• Maksetaan joka kuukauden 23. päivä.
  • Yritys maksaa liiketoimintansa tuloksesta veroa.
  • Toimivan yrityksen ennakkovero määräytyy edellisen vuoden veroilmoituksen perusteella tuloksen mukaan.
  • Liikkeen- ja ammatinharjoittaja tai henkilöyhtiön yhtiömies (Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) maksavat veronsa itse tai ne maksetaan yrityksen pankkitililtä.
  • Osakeyhtiön verot maksetaan yrityksen tililtä, mutta myös yhtiön osakas voi hakea itselleen ennakkoveron, jos yhtiö maksaa osinkoja osakkailleen. Jos osakas ei hae ennakkoveroa, maksetaan verot jäännösveron (”mätkyt”) tapaan korkoineen kahdessa erässä jälkikäteen joulukuun ja helmikuun 5. päivä.