Yrittäjän sanastosta löydät yritystoimintaan liittyviä sanoja aakkosjärjestyksessä selityksineen.

Seuraavista kirjainlinkeistä voit oikaista etsimääsi sanaan:

Aineettomat oikeudet (IPR)
Aineettomia eli immateriaalioikeuksia ovat esimerkiksi toimiluvat, patentit, lisenssit ja tavaramerkit. Tavaramerkki poistetaan kirjanpidossa yhdellä kertaa kuluna, mutta muut aineettomat oikeudet poistetaan usean vuoden aikana tasasuuruisina vuosikuluina (esim. patentti 5 - 8 vuotta). Aineettomia oikeuksia voidaan myös ostaa (esim. tietokoneohjelma), jolloin hankintahinta poistetaan tasasuuruisin vuosipoistoin. Oikeus voidaan myös vuokrata, jolloin vuokra on tavanomainen vuosikulu.

Akordi
Akordissa velkoja antaa anteeksi osan velasta. Tavallisimmin velkojat suostuvat alentamaan korkoa tai luopuvat vanhaan velkaan kertyneistä viivästyskoroista (korkoakordi). Kuluakordissa velkoja luopuu tavallisimmin vanhoista perintäkuluista. Velkoja voi myös pienentää saatavaa pääomaa.

Ammatinharjoittaja
Ammatinharjoittaja on toiminimiyrittäjä, jonka toiminta perustuu pääsääntöisesti yrittäjän henkilökohtaiseen ammattitaitoon eikä yrityksellä ole varsinaista toimipaikkaa esim. sähköasentaja.

Apportti

tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena yritykseen laitettua omaisuutta. Apporttiomaisuutta voi olla vain omaisuus, jolla on yhtiölle taloudellista arvoa. Työsuoritusta koskeva sitoumus ei voi olla apporttiomaisuutta. Osakkeen merkintähinta voidaan maksaa apporttiomaisuutena osakeyhtiötä perustettaessa ja maksullisessa osakeannissa. Apportiksi voidaan laittaa esimerkiksi arvokkaat työvälineet ja liiketoiminnan käyttöön tuleva auto. Myös optioiden ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävät osakkeet voidaan maksaa apportilla. Lisäksi apporttia on mahdollista käyttää, kun osakepääomaa korotetaan osakepääomasijoituksella.

Arvonlisävero (alv)

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka kuluttaja maksaa tuotteen tai palvelun hinnassa yritykselle, jonka yritys tilittää Verohallinnolle. Arvonlisäveron yrittäjä lisää tuotteen tai palvelun myyntihintaan. Yritykset voivat vähentää ostamansa tuotteen tai palvelun arvonlisäveron omassa kirjanpidossaan. Vain arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt yritykset voivat tehdä edellä mainitun vähennyksen.

Autokiinnitys

Ammattiliikenteen ja koneurakointiyritysten käyttämä vakuusmuoto. Rekisteriä ylläpitää Autorekisterikeskus, joka vahvistaa kiinnityksen auton omistajan hakemuksesta. Kiinnitys on ajoneuvokohtainen ja on voimassa kymmenen vuotta. Käyttö on vähentynyt rahoitusyhtiörahoituksen yleistyttyä.

Bruttohinta

Verollinen hinta ilman alennuksia.

B to B (business to business)

Tarkoittaa yritysten välistä kaupankäyntiä.

Elinkeinonharjoittaja, toiminimiyrittäjä, liikkeen- tai ammatinharjoittaja
Luonnollisen henkilön harjoittamasta elinkeinotoiminnasta käytetään usein nimitys elinkeinonharjoittaja. Toiminimellä toimiva elinkeinonharjoittaja vastaa kaikista tekemistään sitoumuksista kaikella liikkeeseen kuuluvalla ja henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Ennakkovero, ennakot

Yritysten sekä liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tulojen ennakonpidätys hoidetaan yleensä ennakonkantona. Ennakonkannossa Verohallinto määrää etukäteen maksettavan veron: ennakkoveron eli ennakot. Ennakoiden määrä perustuu elinkeinotoiminnan verotettavaan tulokseen. Ennakoiden on vastattava mahdollisimman tarkoin verovuoden lopullista veroa. Jos veroja on maksettu liikaa saadaan veronpalautusta. Verohallinto maksaa veronpalautukselle palautuskorkoa. Jos ennakoita on maksettu liian vähän, joudutaan maksamaan puuttuvan osan veroista jäännösverona lopullisessa verotuksessa. Jäännösverosta on lisäksi maksettava jäännösveron korkoa.

