Ely-Keskus suuntaa yritysrahoitusta ensisijaisesti haastaviin ja laadullisesti korkeatasoisiin, sekä vaikuttavuudeltaan työllisyyden, liikevaihdon tai viennin kasvun kannalta merkittäviin pk-yritysten hankkeisiin.

Avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus:

 • Toimivien yritysten uuden liiketoiminnan kehittämiseen
 • Pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen
 • Kasvun, tuottavuuden tai kansainvälistymisen edistämiseen
 • Tuotekehitykseen
 • Digitalisaatioon sekä mobiili-/etäkäytettävyyteen
 • Ympäristöä vähemmän kuormittaviin, resurssiviisaiden ja energiatehokkaampien tuotan-toteknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoon

Yrityksen väliaikainen kehittämisavustus 30.6.2021 saakka

 • Pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020.
 • Väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 €.
 • Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.
 • Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.
Kyseessä ei ole uusi tukimuoto eikä yleistuki. Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisätietoa väliaikaisesta kehittämisavustuksesta: www.ely-keskus.fi

Kehittämisavustus

Yritysten kehittämisavustusta myönnetään Etelä-Suomessa vain pk-yrityksille joilla:
1) arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
2) avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen
3) hankkeen arvioidaan olevan yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä

Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Kehittämisavustus suunnataan erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville sekä aloittamisvaiheessa oleville, uusia kehittyviä toimialoja edustaville mikro- ja pk-yrityksille.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten kehittämistoimenpiteisiin:

 • Yrityksen kansainvälistymisen tukeminen
 • Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen
 • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • Tutkimus- ja kehityshankkeiden valmistelu
 • Vähähiiliset innovaatiot ja energiatehokkuus

Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Rakennustoimintaan ja urakointiin sisältäen suunnittelun, maanrakennuksen ja aliurakoinnin
 • Paikallisesti kuluttajapalveluita tarjoavien yritysten hankkeisiin
 • Liikuntatiloihin tai -hankkeisiin liittyviin investointeihin
 • Vähittäis- ja tukkukaupoille tai internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • Korjaustoimintaan ja huoltotoimintaan liittyviin hankkeisiin
 • Ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • Kuljetustoimintaan liittyviin hankkeisiin
 • Käytettyjen koneiden hankkimiseen
 • Paikallisesti voimakkaasti kilpailluille toimialoille

Kehittämisavustus investointeihin

ELY-keskus myöntää avustusta investointeihin 10 - 20 %. Investoinnilla tarkoitetaan joko aineellista tai aineetonta investointia. Aineellisina investointeina tuetaan koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimista sekä yrityksen omaan käyttöön ra-kennettavia tuotannollisia tiloja. Rakentamista tuetaan alueilla ja hankkeissa, jotka eivät ole Maaseutuohjelman tuen piirissä. Tukikelpoisia aineet-tomia investointeja ovat ohjelmistojen, valmistusoikeuksien, patenttien, tietotaidon ja paten-toimattoman teknisen tietämyksen hankinta. Erityisenä painopisteenä on investoinnit, jotka edistävät vähähiilistä taloutta. Investointihankkeiden tuki edellyttää yritykseltä kasvavaa tehokkuutta, uuden teknologian käyttöönottoa tai siirtymistä uusiin moderneihin tuotantotiloihin.

Seuraaviin investointeihin ei myönnetä tukea:

 • Liikenteen toimialan investointeihin
 • Sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • Korvausinvestointeihin, jossa laite tai rakennus korvataan uudella ominaisuuksiltaan vastaavalla.
 • Peruskorjaukseen rinnastettavaan tai ulkopuolisille vuokrattavien kiinteistöjen raken-tamiseen
 • Rakennetun kiinteistön, maa-alueiden tai toisen yrityksen liiketoiminnan ostoon
 • Majoituskapasiteetin kasvattamiseen
 • Tavanomaisiin tietotekniikka- ja pienkonehankintoihin
 • Energia-avustuksen piiriin soveltuviin investointeihin

Tukien myöntämisen yleisiä ehtoja

Yritystoiminnan tukien lähtökohdat ovat:

 • Avustuskohteella täytyy olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan, harrastusmuotoista toimintaa ei tueta
 • Avustusten saaminen tarkoittaa sitoutumista yritystoiminnan jatkamiseen 3 vuoden ajaksi pk-yrityksissä ja 5 vuoden ajaksi maaseutuyrityksissä viimeisestä tuen maksusta, muuten tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin
 • Avustuksella hankittua omaisuutta ei saa myydä tai luovuttaa ennen em. määräaikaa, poikkeuksena tarkoituksenmukaisuusnäkökulma tai työkyvyn menetys
 • Avustuksen saajan tulee rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta

Investointitukea ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Liikenteen toimialan investointeihin
 • Sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • Korvausinvestoinneiksi katsottaviin hankintoihin
 • Liikuteltavan tai vuokrattavan kaluston hankintaan
 • Valmiiden rakennusten, maa-alueiden ostoon tai muiden kuin tuotantotiloiksi tarkoitettujen rakennusten tukemiseen
 • Tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, ohjelmistopäivitykset)
 • Asiantuntijapalveluyrityksiin (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi)

Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti voida myöntää:

 • Vähittäis-, maahantuonti-, agentuuri- ja tukkukaupoille tai Internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • Ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • Yksityishenkilöille kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille
 • Maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

Perustietoa ELY-keskuksen rahoituksesta

Valtion ja EU:n varoista maksettavat yritystoiminnan tukien myöntäminen on keskitetty maakunnallisille ELY-keskuksille.

Yrityksien kokomääritelmät

Yritystukia määritettäessä otetaan huomioon yrityksen koko seuraavasti:

 • Mikroyritys: palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa.
 • Pieni yritys: palveluksessa on vähemmän kuin 50 henkeä. Lisäksi joko sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
 • Keskisuuri yritys: palveluksessa on 50–249 henkeä. Alle 50 hengen yrityskin luetaan keskisuureksi, jos sekä sen vuosiliikevaihto että taseen loppusumma ylittävät 10 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi vaaditaan, että joko vuosiliikevaihto on enintään 50 tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
 • Suuri yritys: henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä.

De minimis- tuki eli "vähämerkityksinen tuki"

De minimis-tuki voi olla suoraa avustusta, lainan korkoavusta, -takuuta tai pääomasijoitusta. De minimis – asetuksen puitteissa yritykselle on mahdollista maksaa tukea enintään 200 000 € kuluvan ja kahden edellisen vuoden aikana. Summassa lasketaan yhteen kaikki de minimis- tukena kolmen vuoden aikana saama rahoitus. Tuki voi olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen kaikki eri lähteistä kolmen verovuoden aikana saama de minimis – tuki ei ylitä 200 000 €. Tukea voi hakea ELY-keskukselta ja Business Finlandilta.

Pääsäännöt:

 1. Suorat avustukset: Tuen määrä on suoraan avustuksen määrä.
 2. Lainat: Tuen määrä on markkinakoron ja yrityksen maksaman koron erotus diskontattuna tuen myöntämishetkeen.
 3. Takaukset: Tuen määräksi lasketaan 2 / 15 (noin 13,3 %) takauksen kohteena olevasta lainapääomasta. Lisäedellytyksenä on, että lainan ei saa olla täysin riskitön luotonantajalle. Takaus saa kattaa enintään 80 % lainan kokonaismäärästä.
 4. Pääomapanokset, riskipääomasijoitukset ja oman pääoman ehtoinen riskirahoitus: Nämä lasketaan kokonaisuudessaan tueksi, joten jos yritykseen sijoitetaan pääomapanoksena 200 000 €, voi yritys saada muuta de minimis–tukea aikaisintaan kolmantena myöntämispäivää seuraavana verovuonna. Pääomasijoituksia ei pidetä läpinäkyvänä, koska sijoitushetkellä on mahdotonta tietää, tuottaako sijoitus voittoa vai menetetäänkö se mahdollisesti kokonaan.

Rajoitukset:

 • Kalastus- ja vesiviljelyn ala max. 30 000 €
 • Maantieliikenne yrityksille tuen määrä on rajattu 100 000 € kolmen vuoden aikana, eikä tukea myönnetä ajoneuvojen hankintakustannuksiin
 • Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon
 • Tukea ei myönnetä viennin edistämiseen, markkinointiin tai muuhun vientitoimintaan, jos ei kyseessä ole investointi
 • Kotimaisten tuotteiden suosimiseen tuontituotteiden kustannuksella
 • Vaikeuksissa oleville yrityksille ei myönnetä lainaa tai takauksia, mutta muita tukia voidaan myöntää

Lue lisää tukiehdoista ja rahoituslinjauksista: www-ely-keskus.fi...

Hakeminen

Rahoituksen hakemiseksi on tehtävä kehittämishankesuunnitelma, jossa kuvataan hanke yksityiskohtaisesti. Huolellisesti tehty sähköinen hakemus toimii hankesuunnitelmana ja nopeuttaa käsittelyä oleellisesti. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista.
Lisäksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma esim. Yritystulkki YT10 Toimivan yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja selvitys miten hanke rahoitetaan esim. lainatarjoukset/-päätokset. Lainatarjouksen hakemiseksi kannattaa tehdä Yritystulkin YT22 Toimivan yrityksen tulossuunnitelma.

Seuraavalla lomakkeella voit suunnitella avustushakemusta:

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen Ely-keskus

 • Kouvola, Salpausselänkatu 22
 • Lappeenranta, Villimiehenkatu 2 B
 • Puhelinvaihde 0295 029 000