Osingonmaksuohje listaamattomalle osakeyhtiölle

1. Mistä summasta osinkoa voidaan maksaa?

Osinko maksetaan yhtiön tilinpäätökseen kertyneiden voittovarojen perusteella. Osinkoa jaetaan tilinpäätöksen VASTATTAVAA rivin SUMMA OMA PÄÄOMA - mukaan, mutta summasta vähennetään osakepääoman määrä. Voittovarojen määrä ei saisi olla pienempi kuin osakepääoman määrä.


Tässä esimerkissä osinko maksetaan summasta 156 494,24 €.

2. Paljonko osinkoa käytännössä voidaan enintään maksaa?
Tilinpäätöksen mukaan osingonjakokelpoinen summa voi olla huomattavasti suurempi kuin yrityksen rahavarat. Osinkoa voidaan jakaa enemmän kuin yrityksellä on rahaa, mutta silloin joudutaan ottamaan lainaa osingonmaksua varten. Se on mahdollista, mutta harvoin käytännössä näin tehdään.

3. Paljonko osinkoa kannattaa aina maksaa?
Osakeyhtiön verokanta on 20 prosenttia eli yritys maksaa voitostaan 20 prosentin veron. Yhtiön osakkaita verotetaan heidän saamistaan osingoista seuraavasti:

  • Matalasti verotetun osingon määrä on 8 % yrityksen nettovarallisuudesta, joka kannattaa maksaa joka vuosi
  • 8 prosentin osuus lasketaan yhtiön nettovarallisuudesta = varat - velat. Tilinpäätöksen perusteella nettovarallisuus = Taseen VASTAAVAA-summa vähennettynä Taseen VASTATTAVAA-sivun VIERAS PÄÄOMA-summalla. (Varoista eli VASTAAVAA-summasta vähennetään yhtiön osakkaiden käytössä olevan asunnon kirjanpitoarvo.)
  • 8 prosentin mukaan lasketusta osingosta 25 % on saajalleen veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa.
  • osinko jaetaan osakkaiden kesken omistussuhteiden mukaan.

Esimerkki

Esimerkki
  • Jos 8 % mukaan laskettu osinko on yli 150 000 €, on ylimenevä osa 85 % veronalaista pääomatuloa.
  • Jos osinkoa maksetaan enemmän kuin 8 %, on ylimenevä osasta 75 % ansiotuloveroa. Tämä summa lisätään osakkaan muihin ansiotuloihin, josta pidätetään veroa henkilökohtaisen veroprosentin mukaan.
  • Jos saat pääomatuloja (mm. osingot, vuokratulot, myyntivoitot) yhteensä alle 30 000 €, menee veroa 30 % ja ylimenevästä osasta 34 %

4. Paljonko osakkaalle kannattaa maksaa palkkaa?
Palkanmaksussa voi olla kaksi ajatusmallia, ajatellaanko yhtiön etua vai osakkaan etua. Myöskään osinkoja ei voi maksaa, jos yritys ei tee tulosta. Matalasti verotettu 8% osinko kannattaa aina maksaa osakkaille.

  • Osakkaan etu: osakkaan kannattaa nostaa palkkaa noin 40 000 € eli 26% tuloveroon asti ja loput osinkoina
  • Yhtiön etu: osakkaan kannattaa nostaa enemmin palkkaa kuin osinkoa sillä yhtiön maksama palkka on yhtiölle vähennyskelpoinen kulu, toisinkuin osinko. Palkan määrä vähentää yhtiön tulosta ja samalla yhtiön maksaman yhteisöveron määrää.

5. Miten osingon suuruus määräytyy osakkaiden kesken?
Osinko maksetaan ulkona olevien osakkeiden kappalemäärän mukaan tai osakkaan maksaman osakepääomaosuuden mukaan. On huomioitava, että yritys saattaa omistaa omia osakkeitaan esim. siinä tapauksessa, kun joku osakas on luopunut osuudestaan ja osakkeet on ostettu yritykselle. Yhtiön omistamille osakkeille osinkoa ei makseta.

6. Milloin osinko maksetaan ja missä osingon suuruudesta päätetään?
Tilikauden päätyttyä laaditaan tilinpäätös, johon kirjoitetaan myös yhtiön hallituksen esitys yhtiökokoukselle maksettavan osingon määrästä ja osingonmaksuajankohdasta. Esityksessään hallitus arvioi osingonmaksun vaikutuksen yhtiön maksuvalmiuteen, jota osingonmaksun ei saisi vaarantaa. Yhtiön hallituksen kokouspöytäkirjaan kirjataan samainen esitys omaksi pykäläkseen. Oma kokouspykälä tehdään myös tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen allekirjoittamisesta. Valmiit pöytäkirjalomakkeet löytyvät Yritystulkin "Lomakkeet" - osiosta.
Osakkaan kannalta osingonmaksuajankohdalla on merkitystä. Osinkoverotuksen perusteena oleva nettovarallisuus lasketaan edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaan. Tämä tarkoittaa, että kasvavan yrityksen (=nettovarallisuus kasvaa) osinko kannattaa maksaa vasta tilinpäätöksen jälkeisenä vuotena ts. 2. tammikuuta alkaen. Osingon suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää yhtiökokous. Osinko voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Hyvä tapa voisi olla osingon maksaminen kuukausittain eri päivänä kuin normaali palkanmaksu. Näin osakkaat näkevät konkreettisesti osinkotulojensa merkityksen omissa tuloissaan.

7. Milloin osake on oltava omistuksessa, jotta saa osingon?
Saadaksesi osingon on osake oltava omistuksessa yhtiökokouspäivän iltana klo 24.

8. Miten osinkojen vero pidätetään?
Verottajan ohjeen mukaan osingosta pidätetään ennakkoveroa 7,5 % aina 150 000 euroon saakka, jonka jälkeen ennakkovero on 27 %. Jos yhtiö jakaa osinkoa enemmän kuin 8 % nettovarallisuudelle, ei pidätysprosentti 7,5 % riitä. Tällöin on viisasta itse laskea tarvittava veroprosentti www.vero.fi-sivun veroprosenttilaskurilla ja ilmoittaa tieto maksajalle. Yritys pidättää veron osinkosummasta ja tilittää summan Verottajalle yhdessä erässä siitäkin huolimatta, että osinko maksettaisiin useammassa erässä. Netto-osinko maksetaan osakkaan tilille osingonmaksupäätöksen mukaan.


Tämä osingonmaksuohje ei sovellu kaikkiin osingonmaksutilanteisiin, joten varmista osingonmaksu tilintarkastajaltasi.