Hämeen ELY-keskus myöntää yritysrahoitusta ensisijaisesti haastaviin ja laadullisesti korkeatasoisiin, sekä vaikuttavuudeltaan työllisyyden, liikevaihdon tai viennin kasvun kannalta merkittäviin pk-yritysten hankkeisiin. Rahoituksen hakemiseksi on tehtävä kehittämishankesuunnitelma.

Investointituet

Investoinnilla tarkoitetaan aineellista tai aineetonta investointia. Aineellisina investointeina tuetaan koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimista sekä yrityksen omaan käyttöön rakennettavia tuotannollisia tiloja. Tukikelpoisia aineettomia investointeja ovat ohjelmistojen, valmistusoikeuksien, patenttien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankinta. Erityisenä painopisteenä on investoinnit, jotka edistävät vähähiilistä taloutta. Investointihankkeiden tuki edellyttää yritykseltä kasvavaa tehokkuutta, uuden teknologian käyttöönottoa tai siirtymistä uusiin moderneihin tuotantotiloihin.

Avustuksen määrä on 10–20 % hyväksytyistä kustannuksista.

Seuraaviin investointeihin ei myönnetä tukea:

 • Liikenteen toimialan investointeihin
 • Sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • Korvausinvestointeihin, jossa laite tai rakennus korvataan uudella ominaisuuksiltaan vastaavalla.
 • Peruskorjaukseen rinnastettavaan tai ulkopuolisille vuokrattavien kiinteistöjen raken-tamiseen
 • Rakennetun kiinteistön, maa-alueiden tai toisen yrityksen liiketoiminnan ostoon
 • Majoituskapasiteetin kasvattamiseen
 • Tavanomaisiin tietotekniikka- ja pienkonehankintoihin
 • Energia-avustuksen piiriin soveltuviin investointeihin

Kehittämisavustus

Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Yritysten kehittämisavustusta myönnetään Etelä-Suomessa vain pk-yrityksille. Yritysrahoitusta suunnataan ensisijaisesti haastaviin ja laadullisesti korkeatasoisiin, sekä vaikuttavuudeltaan työllisyyden, liikevaihdon tai viennin kasvun kannalta merkittäviin pk-yritysten hankkeisiin.

Avustettavia kehittämistoimenpiteitä:

 • Yritysten kansainvälistymisen tukeminen
 • Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen
 • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • Tutkimus- ja kehityshankkeet
 • Vähähiiliset innovaatiot ja energiatehokkuus

Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Rakennustoimintaan ja urakointiin sisältäen suunnittelun, maanrakennuksen ja aliurakointiin
 • Paikallisesti kuluttajapalveluita tarjoavien yritysten hankkeisiin
 • Liikuntatiloihin tai -hankkeisiin liittyviin investointeihin
 • Vähittäis- ja tukkukaupoille tai internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • Korjaustoimintaan ja huoltotoimintaan liittyviin hankkeisiin
 • Ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • Kuljetustoimintaan liittyviin hankkeisiin
 • Käytettyjen koneiden hankkimiseen
 • Paikallisesti voimakkaasti kilpailluille toimialoille

Lue lisää Hämeen ELY-keskuksen rahoituslinjauksista www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset

Hakeminen

Rahoituksen hakemiseksi on tehtävä kehittämishankesuunnitelma, jossa kuvataan hanke yksityiskohtaisesti. Huolellisesti tehty sähköinen hakemus toimii hankesuunnitelmana ja nopeuttaa käsittelyä oleellisesti. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista.
Lisäksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja selvitys miten hanke rahoitetaan esim. lainatarjoukset/-päätokset. Lainatarjouksen hakemiseksi kannattaa tehdä Yritystulkin YT6 Aloittavan yrityksen tulossuunnitelma.

Seuraavalla lomakkeella voit suunnitella kehittämishanketta:

Yhteystiedot

Hämeen ELY-keskus
Kirkkokatu 12, 15140 Lahti
Vanainkatu 1, 13200 Hämeenlinna
Puhelinvaihde 0295 025 000
www.ely-keskus.fi/ely-hame