Leader-rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen sekä yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20 – 90 % kuluista.

Yritys voi olla aloittava tai toimiva maaseudulla oleva yritys. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmistä.

Toimintaryhmä on yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen kehittäjätaho, joka tuo esiin ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi. Toimintaryhmien päätehtävänä on aktivoida ja kannustaa oman alueensa ihmisiä ja yrityksiä mukaan laaja-alaiseen kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön. Toimintaryhmät käynnistävät alueillaan laatimansa ohjelman mukaisia hankkeita ja muuta toimintaa yhteistyössä teemaohjelmien, muiden kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa. Toimintaryhmillä on itsenäinen päätösvalta. Niiden tekemää ohjelmaa toteutetaan yksittäisten kehittämishankkeiden kautta. Toimintaryhmä käsittelee tehdyt hanke-esitykset ja antaa niistä lausunnon ELY-keskukselle. ELY-keskus tekee hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset ja voi myöntää avustuksen vain sellaiselle hankkeelle, jota paikallinen toimintaryhmä on puoltanut.

Paikallinen toimintaryhmä:

Leader -yritystuet

Perustamistuki

Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit saada tukea perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin, esimerkiksi

  • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
  • tuotekehityshankkeisiin
  • tuotannon pilotointiin
  • markkinointisuunnitelman laatimiseen
  • koemarkkinointiin
  • kansainvälistysmisselvitykseen.

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

Investointituki

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea muun muassa

  • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
  • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
  • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20–40 %.

Lisätietoa Maaseutuviraston sivuilta

Toteutettavuustutkimukset

Aineellisia investointeja suunnittelevat voivat hakea tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tuella voidaan hankkia yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta ja neuvoja, joilla voidaan ensin selvittää kannattaako investointiin ylipäätään ryhtyä. Tämän jälkeen voidaan suunnitella, miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa. Toteutettavuustutkimuksen tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen investointisuunnitelma. Tuki toteutettavuustutkimukseen ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista. Selvityksen tulos voi siten yhtä hyvin olla, että investointiin ei ole järkevää ryhtyä.

Tuen määrä

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Tuki myönnetään muille kuin maataloustuotteiden ensiasteen jalostusyrityksille de minimis -tukena.