Palkkaa saava yrittäjä (Ay, Ky, Oy) hyödynnä ainakin seuraavat verottomat palkanlisät

 • liikunta ja kulttuuri 400 euroon saakka
 • hammashoito 800 euroon saakka
 • pienhankinnat alle 850 euroa
 • yrityksen toimialaan liittyvät opintomatkat mm. messut ilman ylärajaa
 • vapaaehtoiset eläkemaksut 8500 euroon saakka
 • merkkipäivä- ja joululahjat
 • katso ohjeet alla

Eräitä tavanomaisen yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia tai vähennyskelvottomia menoja aakkosjärjestyksessä

Ammatti- ja sanomalehdet
Verotuksessa vähennyskelpoisia ovat ammattilehdet (voidaan tilata kotiin) ja sanomalehdet, jotka on tilattava yrityksen toimipaikkaan, (Kaikki yritysmuodot.)

ATK-ohjelmat, ohjelmistot
Yleensä poistetaan 5 vuoden aikana tasapoistoin. Itse tehdyt ohjelmat yhdellä kertaa tekovuoden kuluina. Tietokoneen mukana tulleet ohjelmat poistetaan koneen mukana joko hankintavuoden kuluna tai 25 % poistoin tai tasapoistoin. (Kaikki yritysmuodot.)

Arvonalentuminen (myyntisaaminen)
Jos myyntisaamista ei ole perimisyrityksistä huolimatta maksettu, voidaan menetetty tulo vähentää verotuksessa. (Kaikki yritysmuodot.)

Avainhenkilövakuutus
Tarkoitetaan henkivakuutusta, jossa yrityksen kannalta tärkeälle henkilölle on otettu henkivakuutus ja sen edunsaajana on yritys. (Vain osakeyhtiössä.)

Avustukset
Työsuhteeseen perustuvat esim. sairauden vuoksi maksetut avustukset ovat vähennyskelpoisia. Yrityksen saamat avustukset (esim. ELY-keskus) ovat veronalaista tuloa. (Kaikki yritysmuodot.)

Edustusmenot
Edustuksena pidetään vieraanvaraisuudesta aiheutuneita menoja, jotka kohdistuvat asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin yrityksen elinkeinotoimintaan liittyviin henkilöihin. Edustusmenoja ovat edustustilaisuudet, -lahjat tai –matka, ja ne kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin. Henkilökuntaan kohdistuvat menot eivät ole edustusmenoja. Edustusmenosta puolet on vähennyskelpoista liiketoimintamenoa. Arvonlisävero-osuus ei kuitenkaan ole vähennyskelpoinen arvonlisäverotuksessa. Edustusmenoja ei kuitenkaan ole ns. kohderyhmämarkkinointi, vaikka tilaisuudessa olisikin vain yhden asiakkaan edustajia. Tällöin tarjoilu voi olla enintään lounastasoista. Mahdollinen tilaisuuden jälkeen jatkuva ohjelma luokitellaan yleensä edustusmenoksi, jonka kuluista puolet on vähennyskelpoista liiketoimintamenoa. (Kaikki yritysmuodot.)

Eläkemenot, työntekijä
Pakollisten eläkemaksujen lisäksi otetut vapaaehtoiset eläkemaksut ovat vähennyskelpoisia yleensä 8 500 € saakka palkansaajaa kohden, eikä niitä lueta henkilön tuloksi. Vakuutusyhtiö selvittää tilanteen.

Eläkemenot, yrittäjä
YEL-maksut ovat vähennyskelpoisia. Lisäeläkettä voidaan yleensä maksaa 8 500 euroon saakka, mutta asia on syytä selvittää vakuutusyhtiön kautta. YEL-maksun voi maksaa yritys tai yrittäjä tai yrittäjän puoliso, joka vähentää menon verotuksessaan. Tuloista riippuen oikea maksaja saattaa ollakin muu kuin yritys.

Henkilökunnan palkitseminen
Henkilökunnalle voidaan verotta antaa joulu- tms. tavaralahja, jonka arvo saa olla enintään 90 euroa ja sen on oltava koko henkilökunnalle samantyyppinen. Esim. määrittelemätön lahjakortti liikkeeseen ei ole hyväksyttävä joululahja, mutta joulukinkku on. Verottoman merkkipäivälahjan (50-, 60- jne. vuotta, 10 vuotta yrityksen palveluksessa jne.) arvo saa olla enintään puolet työntekijän bruttopalkasta ja se on annettava kaikille samantyyppisenä. Merkkipäivälahjan antamisesta kannattaa tehdä selkeä kirjallinen päätös. Kaikki rahalahjat ovat veronalaista palkkaa. (Ei toiminimiyrittäjälle. Ei avoin yhtiö- tai kommandiittiyhtiöyrittäjälle, jos ei makseta palkkaa.)

