Avoimessa yhtiössä (Ay) on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka voivat olla sekä luonnollisia henkilöitä että juridisia henkilöitä. Toinen yhtiömies voi olla esimerkiksi muu yhtiö tai aatteellinen yhdistys.

Emme suosittele avoimen yhtiön perustamista johtuen yhtiömiesten mahdollisuudesta tehdä yhtiötä sitovia päätöksiä muita yhtiömiehiä kuulematta.

Avoimessa yhtiössä:

 • Ellei yhtiömiesten nimenkirjoitusoikeutta yhtiön asioissa ole rajoitettu, on yhtiömiesten luotettava toisiinsa täysin.
 • Jokainen yhtiömies vastaa yhtiön nimissä tehdyistä sitoumuksista yhteisvastuullisesti, ts. esimerkiksi yhtiön velka voidaan periä kokonaisuudessaan yhdeltä yhtiömieheltä.
 • Yhtiömiehellä on oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta.
 • Jokaisella yhtiömiehellä on oikeus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimi yhtiön toimialaan liittyvissä asioissa. Em. oikeuksia voidaan yhtiömiesten sopimuksella rajoittaa esimerkiksi siten, että jollakin yhtiömiehistä ei ole lainkaan tätä oikeutta tai että tällainen oikeus on kahdella tai useammalla yhtiömiehellä yhdessä. Rajoitus merkitään yhtiösopimuksen tai ilmoitetaan erikseen kaupparekisteriin, jotta siihen voidaan vedota.

HYVIÄ PUOLIA:

 • Yritystoiminnan pyörittäminen on yksinkertaista ja päätöksenteko helppoa, koska päätoksiä yleisessä tapauksessa voidaan tehdä muita yhtiömiehiä kuulematta sillä hallinnon muotovaatimuksia ei ole.
 • Jos yhtiömiehille maksetaan palkkaa, on yhtiömiehillä mahdollisuus luontaisetuihin (puhelinetu, lounasetu, autoetu yms.).
 • Yrityksen varoja voidaan käyttää yhtiömiesten henkilökohtaisten lainojen vakuutena.
 • Sukupolvenvaihdoksen huojennukset verotuksessa.

HUONOJA PUOLIA:

 • Kunkin yhtiömiehen itsenäinen mahdollisuus tehdä yritystä ja toisia yhtiömiehiä sitovia päätöksiä. Riskiä voidaan vähentää tekemällä yhtiömiesten kesken yhtiömiessopimus tai kirjaamalla yhtiösopimukseen yhtiömiehen toimintaa rajoittavia määräyksiä, jotka on ilmoitettu Kaupparekisteriin.
 • Yhtiön toiminnan päättyessä yhtiömiehet vastaavat kaikista yrityksen veloista koko omaisuudellaan ja vieläpä yhteisvastuullisesti. Eli jokainen vastaa myös toisenkin velasta, ellei maksukykyä häneltä löydy.
 • Yhtiömiesten vaihtaminen ei ole helppoa, ellei tätä ole huomioitu yhtiösopimuksessa, vaikka luopumis-/kauttalunastushinta olisi etukäteen sovittu, joutuu yhteistyökyky koetukselle.

Yhtiösopimus:
Laaditaan kirjallisesti. Yhtiösopimuslomakkeet sivun alalaidassa.

Palkanmaksu yhtiömiehille:
Yhtiö voi maksaa yhtiömiehelle palkkaa, jos tämä työskentelee yhtiössä. Varoja voi ottaa yhtiöstä myös yksityisottoina. Palkanmaksua välttämällä säästyy palkan sivukulujen suorittamiselta (n. 3 prosenttia). Toisaalta runsaat yksityisotot pienentävät yhtiön nettovarallisuutta, jolloin pääomatulo-osuus pienenee. Ansiotulon verotus on pääomatulon verotusta lievempää n. 20 000 euroon saakka. Palkan tai yksityisottojen lisäksi yhtiömiehelle voidaan maksaa rahana matkakustannusten korvauksia (päiväraha ja kilometrikorvaus oman auton käytöstä työmatkoihin), jolloin tehdyistä matkoista pidetään joko ajopäiväkirjaa tai tehdään matkalasku (matkalaskulomake osiossa ”Yrityksen hallinto”). Jos palkkoja ei makseta, eivät yrittäjät voi ottaa itselleen luontaisetuja (esim. lounasetu).

