Tuloverotus yrittäjän kannalta osakeyhtiössä eli tarkastellaan osakeyhtiön omistajayrittäjän ja hänen perheensä verotusta. Osakeyhtiöistä tarkastellaan ns. perinteistä osakeyhtiötä, jonka osakkeita ei ole listattu esim. pörssiin tai vastaavaan, vaan osakkeet omistavat joukko yrittäjähenkilöitä (myös muita yhteisöjä).

Yrityksen verotus
Yhtiö on itsenäinen verovelvollinen, joka maksaa 20 prosentin tuloveron. Koska yhtiön ja sen osakkaiden verotus ovat erillisiä, voidaan valita ajankohta, jolloin yhtiön voitot verotetaan osakkailta.

Yhtiön varojen nostotavat
Osakkaille voidaan maksaa palkkaa työntekijän tapaan. Perheenjäsenet rinnastetaan työntekijään. 14-16 -vuotiaille lapsille voidaan maksaa palkkaa verotta, jos tulo on alle 3305 € (2019). Em. lisäksi varoja osakas voi nostaa lainana, korkona, vuokratulona ja osinkona.

Osakaslaina
Osakaslaina on saajalleen pääomatuloa siltä osin, kun se on vielä yhtiön tilinpäätöshetkellä maksamatta. Osakas on henkilö, joka hallitsee yli 10 % päätösvaltaa yhtiössä. Osakas voi lainata yhtiölle rahaa ja saada siitä käyvän korkotulon (pääomatuloa) edellytyksellä, että yhtiö tarvitsee rahaa. Kun osakas vuokraa yhtiölle käyttöomaisuutta, syntyy pääomaverotettavaa vuokratuloa.

Osakkeiden myyminen yritykselle
Yhtiö voi lunastaa omia osakkeitaan voitonjakokelpoisilla varoillaan ostamalla niitä osakkaalta esim. silloin, kun osakas on luopumassa, eikä muilla osakkailla ole varaa ostaa niitä.

Osinko
Osinkoa osakkaalla maksetaan yhtiön tuloksesta, ja sen suuruudesta päättää yhtiökokous. Määrä ei voi ylittää tilinpäätöksessä näkyvää voitonjakokelpoisten varojen määrää, joka voi olla kertynyt useana vuotena. Osingon verotus seuraavassa.

Osinkotulojen verotus jakaantuu kahteen osaan:

 1. Yhtiöstä jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa, jos osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta (=elinkeinotulolähteeseen kuuluvien varojen ja velkojen erotus) 150 000 € saakka. Kun 150 000 € raja ylittyy, on osingosta 85 % veronalaista pääomatuloa.
 2. Kun 8 % raja ylittyy, lasketaan osingon määrästä 75 % veroaalaiseksi ansiotuloksi.
 3. Pääomatulojen yhteissummaan 30 000 € saakka veroprosentti on 30 %, jonka jälkeen 34 %.
 4. Osakkaan kaikki ansiotulot lasketaan yhteen ja verotetaan progressiivisen asteikon mukaan.
 5. Yrityksen nettovarallisuuteen lasketaan mukaan kaikki rahan arvoinen eli myös pankkitilirahat ja saatavat. Kuitenkin osakkaan käytössä oleva työsuhdeasunto vähennetään varoista.
 6. Osakeyhtiössä kannattaa nostaa osinkoa aina 8 %:n matalasti verotettu osuus. Osingosta pidätetään ennakkoveroa 7,5 % aina 150 000 € saakka, jonka jälkeen ennakkovero on 27 %.
 7. Ns. henkilökohtaisen tulolähteeseen (ei liiketoimintaan kuuluvat tulot, esim. asunnon vuokra) tulot verotetaan yhtiöltä 20 % mukaan.
Matalasti verotettu 8% osinko kannattaa nostaa aina

Yrityksellä palkkavelkaa yrittäjälle
Mahdollinen, mutta maksettava seuraavalla tilikaudella.

Ruokakulut matkalla
Yritys voi maksaa yhden ruokailun yhtä kokopäivärahaa (matkan kesto yli 10 tuntia) kohden, eikä se vähennä päivärahan määrää. Jos ruokailuja on kaksi, päivärahaa maksetaan 50 %. Puolipäivärahan (yli 6 tuntia) puolittaa jo yksikin ruokailu. Edellytyksenä palkan maksu yrittäjälle.

