Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tuet

Kehittämisavustus

Harkinnanvarainen avustus, jonka myöntäminen perustuu aina yritykselle tehtävän kehittämishankkeen arviointiin.

Tukea voidaan myöntää:

 • tuotekehitykseen, tuki on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista
 • kansainvälistymiseen, tuki on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista
 • liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, tuki on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista
 • tuotannollisiin kone- ja laiteinvestointeihin, tuki on 10 - 20 % hyväksyttävistä kustannuksista
 • samassa hankkeessa voi olla erilaisia kehittämistoimenpiteitä sekä investointeja

Hankkeen pitää olla yrityksen normaalista toiminnasta selvästi erillinen hanke, jolla on vaikutusta yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyyn ja uudistumiseen. Lisäksi:

 • hankkeella on oltava vaikutusta työllisyyden, liikevaihdon tai viennin kasvuun
 • hankkeen koon ja laajuuden on oltava oikeassa suhteessa yrityksen resursseihin
 • hankkeen on oltava yritykselle merkittävä ja tuen tarpeellinen
 • hankesuunnitelman tulee olla realistinen ja yrityksen on pystyttävä toteuttamaan hanke ja kehittämään toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeen
 • pienin myönnettävä tuki on 5 000 €, hankkeen minimikustannus on 10 000 € ja investointihankkeen 25 000 €. Yläraja määräytyy yritys- ja hankekohtaisesti esim. hankkeen vaikuttavuuden perusteella.

Tukien myöntämisessä etusijalle asetetaan seuraavanlaiset yritykset:

 • kasvuhakuiset ja -kykyiset yritykset
 • innovatiiviset ja tietoperustaiset yritykset
 • puuttuvia tai uudenlaisia, alueelle tärkeiksi arvioituja palveluja tuottavat yritykset
 • alueen kehittymisen kannalta muulla tavoin tärkeiksi luokiteltavat yritykset

Kymenlaakson painotukset ovat:

 • bio- ja kiertotalous (resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa)
 • digitaalisuus (kyberturvallisuus ja pelillisyys sekä digitaaliset sovellukset logistiikassa, biotaloudessa sekä matkailussa ja terveydessä & hyvinvoinnissa)
 • logistiikka (Turvallisuus ja älylogistiikka)
 • innovaatioiden kaupallistaminen
 • PK-yritysten kansainvälistyminen ja palvelutason nostaminen

Etelä-Karjalan painotukset ovat:

 • elinkeinorakenteen uudistaminen
 • kansainvälistyminen, kasvu
 • matkailu
 • vähähiilisyys
 • osaamispohjaiset innovaatiot

Kehittämisavustus investointeihin

Investointeihin saa kehittämisavustusta, kun yrityksellä on kasvusuunnitelma. Tuella tulee olla merkittävä vaikutus hankinnan tekemiseen, tuella ei rahoiteta korvausinvestointeja, käytettyjä koneita eikä leasing-rahoituksella hankittavia koneita.

 • tuki on pienille yrityksille max. 20 % hyväksyttävistä kustannuksista
 • tuki on keskisuurille yrityksille max. 10 % hyväksyttävistä kustannuksista


Seuraavia toimialoja ei pääsääntöisesti rahoiteta

 • pelkästään paikallisesti toimivat, henkilökohtaisia palveluja tuottavat yritykset kuten parturit, kampaamot, ravintolat, liikuntapalvelut, taksit jne.
 • rakennustoiminta ja urakointi sisältäen suunnittelun, maanrakennuksen, aliurakoinnin jne.
 • kaupan ala
 • korjaustoiminta ja huoltotoiminta
 • kuljetustoiminta
 • kalatalous, maa- ja metsätalous
 • maataloustuotteiden ensiasteen jalostus sekä kaupan pitäminen (maaseudun yritystuen mahdollisuus kannattaa selvittää)

Seuraavia ei rahoiteta

 • leasingrahoituksella hankittu omaisuus
 • käytetyt koneet
 • toimintamenot ja yleiskustannukset
 • kotimaan matkat
 • TYKY-toiminta
 • koulutukset ja kurssit (elleivät liity laajaan kehittämishankkeeseen)
 • sivutoiminen yrittäjyys
 • omistajien palkkakulut
 • toistuva osallistuminen samaan messutapahtumaan

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen Ely-keskus

Tukien myöntämisen yleisiä ehtoja

Yritystoiminnan tukien lähtökohdat ovat:

 • avustuskohteella täytyy olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan, harrastusmuotoista toimintaa ei tueta
 • avustusten saaminen tarkoittaa sitoutumista yritystoiminnan jatkamiseen 3 vuoden ajaksi pk-yrityksissä ja 5 vuoden ajaksi maaseutuyrityksissä viimeisestä tuen maksusta, muuten tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin
 • avustuksella hankittua omaisuutta ei saa myydä tai luovuttaa ennen em. määräaikaa, poikkeuksena tarkoituksenmukaisuusnäkökulma tai työkyvyn menetys
 • avustuksen saajan tulee rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta

Investointitukea ei pääsääntöisesti myönnetä

 • liikenteen toimialan investointeihin
 • sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • korvausinvestoinneiksi katsottaviin hankintoihin
 • rakennetun kiinteistön tai maa-alueiden ostoon
 • tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, ohjelmistopäivitykset)
 • asiantuntijapalveluyrityksiin (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi)

Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti voida myöntää

 • vähittäis- ja tukkukaupoille tai Internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • yksityishenkilöille kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille
 • maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

Perustietoa ELY-keskuksen rahoituksesta

Valtion ja EU:n varoista maksettavat yritystoiminnan tukien myöntäminen on keskitetty maakunnallisille ELY-keskuksille.

Yrityksien kokomääritelmät

Yritystukia määritettäessä otetaan huomioon yrityksen koko seuraavasti:

 • mikroyritys: palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa.
 • pieni yritys: palveluksessa on vähemmän kuin 50 henkeä. Lisäksi joko sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
 • keskisuuri yritys: palveluksessa on 50–249 henkeä. Alle 50 hengen yrityskin luetaan keskisuureksi, jos sekä sen vuosiliikevaihto että taseen loppusumma ylittävät 10 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi vaaditaan, että joko vuosiliikevaihto on enintään 50 tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
 • suuri yritys: henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä.

Suomen rakennerahasto -ohjelman tuet

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelma on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) toimeenpanostrategia Manner-Suomessa. Ohjelma-asiakirjassa on määritelty rakennerahastotoiminnan tavoitteet ja kehittämiskohteet ohjelmakaudelle. Ohjelmassa kuvattu tuettava toiminta on rahoitettavien hankkeiden tukikelpoisuuden perusta. Rakennerahastoista myönnetään rahoitusta yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Niillä täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Tukea haetaan Ely-keskuksesta.


Tukea voidaan hakea seuraaviin hankkeisiin:

 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR).
  • uuden liiketoiminnan luominen
  • yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
  • pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen
  • pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)
 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  • tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
  • uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  • nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
  • tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
  • työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  • siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
  • kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
  • työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
  Lisätietoa

De minimis- tuki

Kehittämiseen myönnettävät avustukset ovat pääosin de minimis-ehtoisia (pl. investointituki). De minimis-tuki voi olla suoraa avustusta, lainan korkoavusta, -takuuta tai pääomasijoitusta. De minimis – asetuksen puitteissa yritykselle on mahdollista maksaa tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida kaikkien eri viranomaisten yhteensä de minimis- tukena kyseisenä ajanjaksona myöntämä rahoitus. Tuki voi olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen kaikki eri lähteistä kolmen verovuoden aikana saama de minimis – tuki ei ylitä 200 000 euron rajaa. Tukea voi hakea ELY-keskukselta ja TEKESiltä. Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon, kalastus- ja vesiviljelyyn sekä kivihiilialaan, eikä ajoneuvojen hankintaan. Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on rajattu
100 000 euroon kolmen vuoden aikana, eikä tukea saa myöntää ajoneuvojen hankintakustannuksiin.

Pääsäännöt:

 1. Suorat avustukset: Tuen määrä on suoraan avustuksen määrä.
 2. Lainat: Tuen määrä on markkinakoron ja yrityksen maksaman koron erotus diskontattuna tuen myöntämishetkeen.
 3. Takaukset: Tuen määräksi lasketaan 2 / 15 (noin 13,3 %) takauksen kohteena olevasta lainapääomasta. Lisäedellytyksenä on, että lainan ei saa olla täysin riskitön luotonantajalle. Takaus saa kattaa enintään 80 % lainan kokonaismäärästä.
 4. Pääomapanokset ja riskipääomasijoitukset: Nämä lasketaan de minimis–asetusta sovellettaessa kokonaisuudessaan tueksi, joten jos yritykseen sijoitetaan pääomapanoksena 200 000 euroa, voi yritys saada muuta de minimis–tukea aikaisintaan kolmantena myöntämispäivää seuraavana verovuonna. Pääomasijoituksia ei pidetä läpinäkyvänä, koska sijoitushetkellä on mahdotonta tietää, tuottaako sijoitus voittoa vai menetetäänkö se mahdollisesti kokonaan.