Ennakkoperintärekisteri
Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin sellaisen elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittavan henkilön, yrityksen ja yhteisön,joka aikoo harjoittaa elinkeinotoimintaa. Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen tarkoitus on osoittaa, ettei suorituksen maksajan tarvitse tehdä maksusta ennakonpidätystä vaan rekisteriin merkitty toimija huolehtii ennakkoverojen maksamisesta itse.

Euribor

Euribor on päivittäin vaihtuva korko, jolla pankki saa lainattua rahaa muilta pankeilta omaan luotonantoonsa. Pankki lainaa eli myy rahaa Euriboria korkeammalla korolla eteenpäin (Euribor + marginaali). Lainat sidotaan 3 kk, 6 kk tai 12 kk Euriboriin, jolloin lainan korko korjataan sen päivän koron hinnalla ja on taas voimassa esim. 3 tai 6 kuukautta joilloin hinta taas korjataan.

Franchising

Yrittäjä ostaa oikeuden valmistaa, myydä ja markkinoida tavaramerkkiä toimiluvan myöntäjän määrittämien liiketoiminnallisten periaatteiden mukaan. Yrittäjä maksaa toimiluvan myöntäjälle käyttöoikeusmaksua.

Hygieniapassi
Jos henkilö käsittelee pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tulee hänellä olla hygieniapassi.

Immateriaalioikeudet

Aineeton omaisuus ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet (IPR) kuten patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit, domainit yms.

Jälkipantti

Jälkipantti on osuus käteispanttiin silloin, kun päävelallisen saatava on pienempi kuin pantin arvo. Esim. 100.000 €:n arvoinen asunto-osake on lainan panttivakuutena pankissa A, mutta pankin velkasaatava on 50 000 €. Näin ollen loppua pantin arvosta voidaan käyttää pankissa B uuden lainan vakuutena. Yritysrahoituksessa jälkipanttien käyttö on harvinaista, mutta kotitalouksien yhteydessä yleistä.

Kiinteistöpanttioikeus (ent. kiinteistökiinnitys)

Kiinteistöpanttioikeus voidaan vahvistaa itsenäiseen kiinteistöön, kiinteistön määräalaan tai murto-osaan kiinteistöstä. Kiinteistöpanttioikeuden saaminen ei liity mitenkään yhteen lainan ottamisen kanssa. Kiinteistön omistaja hakee kiinteistöpanttioikeutta määräsummalle (esim. 10 000 €) käräjäoikeudelta, joka vahvistaa panttioikeuden. Lainaa otettaessa panttioikeuskirja luovutetaan eli pantataan velkojalle tietyn lainan vakuudeksi. Ns. yleispanttia ei enää anneta. Samaan kiinteistöön voidaan hakea useita eri panttioikeuksia, jolloin niiden keskinäinen etuoikeusjärjestys määräytyy vireilletulopäivämäärän perusteella. Panttioikeus ei vanhene koskaan, ellei kiinteistön omistaja sitä kuoleta. Kiinteistöpantin arvo riippuu kiinteistön sijainnista ja kunnosta.

Kiinteät kulut (KIKU)

ovat yritystoiminnan vakiona pysyvät kustannukset, jotka eivät suoranaisesti riipu tuotannosta tai myynnistä esim. toimitilavuokra, kirjanpito, vakuutusmaksut, palkat yms.

