En del av riskerna kan man gardera sig emot genom att ta en för ändamålet planerad försäkring.

Egendomsförsäkringar

Egendomsförsäkringarna täcker de materiella skador som har förorsakats fastigheten, t.ex. av brand, vattenledningsläckage och skador som har förorsakats av skadade maskiner och apparater i fastigheten. Storleken på brandförsäkringspremien är 0,3 % av försäkringsvärdet. Försäkringarna mot maskinhaveri gäller från fall till fall och är viktiga att ta då den egna verksamheten är beroende av en viss maskin eller en viss maskin eller funktion hos en underleverantör/samarbetskompanjon.

Avbrottsförsäkringar

Med en avbrottsförsäkring kan man, då en olycka har inträffat, säkra de kostnader som har förorsakat kostnader för verksamheten. Med en avbrottsförsäkring kan man ersätta

  • Av sakskador föranledda kostnader för företaget
  • Personalens lönekostnader, som man har blivit tvungen att betala fastän ingen produktion har förekommit
  • Försäljningsbidrag som man på grund av skada har gått miste om, som kan drabba även nyckel personer

Avbrottsförsäkringen bör betala minst ett förlorat försäljningsbidrag för 2 år, emedan första året går till att reparera misstagen och andra året till att få tillbaka förlorade kunder.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringarna täcker den ersättningsskyldighet som enligt lag kan förorsakas företaget på grund av verksamhet som hör till dess område eller på grund av säkerhetsbrister i produkter som det tillverkar eller importerar. För några specialbranscher, t.ex. konsultation och spedition, finns en egen separat ansvarsförsäkring. Även för verkställande direktörens och styrelsens ansvar finns en egen försäkring.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen ersätter de jurist- och rättegångskostnader som har uppstått för den försäkrade på grund av att han har använt jurist vid tviste- och brottsmål och vid stridbara ansökningsärenden, då ärendet hänför sig till den försäkrades verksamhet – eller till användningen av ett med fordonskasko försäkrat fordon i trafiken.

Transportförsäkring

En transportförsäkring ersätter en vara som har skadats i transportkedjan. Chaufförerna har sina egna ansvarsförsäkringar men de summor som de ersätter kan vara mycket mindre än produktens verkliga värde.

Betalningarna i objekten Ansvars-, rättsskydds- ja transportförsäkring varierar beroende på branschen och verksamheten per försäkringsbidrag. Ett serviceföretag kan reservera
500 – 1 000 euro/år, ett industriföretag 1000 – 2000 €.