Allmänt

Det finns tre slag av tillstånd som krävs för näringsgrenar. Tillstånd kan möjligen behövas för att starta verksamhet på en planerad plats såsom t.ex. miljötillstånd och godkännande av hälsoinspektör. Tillstånd kan möjligen behövas för utövande av egentlig näringsgren, varvid man till företagets registreringsanmälan måste bifoga nödvändigt tillstånd. Den tredje typen av tillstånd utgörs av det tillstånd som av ansvarig affärsidkare krävs för kravet på yrkeskunskap.

Tillstånd och anmälningar

Tillståndspliktiga åtgärder är införandet av livsmedelutrymme eller anläggningar som behöver miljötillstånd. Anmälningspliktiga åtgärder eller utrymmen är t.ex. djurskydd inom stadsplaneområde, offentliga möteslokaler, allmän bastu, läro- och vårdanstalter samt barberare och frisersalonger. Buller- eller vibrationsanmälan behövs för tillfällig aktion eller evenemang som orsaker synnerligen förstörande buller eller vibration.

Verksamhet som kräver miljötillstånd är alla de åtgärder som kan förstöra jordmånen, vattendragen eller luften. Sådan verksamhet får inte bedrivas förrän tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft dvs. förrän besvärstiden har gått ut. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för behandlingen av ärendet och goda utredningar i samband med tillståndsansökan underlättar behandlingen av tillståndet.

I miljötillstånd ingår

  • placeringstillstånd
  • avfallstillstånd
  • luftskyddsanmälan
  • lokaliseringslösning i enlighet med lagen angående grannelagsförhållanden
  • behandlingstillstånd för problemavfall

Jordartslagen förpliktar innehavaren av jordartstillståndet årligen anmäla mängden och kvalitet av borttagit jordart. Också husbehovet av jordart måste anmälas, om mängden av borttagit jordart är större eller kommer att bli större än 500 fastkubikmeter. Tillstånds- och bevakningsmyndigheten anmäler mängder etc. till Närings-, trafik- och miljöcentralen.

I jordartstillstånd ingår
  • mängd
  • kvalitet
  • lokalisering

Mera information om miljövård från NTM-centralen/miljö (ELY-centralen)

1. Bilverkstäder Tillståndsmyndighet
Bilmåleri Den lokala räddningsmyndigheten och den lokala ELY-cantralen (miljötillstånd)
Bromsverkstad för tunga fordon Trafiksäkerhetsverket Trafi
Färdskrivare, hastighetsbegränsare, taxametare Trafiksäkerhetsverket Trafi
Flytgasinstallation Säkerhetsteknikcentralen TUKES
2. Trafik, post och tele Tillståndsmyndighet
Besiktningsverksamhet för fordon Trafiksäkerhetsverket Trafi
Yrkesmässig person- och godstrafik NTM-centralen (Ely-centralen)
Verksamhet inom kommersiell luftfart Trafiksäkerhetsverket Trafi
Bedrivande av bilskola Det lokala Regionförvaltningsverket
Bedrivande av postverksamhet (adresseradebrevförsändelser under 2 kg). Tillstånd behövsinte för kurirtjänst eller för utdelning avbrevförsändelser i mindre skala Kommunikationsverket
Televerksamhet Kommunikationsministeriet
Avfallssamling och transport NTM-centralen (Ely-centralen)
3. Finansiering och försäkring Tillståndsmyndighet
Värdepappersbörser, värdepapperscentralen osv Finansministeriet
Kredit- och pantlåneinrättningar, företag som idkar placeringsservice, fondbolag och förvaringssamfund Finansinspektionen
Indrivningsverksamhet för annans räkning Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Försäkringsförmedlingsverksamhet Finansinspektionen
Försäkringsbolagen Finansinspektionen
4. Vårdbranchen Tillståndsmyndighet
Läkartjänsten inom öppenvård Det lokala Regionförvaltningsverket
Tandvårdtjänsten Det lokala Regionförvaltningsverket
Sjukvårdarens, hälsovårdarens, barnmorskans tjänster Det lokala Regionförvaltningsverket
Fysioterapeutisk verksamhet, verksamhet av utbildat massör(idkas i bolagsform) Det lokala Regionförvaltningsverket
Övrigt verksamhet inom hälsovården, terapeutiskt verksamhet, psykolog, fotterapi, optiker osv.) Det lokala Regionförvaltningsverket
Sociala företag, som använder sig av arbetskraft med funktionshinder Arbets- och näringsministeriet
Röntgenforskningar Det lokala Regionförvaltningsverket
Laboratorium Livsmedelssäkerhetsverket Evira
5. Detaljhandel och import Tillståndsmyndighet
Utskänkning och försäljning av alkoholdrycker Det lokala Regionförvaltningsverket
Tillverkning, import, partihandel och användning av alkoholpreparat som baserar sig på driftstillstånd Valvira
Försäljning, import och tillverkning av medicinska preparat, veterinärmedicinska preparat och drogprodukter Fimea
Tillverkning och import av ädelmetallprodukter Säkerhetsteknikcentralen TUKES
Tillverkning av konstgödsel och preparerat foder och handel med frövaror Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Paketresebutiker Konsumentverket
Tobaksvaror Kommunens hälsovårdsmyndighet
Produktion av livsmedel Kommunens hälsovårdsmyndighet
Slakthus Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Försäljningsverksamhet invid landsvägar NTM-centralen (Ely-keskus)
6. Övrigt Tillståndsmyndighet
Elentreprenader (ansvarspersonen bör ha tillräcklig kompetens) Behörighetsbetyg (Person- och företagsbedömning SETI Oy). Verksamhetsanmälan innan verksamheten påbörjas (TUKES) Startanmälan till Tukes. Anvälan till TUKES före påb
Gruvdrift och malmletning: ansökningar om inmutningar och gruvdistrikt Säkerhetsteknikcentralen TUKES
Bearbetning och lagring av farliga ämnen Säkerhetsteknikcentralen TUKES
Bevakningsföretag Polisstyrelsen
Hissar Säkerhetsteknikcentralen TUKES