Lainan ottamiseen tarvitaan aina vakuus, jonka lainanantaja vaatii. Vaikka mainonnassa tarjotaankin vakuudetonta lainaa, niin todellisuudessa lainan vakuutena on lainanottajan henkilötakaus.

Kun lainanottajan luottotiedot ovat kunnossa, riittää pelkkä nimivakuus myös muissa rahalaitoksissa 15 000 – 20 000 euroon saakka. ”Pikarahoittaja” perii nopeuden ja helppouden vastineeksi lainastaan moninkertaisen koron tavanomaisiin pankkeihin nähden. Seuraavassa käydään pääpiirteittäin läpi eri vakuusmuodot.

Omavelkainen takaus

Tarkoittaa sitä, että takaaja vastaa takaamastaan velasta kuin omasta velastaan. Tämä on tyypillinen takausmuoto yrityslainoissa, kun yrityksen omat vakuudet eivät riitä lainojen vakuudeksi. Toiminimissä ja henkilöyhtiöissä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) omavelkainen takaus on ennemmin sääntö kuin poikkeus. Osakeyhtiöissä omavelkaista takausta vaaditaan ainakin yrityksen alkuvaiheessa. Henkilötakauksen vastuurajaksi asetetaan enintään 20000 €.

Toissijainen takaus

Toissijaisessa takauksessa takaaja vastaa päävelasta vain, jollei suoritusta saada velalliselta ja velallinen on viranomaistoimin osoitettu maksukyvyttömäksi. Toissijaiseksi tarkoitettu takaus on takaajalle paljon riskittömämpi kuin omavelkainen takaus.

Useita takaajia

Vaikka takaajia on useita, jokainen takaaja vastaa yleensä koko velan määrästä ellei takausmäärästä ole erikseen sovittu. Pankki voi siten vaatia koko velan maksua yhdeltä takaajalta.

Panttaus, käteispantti

Käteispantti on irtain esine, joka luovutetaan eli pantataan velkojalle lainan vakuudeksi. Käteispantti voidaan helposti muuttaa rahaksi ja se säilyttää hyvin arvonsa. Käteispantteina käytetään yleisimmin asunto-osakeyhtiön osakekirjoja (vakuusarvo 60 – 80 %), pörssiosakkeita (vakuusarvo 60 %) tai talletustodistuksia (vakuusarvo 80 – 90 %).

Jälkipantti

Jälkipantti on osuus käteispanttiin silloin, kun päävelallisen saatava on pienempi kuin pantin arvo. Esim. 100 000 €:n arvoinen asunto-osake on lainan panttivakuutena pankissa A, mutta pankin velkasaatava on 50 000 €. Näin ollen loppua pantin arvosta voidaan käyttää pankissa B uuden lainan vakuutena. Yritysrahoituksessa jälkipanttien käyttö on harvinaista, mutta kotitalouksien yhteydessä yleistä.

Kiinteistöpanttioikeus (ent. kiinteistökiinnitys)

Kiinteistöpanttioikeus voidaan vahvistaa itsenäiseen kiinteistöön, kiinteistön määräalaan tai murto-osaan kiinteistöstä. Kiinteistöpanttioikeuden saaminen ei liity mitenkään yhteen lainan ottamisen kanssa. Kiinteistön omistaja hakee kiinteistöpanttioikeutta määräsummalle (esim. 10000 €) käräjäoikeudelta, joka vahvistaa panttioikeuden. Lainaa otettaessa panttioikeuskirja luovutetaan eli pantataan velkojalle tietyn lainan vakuudeksi. Ns. yleispanttia ei enää anneta. Samaan kiinteistöön voidaan hakea useita eri panttioikeuksia, jolloin niiden keskinäinen etuoikeusjärjestys määräytyy vireilletulopäivämäärän perusteella. Panttioikeus ei vanhene koskaan, ellei kiinteistön omistaja sitä kuoleta. Kiinteistöpantin arvo riippuu kiinteistön sijainnista ja kunnosta.

