Laskentaohjelmaa käytetään mm. seuraaviin tarkoituksiin

 • Haetaan rahoitusta investointiin.
 • Yrityksen arvon määrittelyyn tuottoarvomenetelmällä eli laaditaan tulossuunnitelma 3 -5 tulevalle vuodelle. Tuottoarvon mukainen yrityksen arvo = 3 vuoden keskimääräinen nettotulos (liiketulos + rahoitustuotot - rahoituskulut - verot) x 5.
 • Analysoidaan yrityksen taloudellista tilaa.
 • Arvioidaan yrityksen tuloksenteko- ja osingonmaksukyky.
 • Kriisitilanteessa arvioidaan yrityksen taloutta ja tulevaisuutta.

Tuloksena saadaan

 • Investointisuunnitelma
 • Tulosennuste
 • Rahoituslaskelma
 • Tase ja tunnusluvut
 • T-lomakkeet rahoittajille
 • Kassabudjetti

Investointien vaikutukset laskentaan

Huomioi laskennassa investoinnin vaikutukset kustannuksiin tuleville vuosille:

 • Kone-/laiteinvestoinnit: raaka-aineet, työvoimakulut, sähkö, vesi, polttoaine, vakuutus, huolto, korjaus, ohjelmat jne...
 • Kiinteistöinvestoinnit: lämmitys, sähkö, vesi, kiinteistövero, vakuutus, siivous, vartiointi, jäte jne...

Laskentaohjelmien kaavat, rakenne ja osa soluista ovat tarkoituksella lukittu salasanalla. Käytä laskentaan Exceliä. ÄLÄ KÄYTÄ GOOGLEN SHEETS -ohjelmaa.

Täyttöohjeita, kysymyksiä ja vastauksia

1. Mitä asioita on huomioitava T1 INVESTOINTISUUNNITELMAa täytettäessä?

Täyttöohjeet löytyvät lukemalla punakulmaisissa soluissa olevat muistiinpanot. Muistiinpanoalueelle oikealla kannattaa kirjoittaa muistiin lukujen perusteita.

Erityisesti on huomioitava terveys- ja hoiva-ala, jotka eivät maksa arvonlisäveroa myynneistään eivätkä vastaavasti saa arvonlisäveron palautusta tekemistään investoinneista. Tämä tarkoittaa, että kustannukset merkitään alv-hinnoin, mutta alv 0 % -kohtiin seuraavasti:

2. E2 LIIKEVAIHTO-taulukon täytössä huomoitavia seikkoja?

Ensimmäisenä on valittava myytävän tuotteen/palvelun oikea arvonlisäverokanta. Kommentti arvonlisäveroprosentti-solussa opastaa oikean prosentin valinnassa. Toteutuneen tilikauden tiedot kannattaa täyttää, sillä niiden avulla voidaan laskea tuotteille toteutunut keskihinta, Alla olevassa esimerkissä on laskettu tuotteen ainekäytön prosenttiosuus, jonka avulla voidaan luotettavasti laatia myyntiennuste.

3. T3 TASE kohtaan C.3 Osingonjako, yksityisotot: Ei voi syöttää toteutuneen tilikauden eikä tulevien kausien lukuja?

Toteutuneen tilikauden osingon- tai yksityisottojen määrällä ei ole merkitystä tulevaisuuden kannalta. Toteutunut tilinpäätös kirjoitetaan siinä muodossa kuin tässä mainitaan. Yksityisottojen määrä on jo huomioitu oman pääoman määrässä toteutuneessa tilinpäätöksessä, mutta osakeyhtiössä osinko nostetaan jälkikäteen 1. ennustevuotena. Tämä summa täytyy olla tiedossa, ja se syötetään T4 RAHOITUSSUUNNITELMAn ao. soluun (katso alla). Tulevien tilikausien osingot tai yksityisotot tulevat näkyviin T3 TASEeseen, kun T4 RAHOITUSSUUNNITELMA saadaan valmiiksi. Tässä esimerkissä on päätetty nostaa 8 % osinkoa. Nostettavat yksityisotot merkitään osingon tavoin keltaisiin soluihin.

4. Terveys- ja hoiva-alan yritykset eivät maksa arvonlisäveroa toiminnastaan. Miten T5 KASSABUDJETTI muutetaan?

Nollataan Arvonlisävero-% sarake sekä myynnin että ostojen osalta. Ostojen summat merkitään kuitenkin arvonlisäverollisin hinnoin, sillä ostaja joutuu maksamaan ostoistaan arvonlisäveron.

5. Yrityksen koneinvestointi otetaan käyttöön vain 2 kuukautta ennen tilikauden päättymistä. Prosenttiperusteinen poisto rasittaa tulosta liikaa. Miten ajan kulumiseen perustuva poisto voidaan toteuttaa?

T3 TASEen muistiinpanoalueella on taulukko, johon voidaan merkitä investoinnin pitoaika tilikaudella. Näin saadaan oikea poistosumma.

6. Yritys tekee sijoituksia ja purkaa niitä. Minne Sijoitukset merkitään?

T1 INVESTOINNIT-taulukkoon merkitään sijoitukset..

T3 TASE/VASTAAVAA

Sijoitusten tulouttaminen merkitään T3 Tase/Vastaavaa - osaan kohtaan "Sijoitukset".

