Varsinais-Suomen ELY-keskus kehittämisavustus suunnataan sekä alkavien että toimivien pk-yritysten innovatiivisten ja kansainvälistä kasvua tukevien kehittämishankkeiden tukemiseen. Rajoitetusti voidaan myöntää tukea myös investointeihin. Pienten yritysten investointeja (alle 50 työntekijää) tuetaan Leader-rahoituksen kautta.

Kehittämisavustus

Kehittämisavustus on enintään 50% hyväksytyistä kustannuksista. Rahoitus kohdistetaan pääasiassa alle 5 vuotta toimineiden yritysten hankkeisiin ja avustus kehittämishankkeisiin voi olla enintään 50 000 €/hanke. Kehittämisavustus suunnataan pk-yritysten innovatiivisten ja kansainvälistä kasvua edistävien kehittämishankkeiden tukemiseen. Rahoituksen kohteena ovat perusliiketoiminnasta poikkeavat merkittävät hankkeet, erityisesti liiketoiminta-ja kansainvälistymismahdollisuuksien kehittäminen sekä näitä tukevat innovatiiviset tuote-ja tuotantomenetelmien kehittämishankkeet uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. Tukea on saatavissa vähähiilisyyden tavoitteita edistäviin hankkeisiin (esim. energia-ja materiaalitehokkuus) sekä uusien nousevien toimialojen hankkeita (esim. biotalous ja luovat alat).

Investointituki

Covid-19 pandemian ns. elvytysrahat mahdollistavat poikkeuksellisesti Varsinais-Suomessa tuen myöntämisen myös rajoitetusti investointihankkeisiin. Maaseutualueella toimivien pienten yritysten (alle 50 työntekijää) investointeja tuetaan ensisijaisesti Leader -rahoituksen kautta. Investoinneissa maksimitukitaso 10-35% välillä, johon vaikuttaa yrityksen koko ja sijainti.

Kehittämisavustusta investointeihin voidaan myöntää:

 • PK-yritysten (mikroyritykset, pienet-ja keskisuuret yritykset) kiertotalouden innovatiivista uutta liiketoimintaa synnyttäviin tai laajemminkin hiilineutraaliustavoitetta tukeviin investointeihin.
 • Kasvu-ja työllisyysvaikutuksiltaan merkittäviin pk-yritysten ja laajemmin yritysverkostojen kasvua ja kansainvälistymistä oleellisesti tukeviin yli 300 000 €:n kone-ja laite-hankintoihin. Avustus kohdistetaan pääasiassa pienille yrityksille. Keski-suurten yritysten investointien tukemisen edellytyksenä on, että investointi mahdollistaa yritykselle täysin uutta liiketoimintaa olemassa olevan toiminnan rinnalle.

Tukien myöntämisen yleisiä ehtoja

Yritystoiminnan tukien lähtökohdat ovat:

 • Avustuskohteella täytyy olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan, harrastusmuotoista toimintaa ei tueta
 • Avustusten saaminen tarkoittaa sitoutumista yritystoiminnan jatkamiseen 3 vuoden ajaksi pk-yrityksissä ja 5 vuoden ajaksi maaseutuyrityksissä viimeisestä tuen maksusta, muuten tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin
 • Avustuksella hankittua omaisuutta ei saa myydä tai luovuttaa ennen em. määräaikaa, poikkeuksena tarkoituksenmukaisuusnäkökulma tai työkyvyn menetys
 • Avustuksen saajan tulee rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta

Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti voida myöntää:

 • Vähittäis- ja tukkukaupoille tai Internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • Ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • Yksityishenkilöille kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille
 • Maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

Investointitukea ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Liikenteen toimialan investointeihin
 • Sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • Korvausinvestoinneiksi katsottaviin hankintoihin
 • Rakennetun kiinteistön tai maa-alueiden ostoon
 • Tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, ohjelmistopäivitykset)
 • Asiantuntijapalveluyrityksiin (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi)

Lue lisää ELY-keskuksen rahoituslinjauksista: www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset

Hakeminen

Rahoituksen hakemiseksi on tehtävä kehittämishankesuunnitelma, jossa kuvataan hanke yksityiskohtaisesti. Huolellisesti tehty sähköinen hakemus toimii hankesuunnitelmana ja nopeuttaa käsittelyä oleellisesti. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista.
Lisäksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja selvitys miten hanke rahoitetaan esim. lainatarjoukset/-päätokset. Laina-tarjouksia varten on hyvä tehdä Yritystulkin YT6 Aloittavan yrityksen tulossuunnnitelma.


Seuraavalla lomakkeella voit suunnitella hakemusta, hakemus jätetään sähköisesti.

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Puhelinvaihde 0295 022 500
www.ely-keskus.fi/ely-varsinais-suomi