Kirjanpito, suoriteperuste, maksuperuste

Maksuperusteisessa (yhdenkertainen) kirjanpidossa menot ja tulot kirjataan maksun päiväyksen mukaisesti. Ainoastaan ammatinharjoittajalla on oikeus käyttää maksuperusteista kirjanpitoa koko tilikauden ajan. Suoriteperusteisessa (kahdenkertainen) kirjanpidossa, joka on kirjanpidon lähtökohta, tapahtumat kirjataan luovutuspäivän (myynti) tai vastaanottamispäivän (osto) mukaan. Muut kuin ammatinharjoittajat laativat tilinpäätöksensä suoriteperusteen mukaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että suoriteperustetta on noudatettava läpi tilikauden, vaan tilikauden päättyessä tapahtumat on kirjattava suoriteperusteen mukaan. Tällöin siis palataan reaaliaikaan. Yhdenkertainen maksuperusteinen kirjanpito ei kerro yrityksen todellista taloudellista tilaa.

Kotitalousvähennys

Kotitalous voi tehdä työn osuudesta vähennyksen, kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle. Toimialoina mm. tavanomainen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö, kunnossapito- ja perusparannustyö sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei materiaaleista.

Kuljetusvakuutus

Kuljetusvakuutus korvaa kuljetusketjussa olevan tavaran vahingoittumisia. Kuljettajilla on omat vastuuvakuutuksensa, mutta niistä korvattavat summat voivat olla paljon tuotteen todellista arvoa pienempiä.

Käyttökate
Käyttökateprosentti kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä (korot + muut rahoituskulut). Käyttökateprosenttia on mielekästä verrata vain saman toimialan yrityksiin. Käyttökate lasketaan Tuloslaskelmassa seuraavasti:

Liikevaihto (Liiketoiminnan tuotot yhteensä)
- Ostot tilikauden aikana
- Alkuvarasto tilikauden alussa
+ Loppuvarasto tilikauden lopussa
- Ulkopuoliset palvelut
- Henkilöstökulut
- Muut kiinteät kulut
______________________
KÄYTTÖKATE

Käyttökate-% = 100 x Käyttökate/Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Käyttöpääoma

Käyttöpääoma on rahaa, jolla maksetaan yrityksen menot ennen kuin asiakkaalta on saatu rahat yrityksen kassaan.

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus = liiketoiminnan käyttöön hankitut koneet, laitteet, rakennukset jne. (Irtain käyttöomaisuus = muut kuin kiinteistö, tontti tms.)

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

1) Palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten.
2) Ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten. Yksinkertaistettuna käytäntö tarkoittaa, että aiemmin rakennusalalle vain tavaraa ja materiaaleja.

Laitoskiinnitys
Laitoskiinnityksellä tarkoitetaan panttioikeuden vahvistamista vuokraoikeuteen (vuokraoikeuden pysyvyyteen) ja vuokramaalla oleviin rakennuksiin. Muutoin laitoskiinnitys toimii samoin kuin kiinteistöpanttioikeus.

Leasing

Laitteiden, työkalujen ja kiinteistöjen vuokraus, jossa vuokranantaja säilyy omistajana, mutta vuokralainen saa käyttöoikeuden leasingmaksuja vastaan.

Liikevaihto

Valmistettujen tuotteiden tai tuotettujen palvelujen myynnistä saadut kokonaistuotot ilman arvonlisäveroa.

Liiketulos

Liiketulos on tuloslaskelman ensimmäinen välitulos, kansainvälisesti käytetty luku (EDIT), joka kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja. Liiketulos lasketaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kulut, kiinteät kulut sekä poistot. Liiketulos lasketaan seuraavasti:

Liikevaihto (Liiketoiminnan tuotot yhteensä)
- Ostot tilikauden aikana
- Alkuvarasto tilikauden alussa
+ Loppuvarasto tilikauden lopussa
- Ulkopuoliset palvelut
- Henkilöstökulut
- Muut kiinteät kulut
= KÄYTTÖKATE
- Suunnitelman mukaiset poistot
= LIIKETULOS

Liiketulos-% = 100 x Liiketulos/Liikevaihto
Liiketulosprosentti on hyvä, jos luku on yli 10 %, tyydyttävä 5 - 10 %, heikko alle 5 %.

Liikkeenharjoittaja

on toiminimiyrittäjä, jolla on kiinteä toimipaikka ja voi työllistää toisia henkilöitä.

Likviditeetti

tarkoittaa yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä selviytyä maksuista.

Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat, jotka lankeavat maksettaviksi yhden tilikauden (norm. yksi vuosi) aikana.


Mikroyritys

Mikroyrityksen määritelmä liittyy kirjanpidossa tilinpäätöksen laatimisvaatimuksiin sekä Ely-keskuksen avustuksiin. Kirjanpidossa mikroyritys ei saa ylittää päättyneellä eikä sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella kuin yhden on seuraavista rajoista: liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 700 000 € tai taseen loppusumma 350 000 € tai henkilökuntaa keskimäärin tilikaudella 10 henkilöä. Ely-keskus määrittelee mikroyrityksen seuraavasti: palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa.

Muuttuvat kulut
ovat materiaali- ja ostopalvelukuluja, jotka vaihtelevat valmistettavan tuotteen tai palvelun määrän mukaan.

Myyntikate
Tukku- ja vähittäiskauppassa on myyntikate yleisesti käytetty tunnusluku. Näillä toimialoilla myyntikate lasketaan seuraavasti:

Liikevaihto
- Ostot tilikauden aikana
- Alkuvarasto
+ Loppuvarasto
= MYYNTIKATE

Valmistustoimintaa harjoittavan yrityksen myyntikate voidaan laskea, jos on tiedossa kaikki tuotteen valmistamiseen liittyvät kulut. Myyntikate lasketaan seuraavasti:

Liikevaihto
- Ostot tilikauden aikana
- Ulkopuoliset palvelut
- Valmistuksen henkilöstökulut (työntekijät, toimihenkilöt)
- Muut valmistuskulut (energia, siivous, apuaineet ja -tarvikkeet, trukkikulut, korjaus, huolto jne.)
- Alkuvarasto (raaka-aineet, puolivalmisteet, valmiit tuotteet)
+ Loppuvarasto (raaka-aineet, puolivalmisteet, valmiit tuotteet)
= MYYNTIKATE

Myyntikate-% = 100 x Myyntikate/Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Nettohinta
Tuotteen hinta, josta on vähennetty alennukset.

Oikeusturvavakuutus
Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetulle lakimiehen käytöstä riita- ja rikosasioissa sekä riitaisissa hakemusasioissa aiheutuneet asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, kun asia liittyy vakuutettuun toimintaan tai ajoneuvokaskolla vakuutetun moottoriajoneuvon käyttöön liikenteessä.

Oma-aloitteiset verot
Oma-aloitteisia veroja ovat arvonlisävero, ennakonpidätykset, työnantajan sairausvakuutus ja lähdevero.

Osakepääoma

on omistajien osakeyhtiöön sijoittama ja yhtiön tilille maksama alkupääoma. Osakeyhtiön alkupääomaa ei enää vaadita.

Osakepääoman korotus

Yhtiön osakepääoman korotus maksetaan rahana. Osakepääoman korotustarve voi syntyä, kun halutaan estää yhtiön joutuminen selvitystilaan eli yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Koska osakepääoman alentaminen ei ole vaivatonta, on helpompi tapa tehdä SVOP-sijoitus (kts. SVOP-sijoitus) tai antaa yhtiölle pääomalaina (kts. Pääomalaina).

Osinko

on osakeyhtiön voitonjakoa osakkaille heidän omistamien osakkeiden mukaan. Osinkoa jaetaan yrityksen vapaista pääomista eli kertyneiden voittojen, osakepääoman ja SVOP-sijoituksen (katso SVOP) yhteissummasta.