Henkilökuntamenot, omaehtoinen
Työnantajan tarjoama ja kohtuullinen työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta on säädetty verovapaaksi eduksi. Edun verovapauden edellytyksenä on se, että etu on koko henkilökunnan käytettävissä. Omaehtoisen toiminnan kohtuullinen enimmäismäärä on 400 euroa vuodessa. Työntekijöiden omaehtoisella toiminnalla tarkoitetaan sitä, että työntekijä voi harrastaa itse valitsemanaan ajankohtana ja valita harrastuspaikan ja -tavan useiden eri vaihtoehtojen joukosta. Etu on työnantajan tarjoama silloin, kun työnantaja on järjestänyt edun työntekijän käyttöön, toisin sanoen tehnyt sopimuksen palveluntarjoajan tai toiminnan välittäjän kanssa sekä maksanut edusta aiheutuneet kustannukset ulkopuoliselle taholle. Omaehtoisen toiminnan ulkopuolelle jäävät työnantajan koko henkilökunnalleen järjestämät kollektiiviset virkistys- ja harrastustilaisuudet, kuten urheilu- ja kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat. Näiden yhteisesti järjestettyjen tapahtumien kustannuksia ei siis oteta huomioon kun lasketaan 400 euron kohtuullisuuden rajaa. Kollektiivisten etujenkin on kuitenkin oltava järjestämistiheydeltään ja kustannuksiltaan tavanomaisia ja kohtuullisia. Verovapaan edun arvo lasketaan työnantajakohtaisesti. Jos työnantaja tarjoaa omaehtoista liikunta- tai kulttuuritoimintaa enemmän, tämän yli menevä osa katsottaisiin työntekijän veronalaiseksi tuloksi. Ylimenevästä osuudesta ei kuitenkaan ole suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksua eikä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. (Ei toiminimiyrittäjälle. Ei avoin yhtiö- tai kommandiittiyhtiöyrittäjälle, jos ei makseta palkkaa.)

Henkilökuntamenot, työnantajan järjestämä
Myös työnantaja voi järjestää verottomasti työntekijöille urheilu- ja muuta harrastustoimintaa. Verovapaus edellyttää usean edellytyksen samanaikaista täyttämistä. Etu on verovapaa, kun toiminnan on järjestänyt työnantaja ja kyse on ennalta määrätyistä liikunta- tai muista palveluista. Edun on oltava tavanomainen ja kohtuullinen (400 euroa työntekijää kohti). Urheilu- ja harrastusmahdollisuudet on oltava koko henkilökunnan käytettävissä, vaikka kaikki eivät etua tosiasiassa käyttäisikään. Työnantaja voi myös maksaa kohtuulliset kustannukset henkilökuntajoukkueen "puulaakisarjaan" tms. urheilukilpailuun osallistumisesta. Työnantaja voi hankkia työntekijöiden käyttöön erilaisia kohtuuhintaisia urheiluvälineitä. Myös vähäarvoisten esinepalkintojen antaminen työntekijöiden erilaisiin urheilukilpailuihin on mahdollista. (Ei toiminimiyrittäjälle. Ei avoin yhtiö- tai kommandiittiyhtiöyrittäjälle, jos ei makseta palkkaa.)

Henkivakuutus, työntekijä
Yritys voi parantaa henkilökuntansa sosiaaliturvaa ottamalle heille henki-, tapaturma-, matkustaja- tms. vakuutuksia. Vakuutusyhtiö opastaa asiassa. Henkivakuutus on henkilökohtainen etu, joten sitä ei tarvitse järjestää koko henkilökunnalle.

Henkivakuutus, yrittäjä
Voidaan maksaa samoja vakuutuksia kuin henkilökunnalle. Poikkeuksena liikkeen- ja ammatinharjoittaja, joka ei voi vähentää elinkeinotuloistaan itselleen, puolisolleen eikä alle 14 v lapsen vakuutusmaksuja, mutta tapaturmavakuutukset voi.

