Aloittavan yrityksen on usein helpointa hakea rahoitus pankista, johon haetaan takaus Finnveralta. Rahoitustarpeen suuruus vaikuttaa siihen, voiko Finnvera toimia hankkeen ainoana rahoittajana, vai edellyttääkö rahoituksen järjestyminen muita rahoittajia sekä riittävää omarahoitusosuutta.

Finnvera -Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina, jolla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa.

Toimialat
Yrittäjälainan kohdeyritys voi toimia muilla toimialoilla mutta ei varsinaisessa maatilataloudessa, metsätaloudessa eikä rakennusliiketoiminnan perustajaurakoinnissa. Kohdeyrityksen on täytettävä EU:n pk-yritystä koskevat kriteerit, ja sillä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Kenelle
Yrittäjälainaa voidaan myöntää osakeyhtiön osakkaalle, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta on yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen vähintään 20 %. Yrittäjälainaa voidaan myöntää usealle saman yrityksen perustajalle tai osakkaalle.

Lainaehdot

  • Lainamäärä: 10 000 - 100 000 €
  • Vähintään 20 %:n omarahoitusosuus koko sijoitettavasta pääomapanoksesta.
  • Korko: kuuden kuukauden euriborkorko + marginaali 3,25 %
  • Laina-aika: enintään 10 vuotta, joista enintään 3 voi olla lyhennysvapaita
  • Vakuus: luotonsaaja vastaa lainasta henkilökohtaisesti.

Finnveran siltarahoitus - käyttöpääomalaina

Siltarahoituksella tarkoitetaan Finnveran käyttöpääomalainaa, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana. Siltarahoituksen maksamisen edellytyksenä on Business Finlandin tai ELY-keskuksen voimassa oleva myönteinen avustuspäätös. Tämän vuoksi siltarahoitusta koskeva päätös tehdään aina vasta, kun avustuspäätös on tehty. Myönnettävän lainan vähimmäismäärä on 50 000 € ja lainan määrä voi olla enintään 70 % maksamatta olevan avustuksen määrästä, Business Finlandin myöntämissä avustuksissa kuitenkin enintään 500 000 €.

Finnvera -laina

Finnvera-laina on tarkoitettu uusille ja toimiville pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen.

Toimialat
Finnvera-lainalla voidaan rahoittaa kaikkia toimialoja lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.

Lainaehdot

  • lainan vähimmäismäärä 50 000 €
  • pienille ja keskisuurille yrityksille
  • laina-aika 3 - 15 vuotta
  • vakuus neuvotellaan tapauskohtaisesti
  • korko tapauskohtaisesti

Finnveran lisäksi tarvitaan hankkeeseen mukaan myös muita rahoittajia, yleensä pankki, sekä riittävä omarahoitusosuus. Yrityskaupoissa myös myyjäosapuoli voi toimia kaupan osittaisena rahoittajana.