Ofta är det naturligast att ansöka om finansiering från banken. Då kan Finnveras partiella borgen (begynnelseborgen), som banken ansöker om från Finnvera för din räkning, vara lösningen för att få finansieringen ordnad. Storleken på den finansiering som behövs avgör om Finnvera kan finansiera projektet ensam eller om det krävs andra finansiärer och en tillräcklig självfinansieringsandel för att ordna finansieringen.

Företagarlån

Företagarlånet är ett personligt lån för företagaren. Med företagarlån är det möjligt att finansiera placeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller placeringar i investerat fritt eget kapitals fond samt bolagsinsatser i öppna bolag eller kommanditbolag. Med företagarlån är det dessutom möjligt att finansiera inköp av aktier i redan verksamma företag.

Företag som är föremål för företagarlån kan vara verksamma i alla branscher förutom egentligt jord- eller skogsbruk eller grundentreprenad inom byggnadsbranschen. Målföretagen ska uppfylla EU-kriterierna för små och medelstora företag samt ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.

Företagarlån kan beviljas delägare i aktiebolag, vars andel av aktiekapitalet och röstetalet är minst 20 procent efter en placering eller ett aktieförvärv som har finansierats med företagarlån. Lån kan även beviljas flera grundare eller delägare i ett och samma företag. Företagarlånet kan vara högst 100 000 euro per låntagare. Vid beviljandet av lånet förutsätts en självfinansierad del på 20 procent.

Brofinansiering-rörelsekapitallån

Med brofinansiering avses ett rörelsekapitallån från Finnvera som används för att täcka ett företags behov av rörelsekapital under tiden mellan ett positivt stödbeslut från NTM-centralen eller Tekes och utbetalningen av stödet. Utav de av NTM-centralernas kunder som ansöker om stöd, kan brofinansiering endast ansökas av företag som ansöker om utvecklingsstöd.

Brofinansieringsbeslutet fattas dock först när det finns ett beslut om biståndet. Förutsättningen för att Finnvera ska betala lånet är att Tekes eller NTM-centralen har fattat ett positivt stödbeslut. Lånebeloppet kan uppgå till högst 70 procent av stödbeloppet, vid stöd från Tekes dock högst 500 000 euro. Brofinansiering har ingen egen ansökningsblankett. Företagen ska ansöka om brofinansiering via Finnveras onlinetjänst.

Finansiering under 50 000 euro

Finnvera kan ensam finansiera ett företag som grundas om den finansiering som behövs inte överstiger 50 000 euro. För större finansieringsbehov behövs även andra finansiärer samt en tillräcklig självfinansieringsandel. Det minsta finansieringsbeloppet som Finnvera beviljar är 5 000 euro.

Banklån och Finnveras borg
Om du trots allt ansöker om banklån och ditt företag saknar sådana säkerheter som banken kräver kan Finnveras partiella borgen vara lösningen för att finansiering ska kunna ordnas. I projekt av denna storlek är Finnveras borgensandel högst 80 procent. Banken skickar borgensansökan direkt till Finnvera för din räkning. Lånevillkoren och återbetalningen fastställs i enlighet med låneavtalet som ingås med banken.

Finnvera anser under 3 år gammal företag som nybörjande

Finansiering över 50 000 euro

Om finansieringsbehovet för ett projekt överstiger 50 000 euro behövs även andra finansiärer, vanligen en bank, samt en tillräcklig självfinansieringsandel. Vid företagsförvärv kan även den säljande parten vara partiell finansiär.

Den utomstående finansieringens andel kan fördelas mellan Finnvera och banken på följande sätt:

  • Finnvera och banken beviljar vardera ett separat lån.
  • Banken beviljar ett lån som täcker hela finansieringsbehovet och Finnveras partiella borgen söks för detta lån. Om Finnveras borgen uppgår till högst 80 000 euro och borgensandelen är högst 80 procent kan banken ansöka om borgen (begynnelseborgen) direkt från Finnvera för din räkning.

Finnveras andel av finansieringen
Finnveras andel av den totala finansieringen, som beviljats som lån eller borgen, varierar från fall till fall. I projekt som drivs av kraftigt växande, innovativa företag som internationaliseras kan Finnvera vara huvudfinansiär med en finansieringsandel som överstiger 50 procent. I övriga situationer är Finnvera partiell finansiär med en mindre finansieringsandel.

I nystartade (mindre än 3 år gamla) företags projekt, i projekt som främjar tillväxten och konkurrenskraften hos befintliga företag och i företagsarrangemang kan Finnveras finansieringsandel vara cirka 30–50 procent. I övriga projekt som drivs av företag som är verksamma på hemmamarknaden är Finnveras finansieringsandel cirka 30 procent.

Nödvändig självfinansieringsandel
Storleken på den självfinansieringsandel som krävs varierar i enlighet med projektets innehåll. Vanligen förutsätter vi en självfinansieringsandel på 15 procent vid investeringar och 20 procent vid företagsförvärv och generationsskiften.

Mera infomation www.finnvera.fi