Panttaus, käteispantti

Käteispantti on irtain esine, joka luovutetaan eli pantataan velkojalle lainan vakuudeksi. Käteispantti voidaan helposti muuttaa rahaksi ja se säilyttää hyvin arvonsa. Käteispantteina käytetään yleisimmin asunto-osakeyhtiön osakekirjoja (vakuusarvo 60 - 80 %), pörssiosakkeita (vakuusarvo 60 %) tai talletustodistuksia (vakuusarvo 80 - 90 %).

Palkan sivukulut

Palkan maksusta työntekijöilleen tai itselleen pitää työnantajan maksaa seuraavat lakisääteiset maksut ja vakuutukset:

 • sairausvakuutusmaksu (ennen sosiaaliturvamaksu), maksetaan verottajalle
 • työeläkevakuutusmaksu, eläkevakuutusyhtiölle
 • tapaturmavakuutusmaksu, vakuutusyhtiölle
 • työttömyysvakuutusmaksu, Työttomyysvakuutusrahastolle
 • ryhmähenkivakuutusmaksu, vakuutusyhtiölle

Sivukulukertoimeen vaikuttaa toimialan tapaturmaherkkyys sekä työpäivän pituus. Keskimääräinen sivukulukerroin peruspalkkaan on 7,6 h/päivässä tekevällä 1,51 ja 8 h/päivässä tekemällä 1,58. Kuukausipalkkaisen kustannus saadaan, kun työntekijän kanssa sovittu työstä maksettava kuukausipalkka kerrotaan luvulla 1,35. Kertoimen pienuus johtuu siitä, että lomapalkka ja lomaraha sisältyvät peruspalkkaan.

Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat, joita ei makseta kokonaan takaisin vielä seuraavan tai kuluvan tilikauden aikana.

Poisto

Kuluva käyttöomaisuus esim. koneet, kalusteet ja laitteet kuluvat käytössä ja niiden arvonalenema vähennetään kirjanpidossa poistoina. Poistot vähentävät verotettavan tulon määrää.

Prokuristi
on valtuutettu henkilö, joka saa toimia päämiehen puolesta ja kirjoittaa hänen toiminimensä kaikessa, mikä kuuluu päämiehen liikkeen harjoittamiseen. Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi valtuuttaa määrätyn henkilön prokuristikseen, osakeyhtiössä prokuran voi antaa vain hallitus ja henkilöyhtiöissä sen antamiseen tarvitaan kaikkien vastuunalaisten yhtiömiesten yhteinen päätös. Prokuristi ei kuitenkaan saa ilman erityistä valtuutusta luovuttaa päämiehen kiinteää omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta eikä hakea kiinnitystä niihin.

Pääomalaina
Yhtiön hakiessa rahoitusta tai taloudellisten vaikeuksien kohdatessa voi rahoittaja vaatia oman pääoman ehtoista sijoitusta vahvistamaan yritystä, jolloin osakas antaa yritykselle pääomalainan. Lainasta yritys voi maksaa korkoa lainaajalle. Lue myös SVOP-sijoitus.

Rahoitustulos
Rahoitustulos on tärkeä luku tuloslaskelmassa. Sen tulisi olla vähintään niin suuri kuin on lainan lyhennykset. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa lainan lyhennykset, investointien omarahoitusosuudet, käyttöpääoman lisäykset ja voitonjaon omistajille. Jotta voittoa voidaan omistajille jakaa, tulee rahoitustuloksen olla aina yli nollatason. Rahoitustulos lasketaan seuraavasti:

Liikevaihto (Liiketoiminnan tuotot yhteensä)
- Ostot tilikauden aikana
- Alkuvarasto tilikauden alussa
+ Loppuvarasto tilikauden lopussa
- Ulkopuoliset palvelut
- Henkilöstökulut
- Muut kiinteät kulut
= KÄYTTÖKATE
- Rahoituskulut
+ Rahoitustuotot
- verot
= RAHOITUSTULOS

Ryhmähenkivakuutus
Työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen ovat velvolliset ottamaan ne työnantajat, joiden toimialaa koskevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa on tästä määräys. Vakuutusmaksu on kaikissa vakuutusyhtiöiissä samansuuruinen, koska kysymyksessä on lakisääteinen vakuutus (n. 0,07 % palkoista).

