Yrityssaneerauksen tavoitteena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan terveyttäminen tai sen edellytysten turvaaminen järjestelemällä yrityksen velkojen määrää vastaamaan yrityksen tulevaisuuden maksukykyä.

Se onko ylivelkaantuminen johtunut yrittäjästä tai ulkoisista tekijöistä (esim. lainsäädäntö, markkinat, onnettomuus) ei ole merkitystä. Konkurssissa yrittäjä menettää määräysvallan konkurssihallinnolle, mutta yrityssaneerauksessa yrittäjä säilyttää määräysvaltansa. Saneerausmenettelyn aikana velallisen on kuitenkin pyydettävä selvittäjän suostumus liiketoiminnan kannalta ratkaiseviin päätöksiin menettelyn (noin 6 kk) aikana. Saneeraukseen voi hakeutua, vaikka konkurssihakemus olisi jo vireillä. Tällöin konkurssihakemusta ei saa ratkaista, ennen kuin saadaan varmuus saneerauksen aloittamisesta.

Saneerausmenettelyn haittapuolena on kielteinen julkisuus. Julkisuuden vuoksi tavarantoimittajavelalliset voivat hidastaa toimituksiaan ja asiakkaat voivat ryhtyä etsimään uusia toimittajia, ellei heidän kanssaan voida sopia jatkosta. Uusien tavaroiden ja palvelujen saantia voi helpottaa saneerauksessa uusien velkojen saama ns. etuoikeussuoja, jolloin ko. uusista ostoista syntynyt velka saa mahdollisen konkurssinvaralta erityissuojan (massavelan suoja). Jos saneerausyrityksellä on merkittävää erikoisosaamista tai on muuten merkittävä velkojan omassa toiminnassa, on edellytykset tavanomaista paremmat. Yritystoiminnan lisäksi myös yrityksen sisäinen toiminta voi vaikeutua, jos työntekijöitä lähtee toisen työnantajan palvelukseen tai osakkaat/yhtiömiehet riitaantuvat keskenään.

Onhan osakas-/yhtiömiessopimus tehty?

Saneerausprosessin kulku

1. Hakemusvaihe

 • Vapaamuotoinen, mutta tarvittavat tiedot sisältävä Saneerausasetuksen mukainen hakemus, jonka useimmiten laatii ulkopuolinen asiantuntija (hakemusasiamies), suositeltavaa onkin jättää hakemuksen teko niihin keskittyneen asiantuntijan tehtäväksi, hakemus, hakemus jätetään erityiseen saneeraustuomioistuimeenhakemuksen jälkeen välivaihe, jona aikana muuten yritys toimii lähes normaalisti
 • Saneeraussuunnitelman suositellaan tehtäväksi jo hakemuksen liitteeksi, jolloin tuomioistuin, velkojat sekä muut asianosaiset voivat saada jo heti alkuvaiheessa kuvan yrityksen saneerauksen edellytyksistä
 • Yleensä hakemuksen jättämisen jälkeen ennen hakemusta syntyneet velat (saneerausvelat) siirtyvät lopulta myöhemmin laadittavassa saneerausohjelmassa maksettaviksi noin 6 kk:n kuluttua vahvistettavan saneerausohjelman aikana
 • Mikäli hakemuksen liittyen on haettu myös ns. Väliaikaisia kieltoja, esimerkiksi Ulosoton kielto, ulosottoviranomaiset eivät saa suorittaa perintää
 • Lisävakuuksia saneerausveloille ei voida enää antaa
 • Kaikkia yrityksen sopimuksia ja työntekijöitä koskeva irtisanomisaika on saneerausmenettelyn aikana enintään 2 kuukautta
 • Oikeus pyytää suuremmilta velkojilta saneerauksen aloittamisesta lausumat, joihin velalliselle (hakijalle) käräjäoikeus varaa mahdollisuuden määräajassa antaa vastineensa
 • Jos velkojat, joiden saatavat ovat yli 80 % koko velkapääomasta, vastustavat hakemusta, on saneerauksen aloittamispäätöksen saanti erityisen haasteellista

2. Menettelyvaihe

 • Tuomioistuimen määräämä selvittäjä perehtyy yrityksen toimintaan ja tekee taloudellisen selvityksen
 • Selvittäjä laatii päävelkojien kanssa ehdotuksen tulevaksi saneerausohjelmaksi, jossa ehdotetaan tehtävät saneeraustoimet, velkojen leikkaukset, maksuohjelma jne.
 • Kaikki ilman vakuutta olevat velat ovat samanarvoisia, ts. verot ja vakuutusmaksut ovat samassa ”korissa” muiden vakuudettomien velkojen kuten ostovelat, kanssa
 • Tuomioistuimelle annetaan lopullinen ohjelmaesitys, johon velkojat antavat lausumansa ja selvittäjä vastineensa ja johon selvittäjä laatii tarvittavat muutokset
 • Lopullinen ohjelmaesitys menee velkojaäänestykseen
 • Yksinkertaistetussa saneerausmenettelyssä selvittäjää (eikä saneerausohjelman valvojaa) ei määrätä lainkaan

3. Saneerausohjelman vahvistaminen tai hylkääminen

 • Pääsääntöisesti kaikista velkojaryhmistä on kannatusta saatava yli 50 % äänestäneiden pääluvusta ja velan pääomasta, jotta ohjelma voidaan hyväksyä
 • Edellä lausutusta huolimatta ohjelma voidaan hyväksyä tietyin laissa määritellyin erityisehdoin vaadittaessa, mikäli vähintään yhdessä velkojaryhmässä on saatavissa yli 50 %:n pääluvun mukainen vähimmäiskannatus äänestykseen osallistuneista ja samalla 20 % kannatus kokonaisveloista euro/ääni - periaatteella
 • Tuomioistuin vahvistaa ohjelman, jonka jälkeen yritys palaa normaalitilaan ja ryhtyy toteuttamaa ohjelmaa
 • Selvittäjän toimikausi päättyy saneerausohjelman vahvistamiseen
 • Saneerausohjelman valvoja raportoi velkojille ohjelman toteutumisesta määräajoin, yleensä 1 – 2 kertaa vuodessa
 • Saneerausohjelman kesto on yleensä 5 vuotta, mutta voi jatkua 10 vuoteen tai jopa tätäkin pidemmäksi riippuen velkojen maksuun tarvittavasta ajasta (esimerkiksi kiinteistöjen hankintaan liittyvät velat)
 • Toisaalta tilanteesta riippuen, vahvistetun saneerausohjelman kesto voi olla hyvinkin lyhyt, vähimmillään jopa 6 - 12 kuukautta