Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suuntaa rahoitusta erityisesti kasvukykyisten ja -haluisten aloittavien sekä toimivien yritysten kehittämishankkeisiin, kun yritys kehittää merkittävästi tuotantoaan, kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluita kasvaville markkinoille.

Yritystukia voidaan myöntää:

 • Hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen
 • Innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen
 • Kasvuun tai kansainvälistymiseen
 • Tuottavuuteen tai energia- ja materiaalitehokkuuteen

Investoinnit

Investoinnilla tarkoitetaan aineellista ja aineetonta investointia. Aineellisia investointeja ovat rakennus-, kone- ja laiteinvestoinnit. Aineettomalla investoinnilla tarkoitetaan teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon, ohjelmistojen ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa. Hankkeen kokonaiskustannukset tulee olla yli 10 000 €. Hankkeen kustannuksiksi voidaan hyväksyä kohtuulliset ja hankkeen kannalta keskeiset kustannukset.

Pohjois-Pohjanmaan maksimitukiprosentit investointeihin:

 • Pienet yritykset 35 %
 • Keskisuuret yritykset 25 %
 • Suuryritykset (rajoitettu) 15 %

Kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpiteellä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Rahoitusta voidaan myöntää ulkopuolisiin asiantuntijakustannuksiin, kehittämistyöstä aiheutuviin palkkakustannuksiin, kansainvälisiin matkakustannuksiin ja kehittämistyöhön olennaisesti liittyviin raaka-ainemenoihin. Kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa rahoitusta voidaan lisäksi myöntää kansainvälisille messuille osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

 • Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.
 • Raaka-aineet ja puolivalmisteet sekä välilliset menot 15 % palkkakustannuksista

Yrityksen kehittämisavustus voidaan myöntää 31.12.2020 saakka:

 • Väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 €.
 • Pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020.
 • Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.
 • Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.
Kyseessä ei ole uusi tukimuoto eikä yleistuki. Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.


Lisätietoa kehittämisavustuksesta: www.ely-keskus.fi

Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

Yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Pääsääntöisesti yrityksellä tai sen vastuuhenkilöillä ei saa olla maksuhäiriöitä tai verovelkoja. Tukea ei voida myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle, joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomasta (yli 3 v. vanha yritys) tai joka on asetettu konkurssiin tai jonka velkasaneerausmenettelyä ei ole vahvistettu.

Hankkeen kokonaisrahoituksen ja muun operatiivisen toiminnan rahoituksen tulee olla kunnossa. Avustuksen saajan on rahoitettava investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen toimintaa harjoitetaan kiinteästä toimipisteestä Pohjois-Suomen alueella (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi). Tuettavien investointien tulee sijaita sen ELY-keskuksen alueella, jonka määrärahoista tukea myönnetään. Kehittämishankkeen hyötyjen tulee kohdistua ensisijaisesti ja pääosin Pohjois- Suomen alueelle. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista.

Tukea ei voida myöntää operatiiviseen toimintaan eikä myyntiin ja markkinointiin (esim. mainoskampanjat, yritysilmeen suunnittelu, verkkosivujen tekeminen).

Yrityksen kehittämisavustusta investointeihin ei pääsääntöisesti myönnetä samalle hakijalle useamman kerran kuin erityisestä syystä. Erityisiä syitä ovat esim. avustuksen kohteena olevan hankkeen normaalia suurempi riskipitoisuus tai hankkeen erittäin merkittävä vaikutus hakijan kasvuun tai tuottavuuteen.

Lisätietoa rahoituslinjauksista ja hakemisesta

Kuljetustuki

Kuljetustuen tavoitteena on tasoittaa kaukana markkinoista toimivan yrityksen kuljetuskustannuksia suhteessa markkinoiden lähellä toimivaan yritykseen. Tuen saamisen ehtona, on että tuote on valmistettu tukialueella ja kuljetus lähtee ammattiliikenteenharjoittajan kyydissä valmistuspaikkakunnalta. Kuljetustuesta tarkemmin.

Tuen saantiehdot ovat pääpiirteittäin seuraavat:

 • Kuljetusmatka yli 266 km maa- ja/tai rautatiellä kotimaan rajalle tai satamaan saakka
 • Kuljetusmatka yli 101 km, jos toimitus Merikarvian pohjoispuolelle tai Saimaan satamiin silloin, kun mukana satamatoimintoja
 • Ei kaivannaisille, teräksille, raakapuulle, kierrätysmateriaaleille eikä yleensä elintarvikkeille
 • Maksetaan jälkikäteen 6 kk jaksoissa
 • Tuki riippuu kuljetuksen pituudesta: 266 - 400 km tuki 7%, 401 - 600 km tuki 10%, 601-800 km tuki 14% ja yli 801 km tuki 17%

Hakeminen
Kuljetustukea haetaan ELY-keskuksesta kalenterivuosittain jälkikäteen kolmen kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

ELY-keskuksen yhteystiedot:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus
Käyntiosoitteet:

Veteraanikatu 1, Oulu
Valtakatu 4, Ylivieska
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Tukien myöntämisen yleisiä ehtoja

Yritystoiminnan tukien lähtökohdat ovat:

 • Avustuskohteella täytyy olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan, harrastusmuotoista toimintaa ei tueta
 • Avustusten saaminen tarkoittaa sitoutumista yritystoiminnan jatkamiseen 3 vuoden ajaksi pk-yrityksissä ja 5 vuoden ajaksi maaseutuyrityksissä viimeisestä tuen maksusta, muuten tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin
 • Avustuksella hankittua omaisuutta ei saa myydä tai luovuttaa ennen em. määräaikaa, poikkeuksena tarkoituksenmukaisuusnäkökulma tai työkyvyn menetys
 • Avustuksen saajan tulee rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta

Investointitukea ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Liikenteen toimialan investointeihin
 • Sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • Korvausinvestoinneiksi katsottaviin hankintoihin
 • Rakennetun kiinteistön tai maa-alueiden ostoon
 • Tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, ohjelmistopäivitykset)
 • Asiantuntijapalveluyrityksiin (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi)

Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti voida myöntää:

 • Vähittäis- ja tukkukaupoille tai Internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • Ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • Yksityishenkilöille kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille
 • Maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

Perustietoa ELY-keskuksen rahoituksesta

Valtion ja EU:n varoista maksettavat yritystoiminnan tukien myöntäminen on keskitetty maakunnallisille ELY-keskuksille.

Yrityksien kokomääritelmät

Yritystukia määritettäessä otetaan huomioon yrityksen koko seuraavasti:

 • Mikroyritys: palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa.
 • Pieni yritys: palveluksessa on vähemmän kuin 50 henkeä. Lisäksi joko sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
 • Keskisuuri yritys: palveluksessa on 50–249 henkeä. Alle 50 hengen yrityskin luetaan keskisuureksi, jos sekä sen vuosiliikevaihto että taseen loppusumma ylittävät 10 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi vaaditaan, että joko vuosiliikevaihto on enintään 50 tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
 • Suuri yritys: henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä.

De minimis- tuki eli "vähämerkityksinen tuki"

De minimis-tuki voi olla suoraa avustusta, lainan korkoavusta, -takuuta tai pääomasijoitusta. De minimis – asetuksen puitteissa yritykselle on mahdollista maksaa tukea enintään 200 000 € kuluvan ja kahden edellisen vuoden aikana. Summassa lasketaan yhteen kaikki de minimis- tukena kolmen vuoden aikana saama rahoitus. Tuki voi olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen kaikki eri lähteistä kolmen verovuoden aikana saama de minimis – tuki ei ylitä 200 000 €. Tukea voi hakea ELY-keskukselta ja Business Finlandilta.

Pääsäännöt:

 1. Suorat avustukset: Tuen määrä on suoraan avustuksen määrä.
 2. Lainat: Tuen määrä on markkinakoron ja yrityksen maksaman koron erotus diskontattuna tuen myöntämishetkeen.
 3. Takaukset: Tuen määräksi lasketaan 2 / 15 (noin 13,3 %) takauksen kohteena olevasta lainapääomasta. Lisäedellytyksenä on, että lainan ei saa olla täysin riskitön luotonantajalle. Takaus saa kattaa enintään 80 % lainan kokonaismäärästä.
 4. Pääomapanokset, riskipääomasijoitukset ja oman pääoman ehtoinen riskirahoitus: Nämä lasketaan kokonaisuudessaan tueksi, joten jos yritykseen sijoitetaan pääomapanoksena 200 000 €, voi yritys saada muuta de minimis–tukea aikaisintaan kolmantena myöntämispäivää seuraavana verovuonna. Pääomasijoituksia ei pidetä läpinäkyvänä, koska sijoitushetkellä on mahdotonta tietää, tuottaako sijoitus voittoa vai menetetäänkö se mahdollisesti kokonaan.

Rajoitukset:

 • Kalastus- ja vesiviljelyn ala max. 30 000 €
 • Maantieliikenne yrityksille tuen määrä on rajattu 100 000 € kolmen vuoden aikana, eikä tukea myönnetä ajoneuvojen hankintakustannuksiin
 • Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon
 • Tukea ei myönnetä viennin edistämiseen, markkinointiin tai muuhun vientitoimintaan, jos ei kyseessä ole investointi
 • Kotimaisten tuotteiden suosimiseen tuontituotteiden kustannuksella
 • Vaikeuksissa oleville yrityksille ei myönnetä lainaa tai takauksia, mutta muita tukia voidaan myöntää

Hakeminen

Rahoituksen hakemiseksi on tehtävä kehittämishankesuunnitelma, jossa kuvataan hanke yksityiskohtaisesti. Huolellisesti tehty sähköinen hakemus toimii hankesuunnitelmana ja nopeuttaa käsittelyä oleellisesti. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista.
Lisäksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma esim. Yritystulkki YT10 Toimivan yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja selvitys miten hanke rahoitetaan esim. lainatarjoukset/-päätokset. Lainatarjouksen hakemiseksi kannattaa tehdä Yritystulkin YT22 Toimivan yrityksen tulossuunnitelma.

Seuraavalla lomakkeella voit suunnitella avustushakemusta