Auto
Auto kuuluu elinkeinotoimen varallisuuteen, kun auto on yhtiön nimissä. Osakas voi käyttää autoa yksityisajoihin, kun hänellä on autoetu, joka lisätään palkkaan. Autoetumuotoja ovat vapaa autoetu (yritys maksaa auton kulut) ja käyttöetu (edunsaaja maksaa polttoainekulut). Autoedun arvo lasketaan auton käyttöönottovuoden uushankintahinnasta ja auton ikä sekä varusteet vaikuttaa autoedun arvoon. Mikäli yksityisajot ylittävät 18 000 kilometriä, voi verottaja korottaa autoedun arvoa. Huom! Matkat kotoa työpaikalle ja takaisin ovat verotuksessa yksityisajoa.

Kilometrikorvaukset ja päiväraha
Oman auton käytöstä tehdään matkalasku yritykselle, jossa laskutetaan samalla myös mahdolliset päivärahat ja ateriakorvaukset. Yritys maksaa laskun tilillesi. Kilometrikorvaukset ja päivärahat ovat verotonta tuloa.

Osingon maksaminen
Osinko on sen vuoden tuloa, jolloin se on nostettavissa. Jos yhtiön nettovarallisuus on kasvussa, kannattaa yhtiökokouksen osinkopäätöksessä siirtää nostoajankohta seuraavalle kalenterivuodelle, jos yhtiön tilikausi päättyy ennen 31.12.

Luontoisedut
Voidaan maksaa, jos yrittäjä nostaa palkkaa. YEL- yrittäjälle luontoisetujen maksaminen on edullista, koska niistä maksetaan vain n. 3 % sosiaaliturvamaksuja. Työntekijän luontoisedusta maksetaan myös TyEL – maksu. Luontoisetu on yrityksen maksama ja omistava tavara tai palvelu, jonka käytöstä yrittäjän pitää maksaa verottajalle. Yleisimpiä luontoisetuja ovat mm. puhelinetu, lounasetu, autoetu, asuntoetu, joiden verotusarvot verottaja vuosittain määrittelee.

Esim. YEL-yrittäjä ottaa itselleen lounasedun hankkimalla lounassetelit arvoltaan 10 euroa. Niitä voidaan ottaa yksi työpäivää kohden myös lomapäiviltä.

Yrittäjälle aiheutuvat kulut

 • lounasedun arvosta 75 % on verotettavaa tuloa eli 7,50 €
 • verotettavasta tulosta yrittäjä maksaa henkilökohtaisen veroprosentin mukaan esim. 30 % eli yrittäjä maksaa 10 euron lounasedusta 2,25 euroa eli vain verot

Yritykselle aiheutuvat kulut

 • Lounassetelit 10 € + toimituskulut n. 0,2 € = 10,20 €
 • Yrittäjän palkasta maksetaan sosiaaliturvamaksuja n. 0,30 €
 • Kustannus yritykselle n. 10,50 €

Työhuonekulut
Jos henkilö työskentelee kotona myös asumiseen käytettävissä tiloissa, on mahdollisuus saada työhuonevähennys 820 € (100 %:n käyttö) tai 410 € (50 %:n käyttö). Työhuonevähennys on useimmille kalliimpi vaihtoehto kuin kotityöhuoneen tai -työtilan vuokraaminen käypään hintaan yritykselle. Vuokranantaja maksaa nettovuokrasta pääomaveroa 30 % (34 %), jolloin vuokran määrästä vähennetään kulut, kuten lämmitys, vakuutus, osuus kiinteistöverosta yms.

Vähäinen oma käyttö
Kaikesta omasta käytöstä maksetaan vähintään hankintahinta ja arvo lisätään yrittäjän palkkaan.

Yhtiön omistama asunto osakkaan/yhtiömiehen käytössä
Yrittäjä ottaa itselleen asuntoedun. Asunnon arvo vähennetään varallisuudesta pääomatulo-osuutta laskettaessa.


Yrittäjäosakkaan omien lasten työllistäminen
14-16 -vuotiaat lapset saavat ansaita verottomasti 3305 € (2019), jolloin omat lapset kannattaa työllistää omassa yrityksessä, ellei muuta työtä löydy. Meno on yritykselle vähennyskelpoinen ja sivukulut ovat pienet. Työnantajan maksamat sivukulut ovat keskimäärin vain n. 2,1 %. Alle 16 -vuotiaan palkasta ei tarvitse maksaa työeläkevakuutusta, työttömyysvakuutusmaksua eikä sairausvakuutusmaksua.

Osakkaiden perheenjäsenen nettopalkan lisääminen
Yrityksessä työskentelevän muun kuin YEL-eläkettä maksavan perheenjäsenen bruttopalkasta on pidätettävä TEL-maksua ja työttömyysvakuutusmaksua iästä riippuen 8,25 % tai 9,75 %.Jos yritys maksaa maksut työntekijän puolesta, ja se on saajalleen luontoisetua. Järjestely parantaa 3000 euron kuukausipalkan saajan nettopalkkaa alkaen n. 150 euroa/kk.