Corona stöd till företag

Kostnadstöd 7.7.-31.8.2020

Försäljningen inom den bransch där företaget är verksamt ska ha sjunkit med minst 10 procent jämfört med jämförelsetidpunkten. Ytterligare ett villkor är att företagets egen omsättning har gått ned med över 30 procent jämfört med jämförelsetidpunkten. Minskningen i omsättning fås från momsdeklarationerna till Skatteförvaltningen. Stöd fås på basis av företagets fasta kostnader och lönekostnader. Stödets maximibelopp för två månader är 500 000 euro. Stöd som understiger 2 000 euro betalas inte, eftersom ett så lågt stöd inte har någon betydelse när det gäller att förhindra konkurser. De fasta kostnader som berättigar till ersättning kan utgöra högst hälften av företagets omsättning i genomsnitt under jämförelseperioden. Företagens omsättning i april–maj 2020 ska jämföras med den genomsnittliga omsättningen i mars–juni 2019. Om företaget har grundats efter juni 2019 ska omsättningen jämföras med den genomsnittliga försäljningen i januari–februari 2020.

Läs mera https://tem.fi/sv/-/lag-och-forordning-om-kostnads...

Stöd och gottgörelse till restauranger

Lagen gäller de företag inom restaurangbranschen vars lokaler och utomhusserveringar måste hållas stängda för kunder 4.4–31.5.2020.

  • Företaget kan få stöd för att anställa en arbetstagare när verksamheten inleds på nytt. Stödets belopp är 1 000 euro per arbetstagare. Förutsättningen för att beviljas stödet är att företaget betalar en lön på sammanlagt 2 500 euro till arbetstagaren för perioden 1.6–31.8.2020
  • Kompensationen för verksamhetens begränsning stöder restaurangernas möjligheter att sköta löpande oflexibla kostnader, som till exempel hyra eller elräkningar. Det är alltså möjligt att få kompensation för den period som begränsningen var i kraft, 4.4–31.5.2020. Kompensationen räknas ut på basis av den förändring i företagets försäljning som förorsakats av de lagstiftade begränsningarna. De restauranger, kaféer och barer kan få kompensation vars försäljning i april 2020 var mindre än deras genomsnittliga försäljning i april–maj 2019 eller i januari–februari 2020. Av dessa jämförelseperioder väljs automatiskt den då den genomsnittliga försäljningen var större.

Läs mera: https://tem.fi/sv/

Företagaren Coronastödet

Stödet för ensamföretagare är en ersättning av engångsnatur på 2000 euro som beviljas för kostnader som föranleds av ensamföretagares företagsverksamhet. Sådana kostnader är till exempel kostnader för lokaler och utrustning som skaffats för företagsverksamheten samt bokförings- och kontorsutgifter. Stöd kan beviljas för kostnader som uppkommit under perioden 16.3.–31.8.2020.

Läs mera www.tem.fi

Finnvera finansiering

I den exceptionella situationen orsakad av coronaviruset försäkrar vi SMF-företags ökade behov av driftskapital i första hand med begynnelseborgen, SMF-borgen och Finnvera-borgen. Begynnelseborgen är avsedd för företag som verkat i högst tre år. Banken ansöker om begynnelseborgen för företags räkning. Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent.

SMF-borgen är avsedd för företag som varit i verksamhet över tre år. Med SMF-borgen är det möjligt att täcka ett lån på högst 150 000 euro. Banken ansöker också om SMF-borgen för företags räkning.

Läs mera www.finnvera.fi