Saneeraus
tarkoittaa yrityksen tervehdyttämistä. Saneerausta tehtäessä karsitaan kustannuksia ja pyritään lisäämään tuottoja ja tehostamaan pääoman kiertoa myymällä pois liiketoiminnassa tarpeetonta omaisuutta. Yrityssaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, jolla tervehdytetään ylivelkaantuneen oikeushenkilön toiminta. Saneerausmenettelyssä voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta.

Satunnaiset tuotot
Tuotot, jotka eivät liity yrityksen normaaliin liiketoimintaan.

Segmentti (segmentointi)
on tietyn kokonaisuuden osa, esimerkiksi asiakkaat voidaan jakaa esim. sukupuolen, iän, koulutuksen ja tulotason mukaan tai yritysasiakkaat toimialan, sijainnin, koon yms. mukaisesti eri segmentteihin. Segmentoinnilla palvelu tai tuote ja sen markkinointi voidaan kohdistaa tietylle asiakasryhmälle ja näin voidaan saada kilpailuetua.

Starttiraha
on harkinnanvarainen tuki päätoimiselle uudelle yrittäjälle.

SVOP -Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
on yrityksen omassa pääomassa oleva rahasto. SVOP-rahastoon voidaan sijoittaa varoja vahvistamaan yrityksen omaa pääomaa, kun yritys on ajautumassa selvitystilaan tai rahoittajat edellyttävät oman pääoman korottamista uuden lainan saamiseksi. SVOP ei ole laina vaan sijoitus, joka kasvattaa yhtiön nettovarallisuutta eikä sitä merkitä kirjanpidossa vieraaseen pääomaan kuten pääomalaina. Sijoitukselle ei voida maksaa korkoa kuten pääomalainalle.

Takaus, omavelkainen takaus
Tarkoittaa sitä, että takaaja vastaa takaamastaan velasta kuin omasta velastaan. Tämä on tyypillinen takausmuoto yrityslainoissa, kun yrityksen omat vakuudet eivät riitä lainojen vakuudeksi. Toiminimissä ja henkilöyhtiöissä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) omavelkainen takaus on ennemmin sääntö kuin poikkeus. Osakeyhtiöissä omavelkaista takausta vaaditaan ainakin yrityksen alkuvaiheessa. Nykyisin henkilötakauksen vastuurajaksi asetetaan enintään 20000 €.

Takaus, Pankkitakaus
Pankkitakausta vaativia rahoittajia ovat eläkevakuutusyhtiöt. Pankkitakausta käytetään myös usein saatavan vakuutena. Esim. rakennusliike antaa tilaajalleen pankkitakauksen siitä, että työ tulee suoritetuksi. Pankkitakauksessa pankki nimensä mukaisesti takaa saatavan, mutta vaatii itselleen velalliselta reaalivakuuden vastineeksi. Kustannus vaihtelee suhdanteiden mukaan 0,5 - 4 % vakuuden määrästä.

Tapaturmavakuutus
Tapaturmavakuutus turvaa työntekijät työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Sen suuruus vaihtelee toimialan mukaan riippuen tapaturma-alttiudesta 0,4 prosentista aina 8 prosenttiin saakka. Rakentamisessa tapaturmia sattuu eniten. Vakuutusmaksun suuruus vaihtelee vakuutusyhtiöittäin. Keskimääräinen tapaturmavakuutus on n. 1,2 % palkasta.

Tilikauden voitto
osoittaa yrityksen liiketoiminnan tuloksen muuttuvien kulujen, kiinteiden kulujen ja verojen jälkeen. Tilikauden voitto on Tuloslaskelman viimeinen rivi.

Tilikausi
on kirjanpidon ajanjakso (yleensä 12 kuukautta). Toimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa sekä tilinpäätöksen ajankohtaa muutettaessa voi yrityksen tilikausi olla lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta (vähintään 6, enintään 18 kuukautta).

