Yrittäjän on syytä tietää verotuksen perusasiat eikä luottaa sokeasti tilitoimiston asiantuntemukseen.

Käytännössä tilitoimistojen asiantuntemus vaihtelee melkoisesti ja usein vähennettäviä menoja ei ole täysimääräisesti hyödynnetty, jolloin yrittäjä on maksanut ylimääräisiä veroja suurenkin summan. Yritystulkissa kerrotaan kaikki oleelliset yrityksen talouteen ja verotukseen vaikuttavat asiat, jotka menestyvän yrittäjän tulee hallita. Käsittelemme verotusta tavanomaisen yrityksen kannalta, jolla ei ole muita tuottoja (esim. osinko-, vuokratuotot) eikä yrityksellä ole toimintaa ulkomailla.

Yrittäjänä olet itse vastuussa verottajalle, ei kirjanpitäjäsi

Verotus ja verosuunnittelu

1. Yrityksen tuloverotus, jonka suuruus riippuu yritystoiminnan tuloksesta.

 • Tuloverotukseen voidaan vaikuttaa poistoilla, jotka ovat yrityksen käyttöomaisuuden (pitkävaikutteinen meno esim. koneet, kalusto, rakennukset) arvonalentumista vastaava vuosittainen vähennys. Lyhyt poistoaika pienentää veroa lyhyellä aikavälillä ja pitkä poistoaika pitkällä aikavälillä. Yhteenlaskien vähennys on molemmissa tapauksessa sama.
 • Tuloverotukseen voidaan vaikuttaa käyttämällä hyväksi kaikki verotuksessa vähennyskelpoiset menot.

2. Arvonlisäverotus, jonka suuruus riippuu liiketoiminnan myyntituotoista ja ostoista.

 • Arvonlisävero määräytyy nimensä mukaisesti tuotteen/palvelun myyntihinnan ja valmistukseen tarvittavien ostojen/palveluhankintojen erotuksesta. Tuotteen valmistuspalkat eivät vähennä arvonlisäveroa, mutta alihankintana ostetut työsuoritaukset kyllä. Poikkeuksen muodostavat yritykset, joiden vuosiliikevaihto on alle 15 000 euroa tai yritykset, joiden toimiala on sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vakuutus- ja rahoitustoiminta.
 • Arvonlisävero määräytyy maksettavaksi, vaikka asiakas ei olisi laskuaan maksanutkaan. Kuukausittain maksettavan arvonlisäveron määrää voidaan "tasoittaa" kohdentamalla esim. iso investointi hyvälle myyntikuukaudelle ja siten parantaa kassavarojen määrää.

3. Omistajien verotus, jonka suuruus riippuu yritystoiminnan tuloksesta tai/ja yrityksen maksamista palkoista ja luontoiseduista.

 • Verotukseen vaikuttaa palkanmaksun määrä, luontoisetujen määrä sekä palkkaan vaikuttamattomat henkilökuntaedut.
 • Yhtiömuoto vaikuttaa yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen. Tutustu lisää aiheeseen Yritystulkin kohdassa "Aloittava yritys/perustaminen".

Verojen maksaminen

Arvonlisävero ja työnantajasuoritukset

 • Maksetaan OmaVerossa verottajalle netin kautta.
 • Eräpäivä on kuukauden 12. päivä.
 • Työnantajasuorituksia ovat ennakonpidätykset työntekijän palkasta sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu.
 • Yritykset, joiden liikevaihto on enintään 500 000 euroa on mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti eli maksetaan arvonlisävero, kun asiakas on maksanut laskun.

Arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten palautukset

 • Liikaa maksetut suoritukset tai arvonlisäverosta tulevat palautukset tulevat suoraan yrityksen tilille pankkiin. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta.
 • Palautusajankohdan ja -rajan voi muuttaa OmaVerossa.
 • OmaVerossa näkee yhteenvedon kalenterikuukauden tapahtumista

Pienyritys voi valita pidennetyn verokauden oma-aloitteisille veroille, joita ovat arvonlisävero, ennakonpidätykset, työnantajan sairausvakuutusmaksu ja lähdevero.

