Osingonmaksuohje listaamattomalle osakeyhtiölle

1. Osingon verotus

Osinkoa verotetaan pääoma- ja ansiotuloina seuraavien rajojen mukaisesti.

  • Jos 8 % mukaan laskettu osinko on yli 150 000 €, on ylimenevä osa 85 % veronalaista pääomatuloa.
  • Jos osinkoa maksetaan enemmän kuin 8 %, on ylimenevä osasta 75 % ansiotuloveroa. Tämä summa lisätään osakkaan muihin ansiotuloihin, josta pidätetään veroa henkilökohtaisen veroprosentin mukaan.
  • Jos saat pääomatuloja (mm. osingot, vuokratulot, myyntivoitot) yhteensä alle 30 000 €, menee veroa 30 % ja ylimenevästä osasta 34 %.

Kaavio osingon verotuksesta

2. Paljonko osinkoa kannattaa aina maksaa?

Matalasti verotetun osingon määrä on 8 % yrityksen nettovarallisuudesta, joka kannattaa maksaa joka vuosi. Osinko jaetaan osakkaiden kesken omistussuhteiden mukaan.

3. Paljonko osakkaalle kannattaa maksaa palkkaa?

Palkanmaksussa on kaksi ajatusmallia, ajatellaanko yhtiön etua vai osakkaan etua.

  • Osakkaan etu: Osakkaan kannattaa nostaa palkkaa noin 40 000 € eli 26 % tuloveroon asti ja loput osinkoina.
  • Yhtiön etu: Osakkaan kannattaa nostaa enemmän palkkaa kuin osinkoa, sillä yhtiön maksama palkka on yhtiölle vähennyskelpoinen kulu toisin kuin osinko. Palkan määrä vähentää yhtiön tulosta ja samalla yhtiön maksaman 20 %:n tuloveron määrää.

4. Mistä summasta osinkoa voidaan maksaa ja paljonko sitä voidaan enintään maksaa?

Osinko maksetaan yhtiön tilinpäätökseen kertyneiden voittovarojen perusteella. Osinkoa jaetaan tilinpäätöksen VASTATTAVAA rivin SUMMA OMA PÄÄOMA - mukaan, josta vähennetään osakepääoma. Voittovarojen määrä ei saisi olla pienempi kuin osakepääoman määrä. Osinkoa voidaan jakaa enemmän kuin yrityksellä on rahaa, mutta silloin joudutaan ottamaan lainaa osingonmaksua varten.


Tässä esimerkissä osinko maksetaan summasta 156 494,24 € - osakepääoma 2 500 € = 153 994,24 €. Osinkoa voidaan jakaa enintään em. summa.

5. Miten osingon suuruus määräytyy osakkaiden kesken?

Osinko maksetaan ulkona olevien osakkeiden kappalemäärän mukaan tai osakkaan maksaman osakepääomaosuuden mukaan. On huomioitava, että yritys saattaa omistaa omia osakkeitaan esim. siinä tapauksessa, kun joku osakas on luopunut osuudestaan ja osakkeet on ostettu yritykselle. Yhtiön omistamille osakkeille osinkoa ei makseta.

6. Milloin osinko maksetaan ja missä osingon suuruudesta päätetään?

Tilikauden päätyttyä laaditaan tilinpäätös, johon kirjoitetaan myös yhtiön hallituksen esitys yhtiökokoukselle maksettavan osingon määrästä ja osingonmaksuajankohdasta. Esityksessään hallitus arvioi osingonmaksun vaikutuksen yhtiön maksuvalmiuteen, jota osingonmaksun ei saisi vaarantaa. Yhtiön hallituksen kokouspöytäkirjaan kirjataan samainen esitys omaksi pykäläkseen. Oma kokouspykälä tehdään myös tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen allekirjoittamisesta. Valmiit pöytäkirjalomakkeet löytyvät Yritystulkin "Lomakkeet" - osiosta.
Osakkaan kannalta osingonmaksuajankohdalla on merkitystä. Osinkoverotuksen perusteena oleva nettovarallisuus lasketaan edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaan. Tämä tarkoittaa, että kasvavan yrityksen (=nettovarallisuus kasvaa) osinko kannattaa maksaa vasta tilinpäätöksen jälkeisenä vuotena ts. 2. tammikuuta alkaen. Osingon suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää yhtiökokous. Osinko voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Hyvä tapa voisi olla osingon maksaminen kuukausittain eri päivänä kuin normaali palkanmaksu. Näin osakkaat näkevät konkreettisesti osinkotulojensa merkityksen omissa tuloissaan.

7. Milloin osake on oltava omistuksessa, jotta saa osingon?

Saadaksesi osingon on osake oltava omistuksessa yhtiökokouspäivän iltana klo 24.

8. Miten osinkojen vero pidätetään?

Verottajan ohjeen mukaan osingosta pidätetään ennakkoveroa 7,5 % aina 150 000 euroon saakka, jonka jälkeen ennakkovero on 28 %. Jos yhtiö jakaa osinkoa enemmän kuin 8 % nettovarallisuudelle, ei pidätysprosentti 7,5 % riitä. Tällöin on viisasta laskea veroprosentti verottajan veroprosenttilaskurilla ja ilmoittaa tieto maksajalle. Yritys pidättää veron osinkosummasta ja tilittää summan Verottajalle yhdessä erässä siitäkin huolimatta, että osinko maksettaisiin useammassa erässä. Netto-osinko maksetaan osakkaan tilille osingonmaksupäätöksen mukaan.


Tämä osingonmaksuohje ei sovellu kaikkiin osingonmaksutilanteisiin, joten varmista osingonmaksu tilintarkastajaltasi.