7. Ohjeen mukaan T4 RAHOITUSSUUNNITELMAn rivi ”Kumulatiivinen yli-/alijäämä” pitäisi olla sama kuin T3 TASEen rivi ”Rahat ja pankkisaamiset”. Missä virhe, jos näin ole?

Virhemahdollisuuksia on kaksi

 • Toteutuneen tilikauden Taseen luvut on näppäilty väärin ja Taseen VASTAAVAA – VASTATTAVAA yhteensä- luvut eivät ole samoja
 • Yleisin virhe on väärin syötetty luku T7 LAINAT-taulukkoon (katso alla). Tilitoimistosta saatua tilinpäätöstä luettaessa on oltava tarkkana, jotta osataan kirjoittaa oikea luku. Myös lainan lyhennys Ennustevuosi 1 pitää merkitä.

T4 RAHOITUSSUUNNITELMA

T7 LAINAT

T3 TASE

8. Miksi T4 RAHOITUSSUUNNITELMAn kohta 27 Kumalatiivinen yli-/alijäämä poikkeaa huomattavasti T5 KASSABUDJETTI loppukassan luvusta?

T4 RAHOITUSSUUNNITELMA

Tarkista, että T4 RAHOITUSSUUNNITELMAN ja T5 KASSABUDJETIN myyntisaatavien kiertoaika eli maksuehto ovat samansuuruiset. Tässä esimerkissä RAHOITUSSUUNNITELMAn maksuehto on 14 pv, mutta T5 KASSABUDJETTI-taulukossa 21 päivää (muuta maksuehto samaksi).

9. Mitä voidaan päätellä T3 TASEen rivin ”Arvonlisäveron määrä liikevaihdosta (%)

T3 TASE

Tässä esimerkissä toteutuneen tilikauden poikkeavan suuri luku 8,8% tarkoittaa, että yrityksellä on rästissä arvonlisäveromaksuja. Ennustevuosille ohjelma laskee arvonlisäverovelan määrän tasalukuna kahden kuukauden ajalle. Yleensä luku on alle 5%.

10. Henkilöstökulut. E1 KUSTANNUKSET-taulukon rivin 42 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ- summa ei ole sama kuin T2 TULOSLASKELMA-taulukon kohdassa 6. Henkilöstökulut?

Ero johtuu lomapalkkavarauksen huomioimisesta T2 TULOSLASKELMAssa. Tilinpäätössäädösten mukaan yrityksen tulosta rasittavat seuraavana vuotena maksettavat lomakorvaukset, jotka työntekijät ovat ansainneet kuluneen tilikauden aikana. Yleisesti ottaen lomakorvaukset kannattaa maksaa myös yrittäjälle, jos hän saa yrityksestään palkkaa.

E1 KUSTANNUKSET

T2 TULOSSUUNNITELMA

11. SVOP. Yrityksen oman pääoman vahvistamiseksi osakkaiden yritykselle antamia lyhytaikaisia lainoja siirretään Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP)-rahastoon. Miten muutokset merkitään laskelmaan?

Muutokset kirjataan T3 TASE-taulukkoon kuvan mukaisesti.


Yleisiä käyttöohjeita

Käytä Yritulkkia Microsoftin Word tai Excel -ohjelmilla tai LibreOfficen toimisto-ohjelmistoa (ilmainen). ÄLÄ KÄYTÄ GOOGLEN SHEETS -ohjelmaa. Selaimena suosittelemme käytettäväksi ilmaista Firefoxia.

Salasanoja et tarvitse. Osa laskentaohjelmien ja lomakkeiden soluista ovat tarkoituksella lukittu.

Joillakin internet -selain ja ohjelmisto yhdistelmillä voi esim. Word- tai Excel -ohjelma pyytää salasanaa avattaessa. Tässä tapauksessa paina peruuta tai paina Vain luku (Read only) niin ohjelma aukeaa. Tämä johtuu virheellisestä Office -päivityksestä, jolloin Word tai Excel yrittää avata ohjelman lisäksi lomakkeessa olevat salasanalla suojatut kentät. Lisää ohjeita tämän sivun alaosassa.

Käyttöoikeus:
Jos asuinpaikkakuntasi, yrityksesi tai oppilaitoksesi kotikunta löytyy etusivun valitse kunta-/kaupunkiluettelosta voit käyttää Yritystulkkia ilman korvausta. Oman paikkakuntasi yrityspalveluorganisaation kustantamaa Yritystulkin materiaalia saavat käyttää yksityishenkilöt, yritykset ja oppilaitokset vapaasti ilman korvausta omiin tarpeisiinsa. Yrityspalveluorganisaation nimi ilmenee Yritystulkin aineistosta. Muu kaupallinen käyttö edellyttää käyttöoikeuden hankkimista Jadelcons Oy:ltä. Kaupallista käyttöä on esim. yrityskonsultointi ja -neuvonta maksua vastaan käyttäen hyväksi Yritystulkin aineistoa tai ansaintatarkoituksessa järjestetty lyhyt tai pitkäkestoinen koulutus, jonka aikana koulutukseen osallistujat ohjeistetaan käyttämään Yritystulkin aineistoa kouluttajan antamien tehtävien suorittamiseen.