Jäsenmaksut
Yrityksen toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksut voidaan vähentää. Muiden järjestöjen, esim. urheiluseuran jäsenmaksut eivät ole vähennyskelpoisia, mutta niiltä ostetut mainostilat tai -paikat ovat. (Kaikki yritysmuodot.)

Korkomenot
Pääsääntöisesti elinkeinotoimintaan liittyvät korot ovat vähennyskelpoisia. Myös veronmaksun lykkäyksestä aiheutuneet korot ovat vähennyskelpoisia, jos verottajan kanssa siitä on sovittu. Muut veronmaksun viivekorot ja maksut eivät ole vähennyskelpoisia. (Kaikki yritysmuodot.)

Korkomenot, osakaslaina
Jos osakaslaina rahoitetaan lainalla, korko kohdistuu henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Henkilö saa vähentää koron henkilökohtaisen tulolähteen tuloista, jos osakaslainasta on peritty korkoa. Jos korko on alikorkoa, yhtiön maksamaa korkoa ei vähennetä lainkaan. Suomen Pankin peruskorko on riittävä. Osakaslainasta laaditaan velkakirja, ja velalle on saatava vakuus. (Ei toiminimiyrittäjälle.)

Korkomenot, osakkaiden yhtiölle antama laina
Pääsääntöisesti osakkaat voivat lainata rahaa yhtiölle ja saada siitä normaalia korkoa. Varat on käytettävä elinkeinotoimintaan tai tulonhankintaan, eli yritys ei voi ottaa tarpeettomasti lainaa osakkailta. Ylisuuri korko voi olla peiteltyä osingonjakoa. Lainasta on syytä laatia velkakirja. (Vain osakeyhtiöt ja osuuskunnat.)

Korkomenot, läpilainaus
Koskee henkilöyhtiöitä, joissa henkilöyhtiö ottaa lainaa ja summa siirretään joko yksityisottona tai lainasaamisena yhtiömiehelle. Yleensä vaikea menettely, eikä kannata käyttää.

Korkomenot, negatiivinen oma pääoma
Koskee yksityisliikkeitä ja henkilöyhtiöitä. Tarkoittaa sitä, että yksityisottojen vuoksi yrityksen oma pääoma on negatiivinen. Ts. henkilöyrittäjä on ottanut yksityisottoja niin paljon, että yritys on osittain velkaantunut sen vuoksi. Tällöin kaikkia korkoja ei voida vähentää yrityksen menoista.

Koulutusmenot
Työntekijän ammattitaitoa täydentävä ja ylläpitävä koulutus on vähennyskelpoinen meno, eikä se ole henkilön veronalaista palkkaa. Tutkintoon johtava koulutus (esim. insinöörin tutkinto) on usein tulkittu verotettavaksi palkkana, mutta on yrityksen vähennyskelpoinen meno palkan tapaan. (Ei toiminimiyrittäjälle. Ei avoin yhtiö- tai kommandiittiyhtiöyrittäjälle, jos ei makseta palkkaa.)

Kulttuuritapahtumat (omaehtoinen)
Kulttuuritapahtumat ovat vähennyskelpoisia menoja yritykselle ja käyttäjälleen verovapaa etu 400 euroon saakka. Etu koskee osakeyhtiön ja henkilöyhtiön (avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön) työskentelevää osakasta ja työntekijää. Kun työnantaja antaa henkilökuntaetuna liikunta- ja kulttuuripalvelua, hän ei saa vähentää palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa, vaikka työnantaja saisi suoraan järjestäjälle maksettaessa siitä arvonlisäverollisen laskun tai kuitin. Verovapaana omaehtoisena kulttuuritoimintana voidaan pitää työntekijän käyntiä museossa, teatterissa, oopperassa, elokuvateatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä tai vastaavassa muussa eri taiteenaloihin liittyvässä tapahtumassa tai tilaisuudessa. Vastaavana muuna eri taiteenaloihin liittyvänä tapahtumana tai tilaisuutena pidetään elokuva-, kirjallisuus-, kuva-, muotoilu-, näyttämö-, rakennus-, sävel-, tanssi-, valokuva- ja sirkustaiteeseen liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia. Verovapaus kattaa sisäänpääsyn edellä mainittuihin eri taiteenalojen tilaisuuksiin ja tapahtumiin. (Ei toiminimiyrittäjälle. Ei avoin yhtiö- tai kommandiittiyhtiöyrittäjälle, jos ei makseta palkkaa.)