Verotus:
Avoimen yhtiön yhtiömiesten tulo-osuudet jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi. Pääomatuloa on määrä, joka vastaa 20 prosentin tuottoa osakkaan osuudelle nettovarallisuudesta, johon on lisätty 30 prosenttia verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksetuista palkoista. Pääomatulon vero on 30 000 euroon saakka 30 %, ja ylittävältä osalta 34 %. Nettovarallisuus = varat – velat. Pääomaveron määrää laskettaessa yhtiömiehen käytössä olleen työsuhdeasunnon arvo vähennetään nettovarallisuudesta. Laskennallisen pääomatulon ylittävä tulo-osuus verotetaan ansiotulona progressiivisesti. Veron maksavat yhtiömiehet siinä suhteessa kuin yhtiösopimukseen on kirjoitettu eli yleensä tasan.

Yrittäjävähennys vuoden 2017 alusta
Yrittäjävähennys 5 % nettotulosta, jolloin se keventää käytännössä noin 2 prosenttia yrittäjän verotusta.

Pääoman tarve:
Ei lakiin perustuvia vaatimuksia. Yhtiösopimuksessa sovitaan yhtiömiesten panoksista yhtiöön, jotka voivat olla erilaiset eri yhtiömiehillä. Panoksen suoritustavan ja ajan määrää yhtiösopimus. Panos voi olla rahaa, tavaraa tai yhtiön hyväksi tehty työpanos.

Pääoman tarve: Ei lakiin perustuvia vaatimuksia.

Rekisteröintimaksu: 240 €

Yrityksen perustamisen asiakirjat ja lomakkeet

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ja Verohallinnon yhteiseen YTJ-rekisteriin toimitetaan seuraavat asiakirjat:

Yhtiösopimus kannattaa laatia Yritystulkin lomakkeella, sillä siinä sovitaan mm. yhtiön purkautumisesta ja maksettavasta lunastushinnasta. Yhtiösopimuksen sisältövaatimuksista saat tietoa Yritystulkin sivulta "Yhtiösopimukset". PRH:n perustamispaketissa on myös yhtiösopimus, mutta siinä sovitaan vain lain minimivaatimuksista. Rekisteröintilomakkeiden täyttöohjeita Yritystulkin sivulta "Rekisteröinti" ja PRH:n nettisivulta.

Muut vapaaehtoiset asiakirjat

Rekisteripapereiden lisäksi on ehdottoman tärkeää laatia yhtiömiesten keskinäinen yhtiömiessopimus, jossa sovitaan toimintaperiaatteista.

Tämä on hyvä tehdä heti ennen toiminnan käynnistämistä, sillä myöhemmin vaikeuksien kohdatessa sopimusta on vaikea saada aikaiseksi. Niinikään on tärkeää suojata yrittäjän ja puolison omaisuudet avioehdolla ja testamentilla, koska yhtiömiehet vastaavat toinen toisensa puolesta yhtiön sitoumuksista koko omaisuudellaan. Tämä on tärkeä varotoimenpide yrittäjän kannalta myös siinä tapauksessa, että avioliitto purkautuu. Jos avioehtoa ei ole, voidaan myös yritysvarallisuus jakaa aviopuolisoiden kesken.Yrittäjän itsensä kannattaa varmistaa yrityksen asioiden hoituminen kaikissa tilanteissa laatimalla edunvalvontavaltakirja.