Aloittavan yrityksen on usein helpointa hakea rahoitus pankista, johon haetaan takaus Finnveralta. Rahoitustarpeen suuruus vaikuttaa siihen, voiko Finnvera toimia hankkeen ainoana rahoittajana, vai edellyttääkö rahoituksen järjestyminen muita rahoittajia sekä riittävää omarahoitusosuutta.

Finnvera -Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina, jolla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa.

Toimialat
Yrittäjälainan kohdeyritys voi toimia muilla toimialoilla mutta ei varsinaisessa maatilataloudessa, metsätaloudessa eikä rakennusliiketoiminnan perustajaurakoinnissa. Kohdeyrityksen on täytettävä EU:n pk-yritystä koskevat kriteerit, ja sillä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Kenelle
Yrittäjälainaa voidaan myöntää osakeyhtiön osakkaalle, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta on yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen vähintään 20 %. Yrittäjälainaa voidaan myöntää usealle saman yrityksen perustajalle tai osakkaalle.

Lainaehdot

 • Lainamäärä: 10 000 - 100 000 euroa. Lainaa myönnettäessä edellytetään vähintään 20 %:n omarahoitusosuutta koko sijoitettavasta pääomapanoksesta.
 • Korko: kuuden kuukauden euriborkorko + marginaali 3,25 %.
 • Laina-aika: enintään 10 vuotta, joista enintään 3 voi olla lyhennysvapaita.
 • Vakuus: luotonsaaja vastaa lainasta henkilökohtaisesti.

Finnveran siltarahoitus - käyttöpääomalaina

Siltarahoituksella tarkoitetaan Finnveran käyttöpääomalainaa, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta ELY-keskuksen tai Tekesin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana. ELY-keskusten avustuksenhakijoista siltarahoitusta voivat hakea vain yritykset, jotka ovat hakemassa yrityksen kehittämisavustusta. Siltarahoituksen maksamisen edellytyksenä on Tekesin tai ELY-keskuksen myönteinen avustuspäätös. Tämän vuoksi siltarahoitusta koskeva päätös tehdään aina vasta, kun avustuspäätös on tehty. Lainan määrä voi olla enintään 70 % avustuksen määrästä, Tekesin myöntämissä avustuksissa kuitenkin enintään 500 000 euroa. Siltarahoitukselle ei ole omaa hakemuslomaketta, vaan sitä haetaan Finnveran sähköisessä asiointipalvelussa.

Finnvera -Yrityslaina

Finnvera-laina on tarkoitettu uusille ja toimiville pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen.

Toimialat
Finnvera-lainalla voidaan rahoittaa kaikkia toimialoja lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.

Lainaehdot

 • lainan vähimmäismäärä 50 000 €
 • pienille ja keskisuurille yrityksille
 • laina-aika 3 - 15 vuotta
 • vakuus neuvotellaan tapauskohtaisesti
 • korko tapauskohtaisesti

Finnveran lisäksi tarvitaan hankkeeseen mukaan myös muita rahoittajia, yleensä pankki, sekä riittävä omarahoitusosuus. Yrityskaupoissa myös myyjäosapuoli voi toimia kaupan osittaisena rahoittajana. Ulkopuolisen rahoituksen osuus voi jakaantua Finnveran ja pankin välillä seuraavasti:

 • Finnvera ja pankki myöntävät kumpikin oman erillisen lainan.
 • Pankki myöntää koko rahoitustarpeen kattavan lainan, jolle haetaan Finnveran osittainen takaus.

Lainan korko perustuu tarjottuun vakuuteen ja yrityksen kannattavuuteen ollen kuitenkin yleensä pankkilainaa korkeampi. Takaisinmaksuaika on 3 - 12 vuotta tapauksesta riippuen.

Finnveran osuus rahoituksesta
Finnveran lainan tai takauksen osuus kokonaisrahoituksesta vaihtelee tapauskohtaisesti. Tyypillisesti rahoitusosuus on 50 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Voimakkaasti kasvavien, kansainvälistyvien ja innovatiivisten yritysten hankkeissa Finnveralla on erityinen mahdollisuus toimia tilapäisenä päärahoittajana yli 50 %:n rahoitusosuudella. Kaupan tai toimituksen edellyttämässä valmistusaikaisessa rahoituksessa Finnveran rahoitusosuus voi tapauskohtaisesti olla jopa 80 %.

Vaadittava omarahoitusosuus
Vaadittavan omarahoitusosuuden suuruus vaihtelee hankkeen sisällön mukaisesti. Tyypillisesti edellytämme investoinneissa 10 - 20 %:n ja yrityskaupoissa sekä sukupolvenvaihdoksissa 20 %:n omarahoitusosuutta.