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Kaikki yritysmuodot voivat vähentää korkeintaan 850 euron suuruisen lahjoituksen saajaa kohden, jos lahjoituksen kohde on yleishyödyllinen ja samalla paikallinen tai yrityksen toimialaa lähellä oleva.

Lahjoitukset kulttuuriin, tieteelle ja taiteelle
Lahjoitusvähennykseen oikeutettuja ovat vain osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt. Esinelahjoitukset eivät pääsääntöisesti ole vähennyskelpoisia. Lahjoituksen saajina tulee olla kulttuuriperinteen tai tieteen ja taiteen hyväksi työskentelevät yhteisöt. Verohallinnon nimeämät lahjoituksen saajat.

Liikearvo eli Goodwill

Liikkeen ostohintaan sisältyvä liikearvo vähennetään tasapoistoin enintään 10 vuoden aikana. Sopiva aika voisi olla 5 vuotta.

Liikunta (omaehtoinen)
Liikuntaetu on vähennyskelpoinen meno yritykselle ja käyttäjälle verovapaa etu 400 euroon saakka. Etu koskee osakeyhtiön ja henkilöyhtiön (avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön) työskentelevää osakasta ja työntekijää. Kun työnantaja antaa henkilökuntaetuna liikunta- ja kulttuuripalvelua, hän ei saa vähentää palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa, vaikka työnantaja saisi suoraan järjestäjälle maksettaessa siitä arvonlisäverollisen laskun tai kuitin. Veroton liikuntaetu koskee sellaisia liikuntamuotoja, joita suomalaiset yleisesti harrastavat. Tavanomaisena liikuntatoimintana voidaan pitää esimerkiksi kuntosalikäyntiä, uintia sekä ohjattuja liikuntatunteja, kuten jumppaa, joogaa ja tanssia samoin kuin muitakin yksilölajeja, kuten ratsastusta, golfia, keilailua, suunnistusta ja laskettelua. Lisäksi tavanomaisena liikuntatoimintana voidaan pitää joukkueliikuntaa, kuten salibandya tai lentopalloa. Edellä mainittu esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä. (Ei toiminimiyrittäjälle. Ei avoin yhtiö- tai kommandiittiyhtiöyrittäjälle, jos ei makseta palkkaa.)

Lupamaksut
Esim. liikennelupa tms. on vähennyskelpoinen verotuksessa. Yrityksen tiloihin otetun televisioluvan maksut ovat vähennyskelpoisia.

Luontaisetu, työntekijä
Lounasetu on puhelinedun jälkeen yleisin työntekijälle annettu luontaisetu. Luontaisetu on henkilökohtainen etu, eikä sitä tarvitse antaa kaikille yrityksen työntekijöille. Lounasetu on henkilökohtaiLounasetu voidaan järjestää joko kokonaan tai osittain työnantajan kustannuksella esim. sopimusruokalassa tai antamalla työntekijälle lounasseteli työ- ja lomapäivää kohden. Luontaisetu on saajalleen veronalainen tulo, mutta siitä syntyvä palkanlisä on n. 75 % edun todellisesta hinnasta. Työnantaja maksaa luontaisedun arvosta työntekijän henkilösivukulut n. 23 %. Luontaisetuja ovat mm. puhelinetu, lounasetu ja autoetu. Luontaisedun omaisena palkanlisänä voidaan työntekijälle hankkia/antaa mitä tahansa tavaraa tai palvelua, kunhan siitä peritään käyvän arvon mukaisesti henkilösivukulut ja tehdään verotilitykset.

Luontaisetu, YEL-yrittäjät
Luontaisetuja eivät voi käyttää toiminimiyrittäjä lainkaan eikä henkilöyhtiön (avoin- tai kommandiittiyhtiö) yhtiömies silloin, kun hänelle ei makseta palkkaa. Luontaisedut ovat YEL-yrittäjälle halpa tapa lisätä henkilökohtaista nettopalkkaa, eikä se ole kallis yrityksenkään kannalta. Esim. 10 euron päivittäisestä lounasedusta yrittäjä maksaa itse (veroprosentista riippuen) n. 3 euroa. Yritykselle lounasedun kustannus on n. 10,30 euroa. Luontaisetu on saajalleen veronalainen tulo, mutta siitä syntyvä palkanlisä on n. 75 % edun todellisesta hinnasta. Lisäksi yritys maksaa luontaisedun arvosta YEL-yrittäjän henkilösivukulut n. 3 % . Luontaisetuja ovat mm. puhelinetu, lounasetu, autoetu. Luontaisedun omaisena palkanlisänä voidaan yrittäjälle hankkia/antaa mitä tahansa tavaraa tai palvelua, kunhan siitä peritään käyvän arvon mukaisesti henkilösivukulut ja tehdään verotilitykset. Palkanlisän tapaan YEL-yrittäjä voi järjestää itselleen muutoin koko henkilöstölle kustannettavia etuja kuten liikuntapaikkamaksut ja kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut.

YEL-yrittäjälle luontaisedut ovat edullisia. Rahapalkan lisäksi otetuista luontaiseduista menee sivukuluja vain noin 3 %.

Mainoslahjat
Tavanomaiset mainoslahjat (yrityksen logolla olevat kynät, mukit, lakit yms.). Vakiintuneen käytännön mukaan lahjan arvonlisäverollinen hinta saa olla 35 euroa, ja ne on hankittu annettavaksi ennalta määräämättömälle joukolle. Esim. asiakkaille annettava joululahja on tällainen. Sen sijaan alkoholilahjat ovat yleensä edustusmenoa, josta puolet on verovähennyskelpoista yrityksen verotuksessa, mutta ei arvonlisäverotuksessa lainkaan. Jos tavanomainen mainoslahja annetaan merkkipäivälahjaksi, ei se muutu edustuslahjaksi.

Markkinointi- ja mainosmenot
Kokonaan vähennyskelpoisia ovat mainostoimistokulut, ilmoittelusta, asiakaslehdistä ja -julkaisuista sekä mainostilaisuuksista aiheutuneet menot. Tämän mukaan esim. urheiluseuralta, urheilijalta tms. voidaan hankkia mainostilaa, joka on vähennyskelpoinen meno. Ns. järjestölehtien tukeminen on vähennyskelpoista, mutta poliittisten lehtien tukeminen sen sijaan ei ole eli mainos on ostettava.
Mainostilaisuus on luonteeltaan avoin tilaisuus, johon asiakkailla on vapaa pääsy. Se on yleensä tarkoitettu valikoimattomalle asiakasjoukolle esim. messuilla. Vähennyskelpoinen kulu on myös ns. kohderyhmämarkkinointi, vaikka tilaisuudessa olisikin vain yhden asiakkaan edustajia. Tällöin tarjoilu voi olla enintään lounastasoista. Mahdollinen tilaisuuden jälkeen jatkuva ohjelma luokitellaan yleensä edustusmenoksi, jonka kuluista puolet on vähennyskelpoista liiketoimintamenoa.

Matkamenot, työmatka

Ovat kokonaan vähennyskelpoisia. Tällaisia ovat esim. markkinointiin, toimitusten hoitamiseen ja sopimusneuvotteluihin liittyvät matkat. Myös opintomatkat esim. oman alan messuille tai toimialajärjestön kokouksiin ovat vähennyskelpoisia.

Matkamenot, palkintomatka
Ovat yrityksen menoja, mutta ovat saajalleen veronalaista tuloa. Antajan puolelta matkalle voi osallistua työntekijöitä, joille matka ei ole verotettavaa tuloa. Jos palkintomatkan on antanut yhteistyökumppani (saajana asiakasyrityksen henkilö), ei matka ole verotettavaa tuloa.

Matkamenot, perheenjäsenet
Voivat osallistua matkoille, jos esim. puolison osallistuminen on yleinen käytäntö tai osallistuja on konkreettisesti edistänyt liiketoimintaa.

Matkamenot, hallintoelimen jäsenet
Kokous- ja koulutusmatkat ovat hyväksyttäviä kotimaassa. Ulkomaanmatkoihin yleensä suhtaudutaan kriittisesti ja voivat joutua verotetuksi palkkana.

Neuvottelumenot
Ovat kokonaan vähennyskelpoisia. Käytännössä tarjoilu voi olla vain vähäistä, esim. virvoke- ja kahvitarjoilu sekä yrityksen omassa ruokalassa tapahtunut ruokatarjoilu. Menoja voi syntyä yrityksen sisäisistä palavereista, hallintoelinten kokouksista, tilintarkastaja-, asiantuntija- ja viranomaisneuvotteluista.