 • Jos yrityksesi liikevaihto on yli 100 000 euroa, verokautesi on kuukausi (kaikki oma-aloitteiset verot).
 • Jos yrityksesi liikevaihto on 30 001–100 000 euroa, verokautesi on valintasi mukaan joko neljännesvuosi tai kuukausi (kaikki oma-aloitteiset verot).
 • Jos yrityksesi liikevaihto on 0–30 000 euroa, verokautesi on valintasi mukaan neljännesvuosi (työnantajasuoritukset) ja kalenterivuosi (arvonlisävero) tai neljännesvuosi (kaikki oma-aloitteiset verot) tai kuukausi (kaikki oma-aloitteiset verot).
 • Satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja maksaa työnantajasuoritukset kuukausittain. Ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan Verohallinnolle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Jos arvio liikevaihdosta ylittyy, ilmoita siitä viipymättä Verohallinnolle.

Ennakkovero

 • Verohallinto lähettää ennakkoverosta maksajalle päätöksen ja tilisiirtolomakkeet tai e-laskun, joiden mukaan verot maksetaan.
 • Maksetaan joka kuukauden 23. päivä.
 • Yritys maksaa liiketoimintansa tuloksesta veroa ja ennakkovero määräytyy edellisen vuoden veroilmoituksen perusteella tuloksen mukaan.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittaja tai henkilöyhtiön yhtiömies (Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) maksavat veronsa itse tai ne maksetaan yrityksen pankkitililtä.
 • Osakeyhtiön verot maksetaan yrityksen tililtä, mutta myös yhtiön osakas voi hakea itselleen ennakkoveron, jos yhtiö maksaa osinkoja osakkailleen. Jos osakas ei hae ennakkoveroa, maksetaan verot jäännösveron (”mätkyt”) tapaan korkoineen kahdessa erässä jälkikäteen joulukuun ja helmikuun 5. päivä.
Ennakkoveron määrää voit muuttaa

Lähdevero

Lähdeveroa maksetaan korkotuloista sekä ulkomaille maksettavista osingoista.

OmaVero

Verottajan sähköinen verkkopalvelu, jossa annetaan ilmoitukset oma-aloitteisista veroista (esim. arvonlisävero ja työnantajasuoritus) ja maksetaan verot verkkomaksulla. Palvelussa on myös nähtävillä kuukausittainen yhteenveto maksuista ja palautuksista. Lisäksi asiakas näkee OmaVerossa mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista. Lisätietoa

ESIMERKKI

 1. Helmikuun palkoista maksettava työnantajasuorituksia + 2 420 €
 2. Tammikuun arvonlisäverosta saadaan palautusta - 1 150 € (myynnistä maksettava arvonlisävero pienempi kuin ostojen vero)
 3. Verottajalle maksetaan maaliskuun 12. päivä 1 270 euroa

Veroilmoitus

Veroilmoitus kannattaa tehdä Verottajan OmaVero-palvelussa, mutta veroilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeilla. Ainoastaan osakeyhtiön ja osuuskunnan on annettava ilmoitus vain sähköisesti.

Veroilmoituksen määräpäivät

YhtiömuotoVeroilmoituksen jättöpäivä
Yhteisöt (esim. osakeyhtiö, osuuskunta)4 kuukautta tilikauden päättymisestä. Jos tilinpäätös on tarkastamatta, toimitetaan liitteenä allekirjoittamaton tilinpäätös. Yhtiökokous käsittelee tilinpäätöksen 6 kk sisällä tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksen pöytäkirja ja mahdollinen tilintarkastuslausunto toimitetaan verottajalle 1 kk sisällä päiväyksestä.
Elinkeinoyhtymät (avoimet ja kommandiittiyhtiöt)Huhtikuun alussa
Elinkeinon- ja ammatinharjoittajatHuhtikuun alussa tai toukokuussa

Yrittäjän veroloukku

Toiminnan alussa arvioidaan tulot alakanttiin, jolloin saadaan pienet ennakkoverot. Yrityksen lähdettyä kiitoon unohdetaan korottaa ennakoita, jolloin saadaan kolmantena toimintavuonna isot lisäverot ja korotetut ennakot.