan omarahoitusosuuden suuruus vaihtelee hankkeen sisällön mukaisesti. Tyypillisesti edellytämme investoinneissa 10-20 %:n ja yrityskaupoissa sekä sukupolvenvaihdoksissa 20 %:n omarahoitusosuutta.

Seuraavasta linkistä lisätietoa: www.finnvera.fi

Finnvera alkutakaus alle kolme vuotta vanhoille yrityksille

Alkutakaus alle kolme vuotta vanhoille pk-yrityksille. Alkutakaus voidaan myöntää kotimaiselle yhtiölle tai rekisteröidylle toiminimelle, ei kuitenkaan osuuskunnalle.

Hakeminen
Oma pankkisi hakee alkutakausta puolestasi Finnveralta. Sinun tai yrityksesi ei tarvitse olla suoraan yhteydessä Finnveraan.

Ehdot
Finnveran takausosuus voi olla enintään 80 % kuitenkin siten, että yhdelle yritykselle myönnettyjen alkutakausten määrä voi olla yhteensä enintään 80 000 € (min. 5000 €).

Vakuudet
Edellytämme alkutakausta hakevan yrityksen pääosakkailta omavelkaisia erityistakauksia, joiden tulee kattaa vähintään 25 % Finnveran takauksen määrästä. Omavelkaisen takauksen vähimmäismäärä on 3 000 euroa.

Toimiala- ja muut rajoitukset
Toimialoina voivat olla muut kuin varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi. EU:n valtiontukisäännökset (alkutakaus sisältää de minimis-tukea) rajoittavat alkutakauksen käyttöä kuljetusvälineiden ja -laitteiden hankinnan rahoittamisessa, kun yritys harjoittaa rahdinkuljetusta toisen lukuun. Alkutakaus ei myöskään sovellu yrityskauppojen, toimitila- tai ajoneuvohankintojen eikä viennin rahoittamiseen.

Muita Finnveran lainatuotteita

Edellä mainittujen lainamuotojen lisäksi Finnveran valikoimassa on muita yrityksen elinkaaren varrella tarvittavia lainamuotoja.

Kansainvälistymislaina
Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen.

Joukkovelkakirjarahoitus
Finnvera voi merkitä EU:n määritelmän mukaisen pienen tai keskisuuren yrityksen joukkovelkakirjalainaa sekä lisäksi tätä suuremman yrityksen joukkovelkakirjalainaa, mikäli yrityksen liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa viimeksi vahvistetussa tilinpäätöksessä.

Kasvulaina
Finnvera voi myöntää kasvulainaa pk- ja midcap-yritysten merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen.

Tutustu em. Finnveran lainoihin tarkemmin tästä.

Finnvera ja vientikauppa

Finnveralla on monipuoliset tuotteet ja hyvä ammattitaito vientikaupan rahoittamiseen. Seuraavassa esitellään muutama yleisimmin käytetty viennin rahoitusmuoto.

Vientisaatavatakuu
Vientisaatavatakuu on tarkoitettu lyhyen maksuajan vientiin, ja sen avulla viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat saatavansa luottotappioiden varalta. Takuu kattaa ostajasta johtuvan kaupallisen riskin sekä ostajan maasta johtuvan poliittisen riskin. Takuukate on yleensä 75-90 %.Viejä voi käyttää vientisaatavatakuuta myös luoton vakuutena siirtämällä takuuseen perustuvan korvausoikeutensa pankille.

Luottoriskitakuu
Luottoriskitakuulla viejä voi vakuuttaa vientikauppansa luottotappioiden varalta. Takuulla katetaan valmistusaikana tapahtuvaan kaupan keskeytymiseen liittyvää ja/tai ulkomaiselta ostajalta olevaan saatavaan liittyvää kaupallista riskiä. Takuulla voidaan myös kattaa ostajan maasta aiheutuvaa poliittista riskiä sekä suvereenia riskiä, kun valtio on luotonsaaja tai takaaja. Takuu voidaan myöntää yksittäiselle vientikaupalle tai limiittinä jatkuville toimituksille. Takuu sopii hyvin sekä lyhyen että pitkän maksuajan vientikauppojen luottoriskien kattamiseen. Takuukate on yleensä 75-90 %.

Rahoitustakuu
Rahoitustakuu on vakuus viejän saamalle viennin rahoitusluotolle. Viejää takuu auttaa viennin rahoituksen vakuusjärjestelyissä. Takuu myönnetään pankille tai muulle luotonantajalle. Takuukate luotonantajalle vaihtelee yritys- ja hankekohtaisesti. Finnvera perii luotonantajalle maksamansa korvauksen täysimääräisenä takaisin viejältä. Takuu soveltuu viennin valmistusaikaisen tai toimituksen jälkeisen rahoituksen vakuudeksi sekä lyhyen että pitkän maksuajan vientikauppoihin. Rahoitustakuu ei kata ulkomaiseen ostajaan tai ostajan maahan liittyviä luottoriskejä.

Tutustu Finnveran vientikaupan rahoitusmuotoihin tästä linkistä.