Oikeudenkäyntikulut
Vain rikoksiin liittyvät oikeudenkäyntikulut eivät ole vähennyskelpoisia.

Palkka
Voidaan vähentää, mikäli henkilö työskentelee yrityksessä ja palkka on kohtuullinen. Henkilöyhtiöissä (Ay, Ky) kohtuullinen palkanmaksu on hyväksyttävää. Yksityinen yrittäjä ei voi maksaa palkkaa itselleen, puolisolleen, eikä alle 14 vuotiaalle lapselleen. 15-17 vuotiaan lapsen palkasta aiheutuu vain vähän sivukuluja, joten niitä kannattaa aina maksaa.

Perustamismenot
Yrityksen perustamiseen liittyvät menot ovat vähennyskelpoisia.

Pienhankinnat
Tarkoittaa irtainta käyttöomaisuutta, jonka hinta on alle 850 euroa alv 0. Niitä voi tilikaudella olla enintään 2500 euroa. Sen sijaan kertaluontoisena menona voidaan kirjata tavanomaiset Atk-laitteet, vaikka niiden hinta ylittää 850 euroa alv 0 %.

Poistot
Käyttöomaisuuden poistot tehdään joko menojäännös- (prosenttia arvosta) tai tasapoistoina (jaettu tasan käyttöajan mukaan). Poistojen laskeminen alkaa käyttöönottovuodesta (ei hankintavuodesta). Menestyvässä yrityksessä em. omaisuuden hankintaan otetun lainan maksuaika = poistoaika.

Poistot, menojäännöspoisto
Koko käyttöomaisuus käsitellään yhtenä eränä eli kaikki koneet, laitteet yms. lasketaan yhteen. Poisto lasketaan poistamatta olevasta yhteissummasta sen mukaan, mihin omaisuusryhmään omaisuus kuuluu. Poistoprosentti voidaan valita väliltä 0 – maksimi, mutta alipoistoa ei voi myöhempinä vuosina käyttää. Prosentti on sama tilikauden pituudesta huolimatta. Poistomaksimit ovat seuraavat:

 • koneet, kalusto ja rakennusten tekniset laitteet 25 %
 • voimajohdot 25 %
 • rakennukset ja rakennelmat (myymälä-, varasto-, tehdas- yms. tuotannollinen rakennus) 7 %
 • asuin-, toimisto- tai muu em. verrattava rakennus 4 %
 • polttoainesäiliö, varastosiilo tms. rakennettu varasto 20 %
 • puusta tai verrattavasta aineesta tehty kevyt rakennelma 20 %
 • tutkimustoimintaa varten tehty rakennus tai osa siitä, 20 %

Poistot, tasapoisto
Lasketaan alkuperäisestä hankintahinnasta (sis. asennuksen, kuljetuksen jne.), jolloin hankintameno jaetaan tasan koko taloudelliselle käyttöajalle. Tasapoistojen ajat voisivat olla:

 • koneet, kalusto ja rakennusten tekniset laitteet 4 – 6 vuotta
 • rakennukset ja rakennelmat (myymälä-, varasto-, tehdas- yms. tuotannollinen rakennus) 10 – 20 vuotta
 • asuin-, toimisto- tai muu em. verrattava rakennus 25 – 30 vuotta
 • ympäristönsuojeluinvestoinnit 4 – 6 vuotta
 • patentit, tekijänoikeudet yms. 5 – 8 vuotta
 • ostetut atk-ohjelmat 3 – 5 vuotta
 • soranottopaikka, turvesuo, kaivos vuosikulutuksen mukaan
 • tutkimustoimintaa varten tehty rakennus tai osa siitä, 20 vuotta

Rangaistusluonteiset maksut
Eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa. Yrityksen saamat sakot yritys maksaa, mutta ne jäävät verotuksessa vähentämättä. Henkilöstön saamat sakot maksaa henkilö itse tai yrityksen maksaessa lisätään ao. henkilön palkkaan. Tällöin sakosta maksetaan kaikki henkilösivukulut.

Sponsorointi
on verovähennyskelpoista menoa mikäli sponsorointi on vastikkeellinen mainos tai markkinointimeno. Sponsorointimenot voidaan vähentää verotuksessa mainos- ja markkinointimenojen tavoin tulon hankkimisesta johtuneina menoina.

