Finnvera har under senare år märkbart utökat sina borgensprodukters antal. Som den enda fungerande riskfinansiär som fungerar med riksomfattande ansvar har den en möjlighet att ge proprieborgen med sämre motsäkerhet än bankerna. Finnveras säkerhet är ofta den enda användbara säkerhetsformen. Borgen beviljas alla branscher utom egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenader inom byggnadsbranschen. Undantag exportgaranti.

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag.

Finnveraborgen kan användas som säkerhet för lån eller bankborgen som beviljats av en bank, ett finansieringsbolag eller ett försäkringsbolag till exempel vid följande finansieringsformer: reverskredit, konto med kredit, kreditlimit, bankborgen (leveranssäkerhet, annan ansvarsförbindelse), bankborgenslimit (leveranssäkerhet) och factoringfinansiering. Finansiären och Finnvera delar risken som är förknippad med finansieringen. Finnveraborgen utgör vanligen 50 procent av kreditbeloppet eller av en annan finansieringsförbindelse.

Begynnelseborgen

Finnveras begynnelseborgen hjälper företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov. Begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag som överensstämmer med EU:s definition av SMF-företag. Företagen ska ha införts i handelsregistret för högst tre år sedan och vara ägda av fysiska personer. Branscher som kan finansieras är andra än egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen.

Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent, men beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 80 000 euro. Företaget framlägger finansieringsansökan för sin egen bank Innan finansiering beviljas bedömer banken företagets verksamhetsförutsättningar och kreditvärdighet. Banken ansöker för företagets räkning elektroniskt om begynnelseborgen från Finnvera och Finnvera fattar sitt borgensbeslut utgående från denna ansökan. I samband med begynnelseborgen är företaget vanligtvis inte alls direkt i kontakt med Finnvera.

Internationaliseringsborgen - borgen för små och medelstora företag med internationell inriktning

Internationaliseringsborgen beviljas för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet. Borgen beviljas ett dotterbolag eller intresseföretag som befinner sig i utlandet och kan användas till

  • investering
  • utveckling
  • tillväxt
  • anskaffning eller ökning av ägarandelar samt höjning av aktiekapitalet i dotterbolag eller intresseföretag som verkar i utlandet. Låntagaren bör efter investeringen i regel inneha minst 1/5 av rösterna i bolaget.

Det utländska dotterbolag eller intresseföretag som är objekt för finansieringen skall i första hand utöva produktions-, monterings-, underhålls- eller serviceverksamhet. Finansiering beviljas inte enbart för att grunda eller utvidga ett försäljningskontor eller för export.

Internationaliseringsborgen kan ansökas av företag med färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Dessutom kan företagets ägarbakgrund och ägande i andra företag inverka på om det är ett SMF-företag. Det dotterbolag eller intresseföretag som finansieringen gäller kan verka i ett land vars betalningsförmåga enligt Finnveras landklassificering är åtminstone måttlig.

Exportgaranti

Med hjälp av exportgaranti kan exportören få finansiering av driftskapital från banker under tillverkningen eller efter leveransen vid exportaffärer. Exportgaranti kan även användas som motsäkerhet till banken vid leveransgarantier för utländska köpare (borgen för offerttiden, förskottsbetalning och leverans samt för garantitiden).

Exportgarantier kan fås för följande ändamål:

  • finansiering av driftskapital under tillverkningstiden för exporten, som exempelvis för finansiering av tillverkningskostnader och de råvaruinköp som behövs för exportleveranserna
  • finansiering av driftskapital efter exportleveransen (finansiering av betalningstiden som köparen beviljats)
    garantier i anknytning till leveransavtalen (borgen för offerttiden, förskottsbetalning och leverans och för garantitiden)
  • export av tjänster, monteringsarbete, planering osv. (byggfirmor, ingenjörsbyråer)

Det finns inga begränsningar angående företagsstorlek i fråga om exportfinansiering och därför kan exportgarantier beviljas även till andra än små och medelstora företag. Vanligtvis finansieras inte export till dotter-/intressebolag, men om exportören är ett inhemskt moderbolag och den slutliga kunden är en köpare utanför koncernen kan exporten ske även via dotter-/intressebolaget. Det finns inga branschbegränsningar för exportprojekten.

De lån och garantier som Finnvera beviljar anses innefatta statligt stöd om det pris för finansiering som bolaget tar ut av företag är lägre än det jämförelsepris som Europeiska kommissionen har fastställt. På grund av internationella avtal ska exportgarantierna dock alltid prissättas så att de inte innefattar stöd.

Miljöborgen

Miljöborgen kan beviljas som säkerhet för krediter som används för investeringar i miljövård, för projekt i anslutning till förnybar energi eller för projekt som förbättrar energieffektiviteten. Borgen kan beviljas företag i alla storleksklasser och i hela landet.
Borgen lämpar sig bl.a. för investeringar i vattenvård, luftvård och återvinning av avfall samt för projekt i anslutning till förnybar energi, och ställs för företag som behöver finansiering till exempel för investeringar i vindparker, biobränsleanläggningar eller värmekraftverk som utnyttjar skogsenergi. Borgen kan även användas för projekt som syftar till att förbättra energieffektiviteten samt för ändringar, reparationer och förbättringar i ovan beskrivna projekt. Borgen kan även beviljas sådana investeringar i utlandet som avsevärt förbättrar miljöns tillstånd i Finland.

Finnveras borgen kan utgöra högst 80 procent av det kreditbelopp som ska garanteras. Innan borgen kan ställas förutsätts en separat utredning av en expert och vid utländska investeringar dessutom utrikesministeriets utlåtande om projektets ändamålsenlighet och effektivitet.

Fartygsborgen

Fartygsborgen är en säkerhet som ställs för lån till finländska företag som bedriver rederi- eller skeppsbyggnadsverksamhet. Fartygsborgen kan beviljas företaget oavsett dess storlek eller ägarbas.