Työntekijällä on henkilökohtainen oikeus perhevapaisiin edellyttäen kuitenkin ilmoitusaikojen noudattamista. Osittaisen hoitovapaan osalta työnantaja voi tietyissä tapauksissa kieltäytyä antamasta vapaata. Raskaana olevalla työntekijällä on oikeus käydä synnytystä edeltävissä lääketieteellisissä tutkimuksissa työaikana ilman palkanmenetystä, mikäli nämä tutkimukset on suoritettava työaikana.


Tilapäinen hoitovapaa

 • Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti
 • Enintään neljä työpäivää
 • Mahdollinen palkka ja vuosiloma määräytyvät työehtosopimuksen mukaan
 • ILMOITUS TYÖNANTAJALLE niin pian kuin mahdollista

Poissaolo pakottavista perhesyistä

 • Kun työntekijän välitön poissaolo on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi.
 • Tilapäinen poissaolo.
 • ILMOITUS TYÖNANTAJALLE niin pian kuin mahdollista.
 • Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolon perusteesta.

Äitiysvapaa

 • Pituus 105 arkipäivää, josta ennen laskettua synnytysaikaa 30 - 50 arkipäivää.
 • Ilmoitettava työnantajalle 2 kk ennen äitiysvapaan alkamista.
 • Mahdollinen palkka määräytyy työehtosopimuksen mukkan.
 • Oikeuttaa vuosilomaan.

Isyysvapaa

 • Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. Kela maksaa vapaan ajalta isyysrahaa. Voit saada isyysrahaa kerralla vain yhdestä lapsesta.
 • 54 arkipäivästä voi käyttää sen verran kuin tarvitsee. Isyysvapaasta voi pitää enintään 18 arkipäivää eli noin 3 viikkoa alkaen lapsen syntymäpäivästä.
 • Isyysvapaan voi jakaa osiin seuraavasti: 1 - 18 arkipäivää enintään 4 jaksoon. Vanhempainrahakauden jälkeisen isyysvapaan voit jakaa enintään 2 jaksoon.
 • Isyysvapaasta sovittava työnantajan kanssa. Ilmoitus isyysvapaastasi 2 kuukautta ennen vapaan alkua. Jos isyysvapaa on enintään 12 arkipäivää, ilmoitus viimeistään kuukausi etukäteen.
 • Isyysvapaan voi aloittaa lapsen syntymän jälkeen. Sitä voi pitää kunnes lapsi täyttää 2 vuotta tai ennen kuin adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta.

Vanhempainvapaa

 • Pituus 158 arkipäivää.
 • Kumpi tahansa vanhemmista voi pitää enintään kahdessa jaksossa kumpikin.
 • Vähintään 12 arkipäivää/jakso.
 • ILMOITUS TYÖNANTAJALLE 2 KK ENNEN vapaan alkamista.
 • Yleensä palkaton.
 • Vuosilomaa kertyy korkeintaan 156:lta päivältä, äitiys-, erityis-, isyys- tai vanhempainvapaissa.

Hoitovapaa

 • Kunnes lapsi täyttää 3 vuotta.
 • Voi pitää kumpi tahansa vanhemmista.
 • Enintään kaksi jaksoa.
 • Jakson pituus vähintään kuukausi.
 • ILMOITUS TYÖNANTAJALLE 2 KK ENNEN vapaan alkamista.
 • Palkaton.
 • Ei oikeuta vuosilomaan.

Osittainen hoitovapaa

 • Työaika 6 h/vrk ja 30 h/vko, ellei toisin sovita.
 • Työnantaja voi kieltäytyä, jos vapaasta aiheutuu vakavaa haittaa tuotanto- tai palvelutoiminnalle.
 • Työsuhteen jatkuttua 6 kk viimeisten 12 kk:n aikana.
 • Molemmat vanhemmat oltava ansiotyössä.
 • Sen vuoden heinäkuun loppuun, kun lapsen toinen lukuvuosi koulussa päättyy.
 • Vanhemmat eivät saa olla osittaiselle hoitovapaalla yhtä aikaa. Vanhemmat voivat jakaa hoitovastuun.
 • Sopimus tehtävä 2 kk ennen vapaan alkamista.
 • Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset.
Työntekijällä on oikeus palata työhönsä perhevapaan jälkeen