Opintovapaa

Työ- ja virkasuhteessa olevalla työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde saman työnantajan palveluksessa on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus tietyin edellytyksin pitää opintovapaata viiden vuoden aikana enintään kaksi vuotta. Jos palvelussuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta, työntekijällä on edellytysten täyttyessä oikeus enintään viiden päivän opintovapaaseen.
Opintovapaa edellyttää opiskelua julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa ja työntekijän on haettava opintovapaata kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen suunnitellun opintovapaan alkamista. Mikäli opintovapaasta aiheutuisi tuntuvaa haittaa työnantajan toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaata enintään 6 kk tai, milloin on kysymys harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.
Työntekijä voi keskeyttää yli 50 päivän ajaksi myönnetyn opintovapaan ilmoittamalla tästä työnantajalle neljä viikkoa etukäteen sillä edellytyksellä, että sijaisen työsopimus voidaan laillisesti päättää.

Vuorotteluvapaa

Vapaasta sovitaan kirjallisesti, ja sen pituus on enintään 180 kalenteripäivää ja se on pidettävä yhdessä jaksossa. Työntekijä saa vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvauksen työttömyyskassalta tai Kelalta, eikä sen ajalta ole näin ollen palkanmaksuvelvollisuutta. Työntekijä saa vapaansa ajalta vuorottelukorvauksen, jos hänen tilalleen (ei välttämättä samoihin tehtäviin) palkataan työtön työnhakija. Korvaus on 70 % työttömyyspäivärahasta.

Työntekijän pitää olla:

  • ollut työssä ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta