Valtion omistama Finnvera voi ottaa riskiä pankkeja enemmän ja antaa takauksen pankkeihin nähden huonommilla vastavakuuksilla. Seuraavassa käsitellään pääpiirteittäin Finnveran vakuustuotteet.

Alkutakaus

Finnveran alkutakaus auttaa alle 3 -vuotiasta pk-yritystä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Finnveran alkutakaus auttaa yritystä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Toimialoina voivat olla muut kuin varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi.

Takauksen ehtoja

 • takausosuus enintään 80 %
 • takauksen määrä 10 000 - 80 000 €. Yhdelle yritykselle myönnetyt takaukset max.160 000€.
 • vakuus: yrityksen pääosakkailta omavelkainen takaus 25 % takauksen määrästä, vähintään 3000 €

Yritys esittää rahoitushakemuksensa omalle pankilleen. Pankki arvioi yrityksen toimintaedellytykset ja luottokelpoisuuden ennen rahoituksen myöntämistä. Pankki hakee yrityksen puolesta alkutakausta sähköisesti Finnverasta, minkä perusteella Finnvera tekee takauspäätöksensä. Yritys ei ole alkutakauksen yhteydessä yleensä lainkaan suoraan yhteydessä Finnveraan.

Finnvera-takaus

Finnvera-takaus on tarkoitettu vakuudeksi erilaisiin pk-yritysten kotimaisiin rahoitustarpeisiin:

 • tuotekehitykseen
 • markkinointiin
 • kone-, laite- ja tuotantotilainvestointeihin
 • käyttöpääoman rahoituksen vakuudeksi
 • projektien valmistusaikaisen rahoituksen vakuudeksi
 • kausirahoituksen vakuudeksi
 • liiketoiminnan oston tai yrityskauppojen vaati-man rahoituksen vakuudeksi
 • kotimaisiin toimitussopimuksiin liittyviin vakuuksiin
Finnvera-takaus sopii pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien lainojen tai pankkitakausten vakuudeksi esimerkiksi seuraavissa rahoitusmuodoissa: velkakirjaluotto, luotollinen tili, luottolimiitti, pankkitakaus (toimitusvakuus, muu vastuusitoumus), pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus) ja factoringrahoitus. Rahoittaja ja Finnvera jakavat rahoitukseen liittyvää riskiä.


Takauksen ehtoja

 • Finnvera-takaus on yleensä 50 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä
 • takausaika: yrityskohtainen
 • vastavakuus: yrityskohtainen

Finnvera-takauksia myönnetään kaikille toimialoille lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia. Rahoituspalvelujen kohdentamisessa noudatamme Euroopan unionin valtiontukea koskevia toimialarajoituksia.

PK -takaus

Finnveran pk-takaus auttaa yli kolme vuotta toimineita kasvuhakuisia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin.

Takauksen ehtoja

 • takauksen määrä 10 000 - 120 000 € (150 000 €)
 • takausosuus 80 % lainasta
 • vakuudeton takaus
 • henkilöomistuksen osuus yrityksessä yli 50 %
 • yrityksen luottoluokitus vähintään A

Toimiala- ja muut rajoitukset
Toimialoina voivat olla muut kuin varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi. Pk-takaus ei sovellu yrityskauppojen, yrityksen omien osakkeiden hankkimisen, toimitila- tai ajoneuvohankintojen eikä viennin rahoittamiseen.

Kansainvälistymistakaus

Kansainvälistymistakaus on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamisen vakuudeksi. Kansainvälistymistakaus voi olla enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Käyttötarkoituksena voi olla suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- ja osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvun rahoitus. Myös omistusosuuden hankinta, lisäys tai osakepääoman korottaminen ulkomaisessa tytär- tai yhteisyrityksessä voi tulla kysymykseen. Rahoituksen saajalla tulee olla sijoituksen jälkeen vähintään 1/5 ulkomaisen osakkuusyrityksen äänimäärästä. Hankkeen tulee merkittävästi edistää yrityksen Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

Rahoituksen kohteena olevan ulkomaisen tytär- tai osakkuusyrityksen toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa. Pelkästään ulkomaisen myyntikonttorin perustamisen tai laajentamisen sekä viennin rahoitusta ei voida taata kansainvälistymistakauksella.