Tilinpäätös
on laskelma, jossa lasketaan yhtiön varat ja velat yhteen. Siitä selviää yrityksen tulos ja varallisuusasema. Se tehdään tavallisesti kerran vuodessa tilikausittain. Tilinpäätöksen tarkastaa tilintarkastaja, jos yritys on tilintarkastusvelvollinen tai tilintarkastus halutaan tehdä vapaaehtoisesti. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja liitetiedot.

Tilinpäätösilmoitus
Velvollisuus ilmoittaa tilinpäätös julkistettavaksi kaupparekisterissä vaihtelee yritysmuodoittain. Kirjanpitolain mukaan seuraavien yhtiöiden ei tarvitse ilmoittaa ja rekisteröidä tilinpäätöstä kaupparekisteriin

 • asunto-osakeyhtiö
 • keskinäinen kiinteistöyhtiö (asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 2 §:ssä määritelty)
 • asumisoikeusyhdistys
 • asunto-osuuskunta

Tilintarkastaja
valvoo, että tuloslaskelma ja tase vastaavat kirjanpitoa ja että kirjanpito on tehty oikein. Lisäksi tilintarkastaja valvoo, että yrityksen toiminnassa on noudatettu voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Tilintarkastajan valintavaatimus riippuu yritystoiminnan laajuudesta. Vaikka tilintarkastusvaatimus ei täyttyisikään, suosittelemme tilintarkastajan valintaa. Käyttämällä tilintarkastajaa varmistat, että tilitoimisto on tehnyt tilinpäätöksen oikein huomioiden yrittäjän edun. Myös verottaja arvostaa tilintarkastajan olemassaoloa.

Tuloslaskelma
Tuloslaskelma esittää tilinpäätöksessä tilikaudelle kuuluvat tulot, eli tuotot, ja tilikaudelle kuuluvat menot, eli kulut, vähennyslaskumuotoisena laskelmana. Tuloslaskelmasta nähdään tilikauden tulos (voitto tai tappio) tiettynä aikana.

TyEL eli lakisääteinen eläkevakuutusmaksu
Yksityisen alan työnantajan tulee huolehtia työntekijöidensä lakisääteisestä eläketurvasta TyEL-vakuutuksella. TyEL-vakuutus antaa työntekijälle turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta. TyEL-maksu eli työeläkemaksu maksetaan 18 - 67 -vuotiaista työntekijöistä, kun vuosittain vahvistettava minimikuukausiansio yrlittyy. Myös eläkkeellä olevat työntekijät on vakuutettava, jos he työskentelevät vielä eläkkeellä ollessaankin. Sopimustyönantajat saavat TyEL-maksusta laskun ja tilapäinen työnantaja tilittää TyEL-maksut kuukausittain (myös muu sopimus) eläkevakuutusyhtiölle.

Työnantajarekisteri
Yritysten ja liikkeen- ja ammatinharjottajien on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin aloittaessaan säännöllisen palkanmaksun. Ilmoittautuminen on tehtävä, jos palveluksessa on kalenterivuoden aikana vakituisesti vähintään kaksi työntekijää. Myös silloin on ilmoittauduttava, jos työssä on vuoden aikana vähintään kuusi palkansaajaa, vaikka heidän työsuhteensa ei kestäisi koko kalenterivuotta.

Työterveyshuolto

Yrittäjän on järjestettävä työterveyshuolto työntekijöilleen. Yrittäjälle työterveyshuolto on vapaaehtoinen mutta suositeltava.

