Yrityksen maksettavana on toiminnasta riippuen arvonlisä-, ennakko- ja lähdeveroja sekä työnantajasuorituksia, ja ne on maksettava jo kuluvan tilikauden aikana kuukausittain. Em. verojen lisäksi yritys antaa veroilmoituksen, jonka perusteella määrätään lopullinen tulovero ja tulevan vuoden ennakkovero.

Arvonlisävero ja työnantajasuoritukset


 • Maksetaan OmaVerossa verottajalle netin kautta.
 • Eräpäivä on kuukauden 12. päivä.
 • Työnantajasuorituksia ovat ennakonpidätykset työntekijän palkasta sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu.
 • Yritykset, joiden liikevaihto on enintään 500 000 euroa on mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti eli maksetaan arvonlisävero, kun asiakas on maksanut laskun.

Arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten palautukset

 • Liikaa maksetut suoritukset tai arvonlisäverosta tulevat palautukset tulevat suoraan yrityksen tilille pankkiin. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta.
 • Palautusajankohdan ja -rajan voi muuttaa OmaVerossa.
 • OmaVerossa näkee yhteenvedon kalenterikuukauden tapahtumista.

Pienyritys voi valita pidennetyn verokauden oma-aloitteisille veroille, joita ovat arvonlisävero, ennakonpidätykset, työnantajan sairausvakuutusmaksu ja lähdevero.

 • Neljänneskalenterivuosi (3kk välein): Yritys, jonka kalenterivuoden liikevaihto tai tuotto on enintään 100 000 €.
 • Kalenterivuosi: Yritys, jonka kalenterivuoden liikevaihto tai tuotto on enintään 30 000 €, voi ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron kalenterivuosittain ja muut verot neljännesvuosittain.
 • Satunnaisesti palkkaa maksava, työnantajarekisteriin kuulumaton työnantaja ei voi olla pidennetyssä neljänneskalenterivuoden verokaudessa.

Ennakkovero


 • Maksetaan joka kuukauden 23. päivä.
 • Verohallinto lähettää ennakkoverosta maksajalle päätöksen ja tilisiirtolomakkeet tai e-laskun, joiden mukaan verot maksetaan.
 • Yritys maksaa liiketoimintansa tuloksesta veroa. Aloittavalle yritykselle ennakkovero määrätään yrityksen YTJ-rekisteröinti-ilmoituksen yhteydessä tehtävän tuloarvion mukaisesti.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittaja tai henkilöyhtiön yhtiömies (Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) maksavat veronsa itse tai ne maksetaan yrityksen pankkitililtä.
 • Osakeyhtiön verot maksetaan yrityksen tililtä, mutta myös yhtiön osakas voi hakea itselleen ennakkoveron, jos yhtiö maksaa osinkoja osakkailleen. Jos osakas ei hae ennakkoveroa, maksetaan verot jäännösveron (”mätkyt”) tapaan korkoineen kahdessa erässä jälkikäteen joulukuun ja helmikuun 5. päivä.
Ennakkoveron määrää voit muuttaa, älä maksa liikaa tai liian vähän

Lähdevero

Lähdeveroa maksetaan korkotuloista sekä ulkomaille maksettavista osingoista.

Veroilmoituksen antaminen

Veroilmoituksen antaminen onnistuu osakeyhtiöltä enää sähköisesti. Ilmoittamiseen tarvitaan Katso-tunniste. Yleensä veroilmoitus annetaan kirjanpitäjän tehtäväksi, ja hän hankkii Katso-tunnisteen asiakkaan puolesta. Muut yhtiömuodot voivat edelleen jättää veroilmoituksen paperisena.

Veroilmoituksen määräpäivät

YhtiömuotoVeroilmoituksen jättöpäivä
Yhteisöt (esim. osakeyhtiö, osuuskunta)4 kuukautta tilikauden päättymisestä
Elinkeinoyhtymät (avoimet ja kommandiittiyhtiöt)Huhtikuun alussa
Elinkeinon- ja ammatinharjoittajatHuhtikuun alussa tai toukokuussa

Verotuksen valmistuminen

Verovuodesta 2018 alkaen verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti. Verovelvollisten verotus päättyy mahdollisimman pian sen jälkeen, kun veroilmoituksen antamisen määräaika on mennyt umpeen ja verotus on toimitettu. Verottaja lähettää verotuspäätökseen, jossa ilmoitetaan verotuksen päättymispäivä. Jos verotustietoja korjataan tai täydennetään ennen tuota merkittyä päättymispäivää, verotus päättyy myöhemmin uudessa verotuspäätöksessä ilmoitettavana päivänä. Yhteisön (esim. osakeyhtiö) ja yhteisetuuden verotus päättyy kuitenkin viimeistään kymmenen kuukauden kuluttua verovuoden päättymiskuukaudesta lukien. Muiden tuloverovelvollisten (esim. henkilöyhtiöt, toiminimiyrittäjät) verotus päättyy viimeistään verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden lokakuun viimeisenä päivänä.