Laitoskiinnitys

Laitoskiinnityksellä tarkoitetaan panttioikeuden vahvistamista vuokraoikeuteen (vuokraoikeuden pysyvyyteen) ja vuokramaalla oleviin rakennuksiin. Muutoin laitoskiinnitys toimii samoin kuin kiinteistöpanttioikeus.

Yrityskiinnitys

Yrityskiinnitys on mahdollinen kaupparekisteriin merkitylle elinkeinonharjoittajalle, jolloin tämän omistama elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus voidaan kiinnittää ja sen hallintaa luovuttamatta pantata saatavan vakuudeksi. Yrityskiinnitys vahvistetaan patentti- ja rekisterihallituksessa määräsummalle ja niiden etuoikeus määräytyy vireilletulopäivän mukaan. Yrityskiinnityksen alaista omaisuutta ovat käyttöomaisuuden (rakennukset, koneet, kalusto, maa-alueet) lisäksi yrityksen immateriaalioikeudet (pantit, tavaramerkit, valmistusoikeudet jne.), vaihto-omaisuus (aineet, puolivalmisteet, valmiit tuotteet) sekä rahoitusomaisuus (rahat, saatavat, arvopaperit yms.). Huomattavaa on, että rekisteröidyt ajoneuvot eivät kuulu yrityskiinnityksen alaiseen omaisuuteen, vaan niihin on haettava autokiinnitys. Yrityskiinnityksen arvo riippuu em. omaisuuksien arvosta. Arvoa laskee se, että konkurssitilanteessa yrityskiinnityksellä voidaan periä vain 50 % vakuuden euromääräisestä arvosta. Tämän vuoksi rahoittajat vaativat lainaan nähden vähintään kaksinkertaista yrityskiinnitystä.

Autokiinnitys

Ammattiliikenteen ja koneurakointiyritysten käyttämä vakuusmuoto. Rekisteriä ylläpitää Traficom Liikenteen Turvallisuusvirasto, joka vahvistaa kiinnityksen auton omistajan hakemuksesta. Kiinnitys on ajoneuvokohtainen ja on voimassa kymmenen vuotta ellei sitä erikseen uudisteta tai kuoleteta. Käyttö on vähentynyt rahoitusyhtiörahoituksen yleistyttyä.

Pankkitakaus

Pankkitakaus toimii sopimuksen vakuutena ja se voidaan myöntää esimerkiksi lainaa, urakkaa, vuokrasopimusta tai tavaraluottoa varten. Pankkitakauksessa pankki nimensä mukaisesti takaa saatavan, mutta vaatii itselleen velalliselta reaalivakuuden vastineeksi. Kustannus vaihtelee suhdanteiden mukaan 0,5 – 4 % vakuuden määrästä. Pankkitakausta on saatavana myös pankkitakauslimiittinä, joka nopeuttaa takausta.

Urakkatakaus

Urakka- ja rakennushankkeissa voidaan käyttää urakkatakausta varmistamaan, että työ tai hankinta tapahtuu urakoitsijan ja tilaajan välisen sopimuksen mukaisesti. Takuusumma on yleensä noin 10 % urakkasummasta tai hankintahinnasta. Takuu on voimassa urakan/hankkeen loppuun.

RS-takaus

RS-takausta käytetään rakennushankkeissa asunto-osakeyhtiöiden ja osakkeen ostajien etujen turvaamiseksi.

Aloittavan yrityksen vakuus- ja lainajärjestelyt

  1. Finnvera Oyj:n rahoitusmuodoista käytetään henkilötakauksella ja yrityskiinnityksellä saatavat lainat, joita käytettään kalustohankintoihin.
  2. Pankkirahoitusta käytetään käyttöpääoman rahoittamiseen pitkäaikaisella lainalla tai luotollisella tilillä, jonka vakuudeksi tulevat yrittäjän henkilökohtaiset vakuudet ja/tai Finnveran alkutakaus.
  3. Osa kalustohankinnoista rahoitetaan osamaksulla tai leasingillä, jolloin kaikkia vakuuksia ei sidota yrityksen alkuvaiheessa. Vakuuksia säästetään tulevia tarpeita varten.