Työttömyysvakuutus (TT-vakuutus)
Työttömyysvakuutusmaksun on velvollinen maksamaan jokainen työnantaja, jonka on vakuutettava työntekijänsä tapaturmavakuutuslain mukaan. Työttömyysvakuutusmaksut muodostuvat kahdesta osasta (työntekijä osuus ja työnantajan osuus), jotka kummatkin työnantaja tilittää Työttomyysvakuutusrahastolle. Kun palkataan yrittäjän perheenjäseniä, vaikuttaa yrittäjän asema yrityksessä tämän vakuutusmaksun maksuvelvollisuuteen. Maksuvelvollisuus tarkistetaan Työttömyysvakuutusrahasto nettisivuilta www.tvr.fi.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus = tuotannon tekijöitä, eli raaka-aineet, puolivalmisteet, osat jne

Vastuuvakuutus
Vastuuvakuutukset kattavat sitä korvausvelvollisuutta, joka yritykselle lain mukaan voi aiheutua sen toimialaan kuuluvasta toiminnasta tai sen valmistaman tai maahantuoman tuotteen turvallisuuspuutteista. Joitakin erityistoimialoja, esimerkiksi konsultointia ja huolintaa, varten on oma erillinen vastuuvakuutus. Myös toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuta varten on oma vakuutus.

Viivästyskorko
Mikäli laskua ei ole suoritettu laskun eräpäivään mennessä, voi myyjä periä viivästyskoron. Korkolain mukaan kuluttajalta ei saa periä yleistä lakisääteistä viivästyskorkoa korkeampaa viivästyskorkoa. Viivästyskorko on Euroopan keskuspankin puolivuosittain määrittämä viitekorko + 7 %-yksikköä. Tämä on ylin korko, jota elinkeinonharjoittaja voi periä kuluttajalta. Yritykset voivat sopia vapaasti käytetystä viivästyskorosta, joka kannattaa tehdä erillisellä sopimuksella.

YEL-yrittäjä
Yrittäjäksi katsotaan henkilö, jonka työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa. Muut edellytykset lain piiriin kuulumiseen ovat:

 • yrittäjä on 18-67-vuotias
 • yritystoiminta on kestänyt vähintään neljä kuukautta
 • arvioitu työtulo on vähintään 8063,57 € vuodessa (2021)
 • omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 50 % määräämisvallasta

YEL-vakuutus
on yrittäjän pakollinen eläkevakuutus, jonka perusteella yrittäjälle maksetaan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä sekä kuntoutustukea. Sairaus-, äitiys- ja vanhempainpäivärahojen suuruus riippuu YEL-vakuutuksen perusteeksi ilmoitetusta yrittäjän työtulosta. YEL-työtulon kannattaa asettaa vastaamaan vähintään sitä palkkaa, joka olisi maksettava vastaavan ammattitaidon omaavalle henkilölle, mikäli hänet palkattaisiin työhösi. YEL-vakuutus on otettava 6 kuukauden sisällä yritystoiminnan alkamisesta. Maksua peritään aloittamishetkestä lukien.

Yrityskiinnitys
Yrityskiinnitys on mahdollinen kaupparekisteriin merkitylle elinkeinonharjoittajalle, jolloin tämän omistama elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus voidaan kiinnittää ja sen hallintaa luovuttamatta pantata saatavan vakuudeksi. Yrityskiinnitys vahvistetaan patentti- ja rekisterihallituksessa määräsummalle ja niiden etuoikeus määräytyy vireilletulopäivän mukaan. Yrityskiinnityksen alaista omaisuutta ovat käyttöomaisuuden (rakennukset, koneet, kalusto, maa-alueet) lisäksi yrityksen immateriaalioikeudet (pantit, tavaramerkit, valmistusoikeudet jne.), vaihto-omaisuus (aineet, puolivalmisteet, valmiit tuotteet) sekä rahoitusomaisuus (rahat, saatavat, arvopaperit yms.). Huomattavaa on, että rekisteröidyt ajoneuvot eivät kuulu yrityskiinnityksen alaiseen omaisuuteen, vaan niihin on haettava autokiinnitys. Yrityskiinnityksen arvo riippuu em. omaisuuksien arvosta. Arvoa laskee se, että konkurssitilanteessa yrityskiinnityksellä voidaan periä vain 50 % vakuuden euromääräisestä arvosta. Tämän vuoksi rahoittajat vaativat lainaan nähden kaksinkertaista yrityskiinnitystä.