Österbottens NTM-Central

När det gäller investeringar kan stödnivån vara

 • 20 % för mikro- och småföretag
 • 15 % för medelstora företag
 • 0 % för storföretag

Hur stort stöd som beviljas beror på projektets nyhetsvärde, teknologiska nivå samt sökandens tidigare stöd. Alla stöden beror på prövning. De totala kostnaderna för ett projekt som beviljas stöd ska vara åtminstone 10 000 euro. Projektet ska ändå vara betydande i förhållande till storleken på företagets verksamhet, t.ex. investeringar 10 % och utvecklingsåtgärder 5 % av omsättningen.

I utvecklingsprojekt kan stödnivån variera mellan 35 och 50 %.

Investeringar

När det gäller investeringar stöds i första hand endast nya maskiner och anordningar. Stöd för byggande kan beviljas små och medelstora företag för kostnader som gäller byggnader som är avsedda för företagets eget bruk. Stöd beviljas i regel inte för byggande av lokaler som ska hyras ut till utomstående. När det gäller ett privat fastighetsbolag så ska bolagets ägarstruktur till största delen motsvara det företag som ska flytta in i lokalerna i fråga.

Utvecklingsåtgärder

Utvecklingsinsatserna riktas till alla skeden i företagsverksamhetens livscykel, särskild fokus ges tillväxtorienterade små och medelstora företag. När det gäller regionens starka branscher och tillväxtorienterade små och medelstora företag riktas satsningarna till förnyelse och ökad produktivitet samt utveckling av nya produkter och tjänster. Satsningar görs också på att utveckla internationaliserings- och exportförutsättningar och på att föra ut företagens produkter på marknaden. Dessutom fästs uppmärksamhet vid export av tjänster och främjande av projektexport samt vid att utöka turisminkomst som kan jämställas med export.

Övrigt av bidragen

Bidragen har följande förutsättningar:

 • Utgångsläget för stöden för företagsverksamheten är att objektet för bidraget måste ha förutsättningar för en fortgående och lönsam verksamhet. Detta innebär att man inte stöder verksamhet på intressenivå.
 • Erhållandet av stöd förutsätter, att man förbinder sig att fortsätta företagsverksamheten under 3 år i SMF-företag och 5 år i landbygdsföretag efter utbetalningen av bidrag med hot om att stödet i annat fall indrivs tillbaka helt eller delvis.
 • Egendom som har anskaffats med bidrag får inte säljas eller överlåtas före utsatt tid. Detta är en regel men undantag kan göras av ändamålsenlighetsskäl eller på grund av förlust av arbetsförmåga.
 • Bidragsmottagaren måste finansiera investeringen av anskaffningsutgiften till minst 25 procent med sådan finansiering, som inte innehåller finansiering av en offentlig finansiär.

Av konkurrensskäl kan stöd i regel inte beviljas till:

 • detalj- och partiaffärer eller webbutiker
 • restaurang-, catering- och barverksamhet (exkl. som en del av ett mer omfattande turistprojekt)
 • företag som erbjuder konsumenttjänster till enskilda
 • jord- och skogsbruk, byggnadsentreprenad Investeringsstöd beviljas i regel inte för
 • investeringar i trafikbranschen
 • sedvanliga investeringar i inventarier och fastigheter inom social- och hälsovårdsbranschen (bl.a. daghem och vårdhem, äldreomsorgen)
 • anskaffningar som betraktas som ersättningsinvesteringar
 • köp av en bebyggd fastighet eller markområden
 • sedvanliga it-anskaffningar (datorer, telefoner, skrivare, programuppdateringar)

Utvecklingsprojekt vid företag som erbjuder experttjänster (bl.a. affärsledning, marknadsföring och andra dylika konsulttjänster) bör ha en betydande inverkan på de sedvanliga servicemodellerna i branschen eller en internationaliseringssträvan.

Definitionerna på företagsstorlekar
Beviljandet av offentlig finansiering beror på företagsstorlekar och är följande:

 • Med mikroföretag avses ett företag som har högst 10 arbetstagare och där balansens slutsumma uppgår till högst 2 miljoner euro.
 • Personalantalet i ett litet företag uppgår till färre än 50 personer, och dess årsomsättning eller balansens slutsumma är mindre än 10 miljoner euro. Företaget måste också fylla kriterierna för fullt oberoende och övriga EU:s rekommendationer rörande små företag.
 • Personalantalet i ett litet och medelstort företag uppgår till färre än 250 personer och dess årsomsättning är mindre än 50 miljoner euro eller balansens slutsumma uppgår till högst 43 miljoner euro. Företaget måste även fylla kriterierna för ett litet företag som fyller kraven på oberoende och övriga EU:s rekommendationer.
 • Storföretagen är större än ovan nämnda.

De minimis-stöd

Utvecklingsunderstöd beviljas i regel enligt de minimis-villkor (exkl. investeringsstöd). I de minimis-stöd kan beviljas högst 200 000 euro under 3 års tid. Till det beloppet räknas alla de minimis-stöd som företaget fått. Utgångspunkten är att om ett företag genom t.ex. majoritetsägande eller annat bestämmandeinflytande står i förbindelse med ett eller flera företag, så granskas hela företagshelheten som ett företag när det gäller kumuleringen av de minimis-stöd.