Kansainvälistymistakausta voivat hakea yritykset, joissa henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 henkeä ja liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä voivat vaikuttaa siihen, onko yritys pk-yritys.

Rahoitusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota yritystutkimuksen lisäksi hankkeen sijaintimaan maariskiin ja toimintaympäristöön. Oheisesta linkistä voit tarkastella maiden maaluokituksia. Etabloitumista suunniteltaessa suosittelemme ottamaan yhteyttä kyseisen maan aluepäällikköön.

Vientitakaus

Vientitakauksen avulla viejä voi saada pankista viennin valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta. Vientitakausta voidaan käyttää myös vastavakuutena pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle (tarjousajan-, ennakkomaksun- ja toimitus- sekä takuuajan takaus).

Vientitakauksen myöntämisen edellytyksenä on mm. se, että hankkeeseen liittyy suomalainen intressi eli että vientihanke hyödyttää taloudellista kehitystä Suomessa. Finnveran takausosuus on enintään 80 % rahoittajan myöntämästä lainasta tai muusta rahoitussitoumuksesta.

Vientitakauksia voi saada seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • viennin valmistusaikaisen käyttöpääoman rahoittaminen, kuten viennin valmistuskustannusten ja vientitoimituksiin tarvittavien raaka-aineostojen rahoittaminen
 • viennin toimituksen jälkeisen käyttöpääoman rahoittaminen (ostajalle myönnetyn maksuajan rahoittaminen)
 • toimitussopimuksiin liittyvät vakuudet (tarjousajan vakuus, ennakkomaksun takaus, työ-, toimitus- ja takuuajan vakuus)

Yrityskokorajoitusta ei viennin rahoittamisessa ole, joten vientitakauksia voidaan myöntää myös muille kuin pk-yrityksille. Vientiä tytär-/osakkuusyhtiölle ei rahoiteta, mutta mikäli viejänä on kotimainen emoyhtiö ja loppuostajana konsernin ulkopuolinen ostaja, voi vienti tapahtua myös tytär-/osakkuusyhtiön kautta.

Vientihankkeissa ei ole toimialarajoituksia. Vientitakauksia voi saada myös palvelujen viennille (rakennusliikkeet, insinööritoimistot ym.).

Finnveran myöntämiin lainoihin ja takauksiin katsotaan sisältyvän valtiontukea, mikäli yritykseltä rahoituksesta perittävä hinta on pienempi kuin EU-komission määrittelemä vertailuhinta. Kansainvälisistä sopimuksista johtuen viennin takaukset tulee kuitenkin aina hinnoitella siten, että niihin ei sisälly tukea.

Ympäristötakaus

Ympäristötakauksia voidaan myöntää vakuudeksi luotoille, joita käytetään ympäristönsuojeluinvestointeihin, uusiutuvaan energiaan liittyviin hankkeisiin tai energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Ympäristötakaus on tarkoitettu ensisijaisesti suurille yrityksille koko maassa.
Takaus soveltuu mm. vesiensuojelu-, ilmansuojelu- ja jätteiden hyödyntämisinvestointeihin sekä uusiutuvan energian hankkeisiin yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta esimerkiksi tuulivoimalapuistojen, biopolttoainelaitosten tai metsäenergiaa hyödyntävien lämpövoimalaitosten investointeihin. Ympäristötakauksella ei voida kuitenkaan rahoittaa em. käyttötarkoituksiin soveltuvien laitteiden valmistusta. Näihin tarkoituksiin Finnvera voi tarjota muita rahoitustuotteita. Takausta voidaan käyttää myös energiatehokkuuden parantamiseen tarkoitettuihin hankkeisiin sekä edellä kuvattujen hankkeiden muutos-, korjaus- tai parannustöihin. Takaus voidaan myöntää myös ulkomailla toteutettavalle, Suomen ympäristön tilaa merkittävästi parantavalle investoinnille.

Finnveran takaus voi olla enintään 80 % taattavan luoton määrästä. Ennen takauksen myöntämistä edellytetään erillinen asiantuntijan laatima selvitys ja ulkomaisten investointien osalta lisäksi ulkoministeriön lausunto hankkeen tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta.

Ennen takauspäätöstä tehdään yritystutkimus. Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat nopeuttavat päätöstä

Lisätietoa: www.finnvera.fi