Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kehittämisavustus

Kehittämisavustusta suunnataan pääsääntöisesti pienten ja mikroyritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Hankkeissa tuetaan lähinnä ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä.

Tukien myöntämisessä etusijalle asetetaan seuraavanlaiset yritykset:

 • kasvuhakuiset ja kykyiset yritykset, joiden liikevaihdosta suuri osa tulee viennistä tai vähintään Kaakkois-Suomen ulkopuolelta
 • innovatiiviset ja tietoperustaiset yritykset
 • puuttuvia tai uudenlaisia, alueelle tärkeiksi arvioituja palvelujatuottavat yritykset
 • alueen kehittymisen kannalta muulla tavoin tärkeiksi luokiteltavat yritykset

Kymenlaakson painotukset ja seurantakriteerit ovat:

 • Innovatiiviset palvelut
 • Luonnonvarojen älykäs käyttö ja siihen liittyvät teknologiat
 • Uudet ICT-alan avaukset
 • Osaamispohjaiset innovaatiot
 • Yrityspohjan vahvistuminen uudella liiketoiminnalla sekä toimivissa että uusissa yrityksissä erityisesti maakunta-ohjelman toimialoilla

Etelä-Karjalan painotukset ja seurantakriteerit ovat:

 • Elinkeinorakenteen uudistaminen
 • Kansainvälistyminen, kasvu
 • Matkailu
 • Vähähiilisyys
 • Osaamispohjaiset innovaatiot

Rahoituslinjauksista ja avustuksista tarkemmin

Investoinnit

Investointeihin ei pääsääntöisesti myönnetä avustusta, eikä tuotannollisia tiloja tai rakennuksia tueta. Alueen vientiyritysten ja kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten merkittävät investointihakemukset käsitellään tapauskohtaisesti maakunnittainen määräraha huomioiden. Avustusta voidaan tällöin myöntää myös tuotannollisiin kone- ja laitehankintoihin, jotka edistävät yrityksen kansainvälistymistä. Tukitaso on 10–20 % hyväksytyistä kustannuksista.

Palkkamenojen tukeminen

Hyväksyttäviä palkkamenoja ovat pääsääntöisesti vain ne kohtuulliset palkkamenot, jotka aiheutuvat hankkeen toteuttamisen vuoksi yritykseen palkattavan uuden keskeisen henkilön ajankäytöstä hankkeeseen. Merkittävissä tuotekehitys- ja kansainvälistymishankkeissa voidaan hyväksyä myös yrityksessä jo toimivien henkilöiden palkkamenoja silloin, kun he käyttävät merkittävän osan ajastaan hankkeeseen.

Matkakustannusten tukeminen

Hyväksyttävien matkakustannusten tulee liittyä kansainvälisiin markkinakartoituksiin, messuihin tai tuotteiden ja teknologioidenkehittämiseen. Kustannuksia hyväksytään enintään kahdelta henkilöltä.


Seuraavia toimialoja ei pääsääntöisesti rahoiteta

 • pelkästään paikallisesti toimivat yritykset henkilökohtaisia palveluja tuottavat yritykset kuten parturit, kampaamot, ravintolat, liikuntapalvelut, taksit jne.
 • hankkeet, jotka liittyvät rakennustoimintaan ja urakointiin sisältäen suunnittelun, maanrakennuksen, aliurakoinnin jne.
 • kaupan alan hankkeet
 • korjaustoimintaan ja huoltotoimintaan liittyvät hankkeet
 • kuljetustoimintaan liittyvät hankkeet
 • yrityskaupat ja hankkeet, joissa on kyse olemassa olevan liiketoiminnan jatkamisesta (kaupan jälkeiset hankkeet voivat olla rahoituskelpoisia)

Seuraavia toimialoja ei rahoiteta

 • leasingrahoituksella hankittu omaisuus
 • käytetyt koneet
 • toimintamenot ja yleiskustannukset
 • kotimaan matkat
 • TYKY-toiminta
 • koulutukset ja kurssit (elleivät liity laajaan kehittämishankkeeseen)
 • sivutoiminen yrittäjyys
 • omistajien palkkakulut
 • toistuva osallistuminen samaan messutapahtumaan

