Palkka muodostuu peruspalkasta, peruspalkasta riippuvista palkanlisistä ja luontoiseduista. Palkanlisät ovat joko lakisääteisiä tai työehtosopimuksista riippuvia.

Tavanomaisia palkanlisiä ovat:

 • Vuorotyölisät, ylityölisät, vaarallisen työn lisät jne.
 • Lomapalkka, joka vastaa loma-aikojen (vuosiloma ja talviloma) palkkaa eli yleensä 5 viikkoa.
 • Lomakorvaus, joka on puolet lomapalkasta.
 • Työntekijöille, joiden työaika on vähintään 40 tuntia/viikko kuuluu työajan lyhennysvapaa eli pekkasvapaa, joka mahdollistaa työntekijän palkalliset lisävapaapäivät omien asioiden hoitamiseen.
 • Arkipyhäkorvaukset, kun työntekijä menettää työpäivän arkipyhän (esim. helatorstai) johdosta ja ne muutetaan palkallisiksi vapaapäiviksi.
 • Sairausajan palkka, kun työntekijälle maksetaan palkkaa sairauspoissaolon aikana. (Lisäksi työnantajan kustannettava mahdollisen sijaisen palkka sivukuluineen).
 • Koulutusajan palkka, kun työntekijä on poissa varsinaisesta työstään työnantajan järjestämän koulutuksen ajan.

Millainen yritys voi maksaa palkkaa?

Toiminimimuotoinen yritys ei voi maksaa rahapalkkaa tai antaa luontoisetuja yrittäjälle itselle, puolisolle tai alle 14 vuotiaalle lapselle (15 - 17 -vuotiaalle voi). Rahapalkan sijaan toiminimiyrittäjä nostaa yrityksen tililtä rahaa, jotka merkitään kirjanpidossa yksityistilille. Nostoista ei makseta veroa, vaan tuloveron maksetaan ennakkoverona kuukausittain arvioidun yrittäjätulon eli yrityksen voiton perustella progressiivisen veroasteikon mukaan. Veroilmoituksen jättämisen jälkeen verotus vahvistetaan, jonka perusteella maksetaan lisäveroja tai saadaan palautusta.

Avoimissa ja kommandiittiyhtiöissä yrittäjälle voidaan maksaa palkkaa ja antaa luontoisetuja. Palkan lisäksi voidaan nostaa yksityisottoja tai tehdä pelkkiä yksityisottoja. Jos palkkaa ei makseta, ei voida käyttää luontoisetujakaan.

Osakeyhtiössä ja osuuskunnassa kaikille yrityksen palveluksessa oleville henkilöille voidaan maksaa palkkaa ja antaa luontoisetuja. Osakeyhtiössä osakkaat voivat saada osinkoja ja osuuskunnassa jäsenet osuusmaksun palautusta.

Ennakopidätyksen alainen palkkatulo

Ennakonpidätys lasketaan työntekijän verokortin pidätysprosentin mukaisesti ja tilitetään edelleen verottajalle kuukausittain tai palkanmaksua seuraavan kuukauden 12 päivään mennessä. Ennakkopidätyksen alaista palkkaa ovat

 • Rahapalkka, sairausajan palkka, lomapalkka ja lomaraha
 • Luontoisedut verotusarvon mukaan (puhelimen käyttöetu, autoetu, lounasetu, asuntoetu)
 • Rahana saatu merkkipäivä tms. lahja
 • Tavanomaista kalliimpi (yli ½ kuukauden bruttopalkka) merkkipäivälahja
 • Yrittäjän yksityiskäyttöön ostamat tavarat, jotka yritys on maksanut

Yrittäjän ja hänen perheenjäsenten palkanmaksu

Rahapalkan lisäksi yrittäjän kannattaa käyttää (ei toiminimi, elinkeinonharjoittaja) luontoisetuja, vähintään puhelin- ja lounasedun, yleensä myös autoedun. Luontoisedun tavoin käsitellään mitä tahansa yrittäjän henkilökohtaisia hankintoja, jotka yritys on maksanut. Palkkaan lisätään koko ostohinta. Avoimissa ja kommandiittiyhtiöissä voidaan maksaa luontoisedut kattavaa palkkaa ja loppuosa nostetaan yksityisottoina. Osakeyhtiössä ja osuuskunnassa voidaan nostaa osinkoja ja osuuspääoman palautusta palkan lisäksi.

Yrityksestä palkkaa saavalle perheenjäsenelle kannattaa maksaa luontoisetuja. Lisäksi on edullista maksaa yrityksen puolesta palkansaajalta pidätettävä osa TyEL-eläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta, jotka lisätään palkkaan luontoisedun tapaan.

yrittäjän kannattaa hyödyntää luontoisedut, koska sivukulu on vain 3 prosenttia

Palkan sivukulukerroin

Palkan sivukulukerroin on noin:

 • 1,56 kun työpäivän pituus 8 tuntia
 • 1,50 kun työpäivän pituus 7,5 tuntia
 • 1,33 kun peruspalkkaan sisältyvät lomarahaa ja lomapalkka. Kuukausipalkassa lomarahaa ei makseta kaikissa työehto- ja työsopimuksissa. Lomaraha on puolet kuukausipalkasta

Voit tutustua tarkemmin sivukulukertoimen määräytymiseen kohdassa "Palkan sivukulut".

Ammattiliiton jäsenmaksuja ei yleensä kannata maksaa, sillä työttömyystilanteessa yrityksen osaomistaja usein katsotaan yrittäjäksi ja yrittäjän perheenjäsenen ainakin oletetaan työllistyvän perheen yrityksessä. Siksi ammattiliittojen työttömyyskassat ainakin alussa kieltäytyvät ansiosidonnaisen päivärahan maksamisesta. Osaomistaja ja perheenjäsen voi liittyä yksityiseen työttömyyskassaan ja saada maksamansa summan mukaista päivärahaa.