Grundregler:

 1. Direkta bidrag: Stödets summa är det samma som bidragets summa.
 2. Lån: Stödets belopp uppgår till skillnaden mellan den marknadsmässiga räntan och den ränta som företaget betalar diskonterad till den situation då stödet beviljas.
 3. Säkerheter: Stödets storlek uträknas som 2 /15 (ca. 13,3 %) av det lånekapital som säkerheten gäller. En tilläggsförutsättning är att lånet inte får vara helt riskfritt för kreditgivaren. Säkerheten får täcka högst 80 % av det totala lånebeloppet.
 4. Kapitalinsatser och riskkapitalinsatser: Vid tillämpning av de minimis – förordningen beräknas dessa i sin helhet som stöd, vilket innebär att om man som kapitalplacering placerar 200 000 euro i företaget, kan företaget erhålla övrigt de minimis – stöd tidigast under tredje året som följer efter dagen då det har beviljats.
 5. Kapitalplaceringarna anses inte vara transparenta eftersom det i den stund då placeringen görs är omöjligt att veta om placeringen medför vinst eller om man förlorar dem helt.

Österbottens NTM-Central

 • Vasa, Wolffskavägen 35 B, 5. vån.
 • Telefonväxel: 0295 028 500

Stöd från strukturfondsprogrammet för Finland

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 – strukturfondsprogrammet för Finland har fem prioriterat områden och 13 särskilda mål. Alla projekt ska förverkliga något av dessa särskilda mål. Ingen annan typ av verksamhet kan genomföras med finansiering från programmet.

Finlands statsråd och Europeiska kommissionen har godkänt Finlands programdokument.

1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (ERUF)
att starta nya företag och utveckla affärsverksamheten

 • att förbättra affärskompetens och internationaliseringsfärdigheter
 • små och medelstora företags investeringar och utvecklingsprojekt som främjar tillväxt, internationalisering och konkurrenskraft
 • att utveckla företagskluster, företagsnätverk och andra samarbetsformer för företag
 • trafik- och logistikförbindelser samt lösningar för intelligent trafik som stöder små och medelstora företags verksamhet

Minst 25 % av åtgärderna riktas till att starta och utveckla koldioxidsnål affärsverksamhet

2. Produktion och användning av ny information och kunskap (ERUF)

 • att förbättra infrastrukturen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som stöder regionens näringsverksamhet
 • utveckling av forsknings-, kompetens- och innovationskluster, FoUI-miljöer och försöksplattformer
 • att främja universitetens, högskolornas, forskningsinstitutens, yrkesläroanstalternas, de offentliga samfundens och företagens internationella FoUI-samarbete
 • att utveckla, pilotera och kommersialisera små och medelstora företags produkter, tjänster och produktionsmetoder samt ta i bruk ny teknologi
 • för tillämpande forskning som stöder näringslivet och utveckling av verksamhets-, tjänste- och kommersialiseringsprocesser

Minst 25 % av verksamheten riktas till att utveckla utsläppssnåla lösningar.

3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF)

 • arbetslivshandledning, -träning och annat stöd som främjar sysselsättningen för ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden
 • samarbete mellan instanser som arbetar med ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden samt för att utveckla nätverk och företagssamarbete
 • utveckling, spridning och ibruktagande av verksamhetssätt och relaterade experttjänster som främjar arbetshälsan och förutsättningarna för att orka i arbetslivet
 • utveckling, spridning och ibruktagande av verksamhetsmodeller för ledning och organisering av arbetet som främjar företags och organisationers produktivitet och konkurrenskraft
 • åtgärder som minskar på skillnaderna mellan könen i kompetens och sysselsättning (bl.a. i företagarskap), till exempel utbildning, handledning och mentorverksamhet

4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF)

 • att stöda och effektivera särskilt ungdomars övergång från utbildning till utbildning eller arbetslivet
 • utveckling av metoder som ökar växelverkan mellan utbildning och arbetslivet, inkl. läroavtalsutbildning
 • att öka vuxnas och specialgruppers (inkl. invandrare, romer, handikappade, partiellt arbetsföra och oliklärande personer) grundläggande färdigheter, yrkesskicklighet och olika utbildningsmöjligheter
 • att öka utbildningsutbud som beaktar kompetensbehoven som berör intelligent specialisering och tillväxt- och omstrukturerade branschers behov och att göra utbildningen mer träffande

5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF)

 • att stärka den sociala delaktigheten och arbetslivsfärdigheter hos personer som har en svag ställning samt särskilt att utveckla åtgärder som förebygger utslagning bland ungdomar, äldre personer och partiellt arbetsföra;
 • att utveckla samarbete mellan olika aktörer och multiprofessionella tjänster samt att utveckla kunnande som berör verksamheten
 • att utveckla samhälleliga och invånarcentrerade verksamhetssätt och tjänster som stärker social delaktighet

Företagsstorlek i bokföring

Med mikroföretag avses företag som under den räkenskapsperiod som gått ut och under den omedelbart föregående räkenskapsperioden överskrider högst ett av följande gränsvärden:

 • Företaget har under redovisningsperioden haft i genomsnitt 10 arbetstagare
 • omsättningen per år är 700 000 €
 • balansomslutningen är högst 350 000 €

Med småföretag avses företag som under den räkenskapsperiod som gått ut och under den omedelbart föregående räkenskapsperioden överskrider högst ett av följande gränsvärden:

 • företaget har under redovisningsperioden haft i genomsnitt 50 arbetstagare
 • omsättningen per år är högst 12 miljoner euro
 • balansomslutningen är 6 miljoner euro

Med ett storföretag avses företag som under den räkenskapsperiod som gått ut och under den omedelbart föregående räkenskapsperioden överskrider minst två av följande tre gränsvärden:

 • balansomslutningen är 20 000 000 euro
 • omsättningen är 40 000 000 euro
 • företaget har under redovisningsperioden haft i genomsnitt 250 arbetstagare