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen Ely-keskus

 • Kouvola, Salpausselänkatu 22
 • Lappeenranta, Kauppakatu 40 D

Tuen myöntämisen ehtoja

Yritystoiminnan tukien lähtökohdat ovat:

 • Avustuskohteella täytyy olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että harrastusmuotoista toimintaa ei tueta.
 • Avustusten saaminen tarkoittaa sitoutumista yritystoiminnan jatkamiseen 3 vuoden ajaksi pk-yrityksissä ja 5 vuoden ajaksi maaseutuyrityksissä viimeisestä tuen maksusta lukien uhalla, että tuki peritään osittain tai kokonaan takaisin.
 • Avustuksella hankittua omaisuutta ei saa myydä tai luovuttaa ennen em. määräaikaa. Tämä on sääntö, mutta siitä poikkeuksen tekevät tarkoituksenmukaisuusnäkökulma tai työkyvyn menetys.
 • Avustuksen saajan tulee rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta.

Investointitukea ei pääsääntöisesti myönnetä

 • liikenteen toimialan investointeihin
 • sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • korvausinvestoinneiksi katsottaviin hankintoihin
 • rakennetun kiinteistön tai maa-alueiden ostoon
 • tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, ohjelmistopäivitykset)
 • asiantuntijapalveluyritysten (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi)

Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti voida myöntää:

 • vähittäis- ja tukkukaupoille tai Internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • yksityishenkilöille kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille
 • maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

Perustietoa ELY-keskuksen rahoituksesta

Valtion ja EU:n varoista maksettavat yritystoiminnan tukien myöntäminen on keskitetty maakunnallisille ELY-keskuksille.

Yrityksien kokomääritelmät

Yritystukia määritettäessä otetaan huomioon yrityksen koko seuraavasti:

 • Mikroyritys: palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa.
 • Pieni yritys: palveluksessa on vähemmän kuin 50 henkeä. Lisäksi joko sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
 • Keskisuuri yritys: palveluksessa on 50–249 henkeä. Alle 50 hengen yrityskin luetaan keskisuureksi, jos sekä sen vuosiliikevaihto että taseen loppusumma ylittävät 10 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi vaaditaan, että joko vuosiliikevaihto on enintään 50 tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
 • Suuri yritys: henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä.

Suomen rakennerahasto -ohjelman tuet

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelma on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) toimeenpanostrategia Manner-Suomessa. Ohjelma-asiakirjassa on määritelty rakennerahastotoiminnan tavoitteet ja kehittämiskohteet ohjelmakaudelle. Ohjelmassa kuvattu tuettava toiminta on rahoitettavien hankkeiden tukikelpoisuuden perusta.Rakennerahastoista myönnetään rahoitusta yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Niillä täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Tukea haetaan Ely-keskuksesta.


Tukea voidaan hakea seuraaviin hankkeisiin:

 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR).
  PK-yritystoiminnan kilpailukykyä kehitettäessä (toimintalinja 1, EAKR) painotetaan aineetonta yritysten, yritysverkostojen sekä kasvuyrittäjyysohjelman mukaisten toimintamallien kehittämistä. EAKR-investointitukea voidaan myöntää lähinnä vähähiilisyyden tavoitetta tukevissa tai alkavan yrityksen kansainvälisille markkinoille tähtäävissä hankkeissa taikka pk-yrityksen merkittävissä suuren uutuusarvon omaavissa hankkeissa. Yritys- ja yritysryhmäkohtaisiin toimiin rahoitus myönnetään ELY-keskuksen kautta. Maakunnan liitto voi rahoittaa yleisempää toimintaympäristön kehittämistä.
 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  Uusimman tiedon ja osaamisen tuottamisessa ja hyödyntämisessä (toimintalinja 2, EAKR) painotuksena on Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian toimeenpanoon liittyvä tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen sekä maakunnan elinkeinoelämää tukevat oppimisympäristö-, pilotointi-, demonstraatio- ja kehittämishankkeet. Näihin rahoitusta myönnetään maakunnan liiton kautta. Tekes tukee kilpailukykyä parantavia korkeakoulutoimijoiden tutkimushankkeita.
 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  ESR-toimenpiteissä rahoittajana on ELY-keskus. Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden osalta (toimintalinja 3, ESR) kehitetään ja tuotetaan työllistymisen tukemisen malleja ja yksilöllisiä tukitoimia eri toimijoiden yhteistyönä. Erityisesti huomioidaan alle 30-vuotiaiden ammattiin valmistuvien ja valmistuneiden siirtymät sekä yli 54-vuotiaat. Painotetaan myös työttömyyden pitkittymistä torjuvia toimia. Mikro- ja pk-yritysten sekä työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia parannetaan koulutuksella ja muilla tukitoimilla.
 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  Koulutuksen, ammattiaidon ja elinikäisen oppimisen kehittämisessä (toimintalinja 4, ESR) lisätään opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kasvusuuntautunutta ajattelutapaa yrittäjyyteen kaikilla koulutusasteilla. Koulutuksen ja työelämän yhteistyötä vahvistetaan sekä kehitetään moniammatillisuutta tukevia koulutusjärjestelyjä ja erilaisia opetusjärjestelyjä.
 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
  Sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimenpiteissä (toimintalinja 5, ESR) kehitetään osallisuutta vahvistavia palveluita ja asukaslähtöisiä toimintatapoja työelämävalmiuksien näkökulmasta, mukaan lukien elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä tukevat toimintatavat. Tarkoituksena on myös vahvistaa moniammatillista ja –alaista yhteistyötä esimerkiksi kolmannen sektorin, elinkeinoelämän, kuntien ja oppilaitosten kesken.

  Lisätietoa

De minimis- tuki

Kehittämiseen myönnettävät avustukset ovat pääosin de minimis-ehtoisia (pl. investointituki). De minimis-tuki voi olla suoraa avustusta, lainan korkoavusta, -takuuta tai pääomasijoitusta. De minimis – asetuksen puitteissa yritykselle on mahdollista maksaa tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida kaikkien eri viranomaisten yhteensä de minimis- tukena kyseisenä ajanjaksona myöntämä rahoitus. Tuki voi olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen kaikki eri lähteistä kolmen verovuoden aikana saama de minimis – tuki ei ylitä 200 000 euron rajaa. Tukea voi hakea ELY-keskukselta ja TEKESiltä. Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon, kalastus- ja vesiviljelyyn sekä kivihiilialaan, eikä ajoneuvojen hankintaan. Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on rajattu
100 000 euroon kolmen vuoden aikana, eikä tukea saa myöntää ajoneuvojen hankintakustannuksiin.

Pääsäännöt:

 1. Suorat avustukset: Tuen määrä on suoraan avustuksen määrä.
 2. Lainat: Tuen määrä on markkinakoron ja yrityksen maksaman koron erotus diskontattuna tuen myöntämishetkeen.
 3. Takaukset: Tuen määräksi lasketaan 2 / 15 (noin 13,3 %) takauksen kohteena olevasta lainapääomasta. Lisäedellytyksenä on, että lainan ei saa olla täysin riskitön luotonantajalle. Takaus saa kattaa enintään 80 % lainan kokonaismäärästä.
 4. Pääomapanokset ja riskipääomasijoitukset: Nämä lasketaan de minimis–asetusta sovellettaessa kokonaisuudessaan tueksi, joten jos yritykseen sijoitetaan pääomapanoksena 200 000 euroa, voi yritys saada muuta de minimis–tukea aikaisintaan kolmantena myöntämispäivää seuraavana verovuonna. Pääomasijoituksia ei pidetä läpinäkyvänä, koska sijoitushetkellä on mahdotonta tietää, tuottaako sijoitus voittoa vai menetetäänkö se mahdollisesti kokonaan.