Sivutoimisen yrittäjän palkan ja eläkevakuutuksen maksaminen

Sivutoimiyrittäjän palkanmaksu ja eläkemaksu riippuvat yhtiömuodosta ja yrityksestä saatavasta tulosta.

Toiminimimuotoinen yritys ei voi maksaa rahapalkkaa tai antaa luontoisetuja sivutoimiselle yrittäjälle eli itselle, puolisolle tai alle 14 -vuotiaalle lapselle. Rahapalkan sijaan toiminimiyrittäjä nostaa yrityksen tililtä rahaa, joka merkitään kirjanpidossa yksityistilille. Nostoista ei makseta tuloveroa, vaan maksetaan ennakkoveroa kuukausittain arvioidun yrittäjätulon eli yrityksen voiton perustella. Lopullisessa verotuksessa sivutoimisen yrittäjän muualta kuin omasta yrityksestä saamiin palkkatuloihin lisätään yritystulo.

Avoimessa ja kommandiittiyhtiössä sivutoimiyrittäjälle voidaan maksaa palkkaa ja antaa luontoisetuja. Palkan lisäksi voidaan nostaa yksityisottoja tai tehdä pelkkiä yksityisottoja. Jos palkkaa ei makseta, ei voida käyttää luontoisetujakaan. Yksityistoista ei makseta veroa, vaan tuloveron maksetaan ennakkoverona kuukausittain arvioidun yrittäjätulon eli yrityksen voiton perustella. Lopullisessa verotuksessa sivutoimisen yrittäjän muualta kuin omasta yrityksestä saamiin palkkatuloihin lisätään yritystulo.

Osakeyhtiössä ja osuuskunnassa kaikille yrityksen palveluksessa oleville henkilöille voidaan maksaa palkkaa ja antaa luontoisetuja. Osakeyhtiössä osakkaat voivat saada osinkoja ja osuuskunnassa jäsenet osuusmaksun palautusta. Lopullisessa verotuksessa kaikki tulot lasketaan yhteen.

Sivutoimisen yrittäjän eläkemaksut

 • Toiminimiyrittäjän on otettava Yrittäjäeläke, jos hänen YEL-työtuloksi eli työpanokseksi voidaan arvioida vähintään 7 656,26 € vuodessa. Säännöllinen kausiluontoinen työ yleensä rinnastetaan kokoaikaiseen sivutoimiyrittämiseen. Työttömyysturvan piiriin pääsee vähintään 12 576 euron työtulolla.
 • Avoimessa ja kommandiittiyhtiössä sivutoimiyrittäjälle eli vastuulliselle yhtiömiehelle on otettava YEL-eläke samoin perustein kuin toiminimiyrityksessäkin.
 • Osakeyhtiössä yli 30 % omistavalle johtavassa asemassa olevalle osakkaalla on otettava YEL-eläke samoin perustein kuin edellä. Jos osakas omistaa yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa yli 50 % äänivallasta ja on johtavassa asemassa, on YEL otettava.
 • Osuuskunnassa kaikki yrityksessä työskentelevät jäsenet kuuluvat TyEL:n piiriin.

Työntekijän eläkemaksun maksaminen

TyEL-vakuutusmaksu (työeläkevakuutus) jakautuu työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantaja perii työntekijän osuuden eläkemaksusta työntekijältä palkanmaksun yhteydessä ja suorittaa koko työeläkemaksun eläkevakuutusyhtiöön. Yrityksellä on kahdenlaisia työntekijöitä, jonka perusteella työeläkemaksu eli TyEL-maksu määräytyy. Työnantaja maksaa työeläkemaksua 17,75 prosenttia palkoista ja työntekijän palkasta perittävä osuus:

 • 17 - 52 -vuotiaalta 6,35 % palkkasummasta
 • 53 - 62 -vuotiaalta 7,85 % palkkasummasta
 • 63 vuotta täyttäneeltä 6,35 % palkkasummasta

Työnantaja on sopimustyönantaja, jos yrityksellä on sopimus eläkevakuutusyhtiön kanssa. Eläkevakuutusmaksut laskutetaan ennakkomaksuina ilmoitettujen palkkatulojen mukaan. Suosittelemme maksamaan eläkevakuutusmaksut kerran kuukaudessa sillä harvemmat maksuvälit voivat tuoda maksuvaikeuksia summien noustessa suuremmiksi. Maksu täsmäytetään tammikuun loppuun mennessä annettavan palkkailmoituksen mukaan.

Työnantaja on tilapäinen työnantaja, jos palkkaa työntekijän kertaluonteisesti tai satunnaisesti. Palkat puolen vuoden (6 kk) ovat alle 8 346 € tai sinulla tai yritykselläsi ei ole voimassa olevaa TyEL-vakuutusta. Eläkemaksu maksetaan omatoimisesti vakuutusyhtiön tilille. Maksuohjeet ja ilmoitustiedot löytyvät vakuutusyhtiön nettisivuilta.

Palkanmaksu 14 - 16-vuotiaalle lapselle

Koska perusvähennys kunnallisverotuksessa on 3 034,30 € (2018), kannattaa yrittäjän omat lapset työllistää omassa yrityksessä, ellei muuta ”kesätyötä” löydy. Meno on yritykselle vähennyskelpoinen. Palkasta ei työnantajan tarvitse maksaa työeläkemaksuja vain sairausvakuutusmaksu 0,86 % ja työttömyysvakuutusmaksu 0,65 %.