Tietoliikenneyhteyden yksityiskäyttö
Työnantajan kustantama Internet-yhteys on tietyin edellytyksin verovapaa etu. Veronalaista tuloa ei synny palkansaajan työkäyttöä varten järjestetyn tietoliikenneyhteyden yksityiskäytöstä. Verovapaussäännös koskee sekä kiinteähintaisia että käytön mukaan laskutettavia tietoliikenneyhteyksiä. Yhteys voi olla kotipäätteellä tai matkapuhelimessa. (Ei toiminimiyrittäjälle. Ei avoin yhtiö- tai kommandiittiyhtiöyrittäjälle, jos ei makseta palkkaa.)

Tutkimusmenot
Tuotannon ja markkinoinnin kehittämiskulut ovat vähennyskelpoisia tutkimustuloksen laadusta huolimatta. Menoja ovat henkilöstöpalkat, aineet, tarvikkeet ja tutkimusta varten hankitut laitteet, rakennelmat jne.

Työterveyshuolto
Yrityksen ja työterveyshuoltoa tuottavan yrityksen (terveyskeskus, yksityinen lääkärikeskus) kesken laaditaan suunnitelma, jonka mukaisista kustannuksista KELA korvaa tietyn enimmäismäärän (n. 150 euroa) henkilöä kohden. Loput vähennetään verotuksessa. Koko henkilökunta on sopimuksen piirissä. Myös yksinyrittäjä on lain piirissä, jos työterveydenhoidon suunnitelma on laadittu. Työterveyssuunnitelmaan voi sisältyä tavanomaiset hammashoitokustannukset, jolloin niitä voidaan maksaa enintään 800 euroa/työntekijä. Hammashoidon kuluista ei kuitenkaan saada KELAn työterveyshuoltokorvauksia, mutta KELAn yleisesti hammashoidon kustannuksista korvaama osuus kyllä saadaan yrityksen tilille.

Työvaatteet
Työnantaja voi kustantaa työntekijälle työssä tarvittavat erilaiset suojavaatteet tai vastaavat verovapaasti. Työpuvuista ei ole syntynyt verotettavaa etua silloin, kun puku on ulkoasultaan sellainen, että sitä ei käytännössä pidetä vapaa-aikana esim. erilaiset työhaalarit. Se, että työn edustavuus edellyttää työntekijöiltä siistiä ja yhdenmukaista pukeutumista, ei ole riittänyt perusteeksi verottomuudelle. Käytäntö on ollut epäyhtenäinen. Verottomuuden edellytykset voivat täyttyä, kun

 • vaatteet ovat käytettävissä vain työpaikalla ja
 • vaatteet ovat ulkoasultaan sellaiset, että niitä ei pidetä vapaa-aikana ja
 • vaatteissa on työantajan tunnukset ja
 • työnantaja omistaa vaatteet (ei ole aina edellytetty).

Vaihto-omaisuus
Arvostetaan aina alimman arvon mukaan. Ns. epäkuranttiusvähennys on aina tehtävä. Se tulee kuitenkin aina näyttää toteen.

Varainsiirtovero
Osakkeiden ja kiinteistön ostossa maksettava varainsiirtovero lisää hankintahintaa. Rakennuksen yhteydessä se vähennetään poistoina. Muitten osakkeiden ja maan yhteydessä se vähennetään aikanaan myyntihinnasta.

Velkojen anteeksianto
Myyntisaaminen voidaan vähentää siltä osin, kun suorituksia ei enää odoteta kertyvän. Muiden kuin myyntisaamisten osalta arvon alentuminen on vähennyskelpoinen vasta, kun se on lopullisesti todettu (konkurssipesän hoitajan todistus).

Verot
Arvonlisävero ja kiinteistövero ovat vähennyskelpoisia.

Verojen viivästymismaksut
Eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa.

Vuosikulut
Kun irtaimen käyttöomaisuuden taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, voidaan hankintameno vähentää hankintavuotena yhtenä eränä. Tällaisia menoja ovat mm. tavanomaiset tietokoneet ja matkapuhelimet. Ns. pienhankintana voidaan vähentää enintään 850 euron veroton hankintameno, vaikka sen käyttöikä olisikin yli 3 vuotta. Tällaisin menoja voidaan yhdellä tilikaudella yhteensä vähentää enintään 2500 euroa.